Grøfternes historie

Grøfternes økonomiske, historiske fortid

Januar 2010

     

Ved udstykning af et vandlidende areal til bebyggelse skal der drænes. Forinden udstykningen vælges det optimale forløb for dræn og grøfteforløb, der skal dræne hele udstykningen. Det pålægges herefter ved tinglysning de grundejere, der ”tilfældigvis” bliver grøfteejere at vedligeholde grøfterne.

En ordning med tinglysning hos alle i en udstykning om at deltage i oprensning, har imidlertid næppe været muligt i praksis.

Først efter 1964 har der heroppe været tinglyst krav om medlemskab af en grundejerforening. Her kunne man så have lagt forpligtelsen. Man kan vel med rette forestille sig, at der ved salg af grundene har været mest interesse for en grund uden grøft.

"Sorteper"

 ”Sorteper” (læs grund med grøft) er dog blevet solgt på et tidspunkt og ingen kan mere huske (eller ved), at de andre grunde kun er vandfri, hvis ”sorteper” passer sin grøft. Jeg har ikke fundet belæg for at ”sorteper” har fået grunden lidt billigere.

Med baggrund i ovennævnte har bestyrelsen gjort et forsøg på at kaste lys over grundejerforeningens økonomiske deltagelse i grøftevedligeholdelse ved at gennemgå de tal, der i dag er tilgængelige i det materiale, vi har. Det er i hovedsagen regnskaber samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Grøftepengene

Årsregnskabet for 1980 viser et grøfteforbrug på kr 9.075,00. Dette beløb bliver på generalforsamlingen i 1981 godkendt ”bagud” og forsamlingen beslutter, efter forslag fra bestyrelsen, at foreningen overtager grøftevedligeholdelsen i princippet fra vejlaugene, der dengang holdt justits med, at folk selv holdt grøfterne.

Fra 1980 til og med 1995 blev der anvendt kr 408.854,00 i alt afsluttende med kr 47.197,00 i 1995, et gennemsnit på kr 25.500,00 pr år. Dette medfører på generalforsamlingen i 1995, at det vedtages, at foreningen stopper løbende grøftevedligeholdelse.

Så er den gal igen

Allerede i 1996 er den gal med grøftetilstanden. Alle klager, og der fremlægges et forslag fra bestyrelsen gående ud på, at der opkræves et engangsbeløb på kr 450,00 hos alle medlemmer til brug for en oprensning udført i foreningens regi. Dette vedtages. Det er uklart hvorfor grøfterne allerede efter kun ét år var dårlige, trods de mange penge der var investeret i de tidligere år. Den mest sandsynlige forklaring ligger i, at man år for år har taget sig af enkelte strækninger, hvorved der over en periode på de 15 år er meget langt mellem gentagelse på de oprensede strækninger.

Grøfteprojektet søsættes i august 1996 og varer til marts 1999. Det går middelmådigt med diverse entreprenørskift til følge og ikke altid rosende ord fra de berørte. På generalforsamlingen i 1996 tales der i øvrigt for første gang om et grøftelaug.

De 40.000 kr.

Undervejs i den tidlige fase af dette projekt inddrages et tidligere afsat budgetmæssigt beløb på kr 60.000,00 til afhjælpning af store oversvømmelser på Månestien/Lunavej

området. Disse penge ”sluges” under udførelsen af projektet, men i årsregnskabet for 1999 opgøres en rest efter afslutningen af grøftearbejdet og det tilhørende regnskab på kr. 39.514,00. Dette beløb øremærkes til fremtidige reparationer og er siden blevet omtalt som ”de kr. 40.000,00” til Lunavej/Månestienprojektet. På et tidspunkt bliver løsningen på dette problem skrinlagt i bestyrelsen, da man ikke kan få Trundholm kommune til at anerkende, at det er rute 21 projektet, der (eventuelt) har afskåret drænledningerne.

Hede debatter

Under gennemlæsningen af det underliggende materiale viser det sig ikke overraskende, at der også dengang var hede debatter om grøfteejernes tinglyste pligt til vedligeholdelse af vandløbene og deres manglende evne til at få det gjort. Der var selvsagt flere

ubebyggede grunde dengang, og det var ikke lykkedes ad frivillighedens vej at få gang i tingene hos grøfteejerne i øvrigt. Bestyrelsen fremsatte i 1998 derfor forslag om at igen lade foreningen overtage udførelsen af grøftevedligeholdelsen. Forslaget blev nedstemt.

Det skal bemærkes at foreningen alle dage har taget sig af underføringer og pludselige skader på rør eller stop i de rørlagte grøfter. Der har derfor altid været brugt foreningsmidler på grøfterne også i årerne fra 1998 og op til i dag. Til gengæld har der ikke været foretaget egentlig pleje med afklipning og bundoprensning siden projektet i 1996/1999 blev gennemført.

Det er nok værd at bemærke, at grundejerforeningen som tinglyst ejer af store dele af vores private fællesveje, må formodes at være juridisk forpligtet til at deltage økonomisk som bredejer til de grøfter, der løber langs vejene, samt underføringer. I området Musiklyngen er grundejerforeningen forpligtet til at vedligeholde de rørlagte strækninger og endelig er vi også bredejere langs 2 af foreningens grunde.

Beslutning efter megen debat

Efter megen debat i den siddende bestyrelse, med vejlaugene samt ikke mindst på generalforsamlingerne om manglende vedligeholdelse, besluttede vi, at tiden var inde til at grøfterne skulle renses op. Vi havde konstateret bundfyld på op til 30 cm og stadig flere henvendelser om ikke brugbare toiletter, vand på grunden under den megen regn osv. Vi var selvsagt bevidste om, at der ikke var nogen flertalsbeslutning på generalforsamlingen, men at gå vejen omkring kommunen med pålæg og derigennem om vedligeholdelse, anses for fuldstændig urealistisk.

Sideløbende har vi arbejdet på at genoplive etableringen af et grøftelaug og to grøfteejere har sammen med Ole fra bestyrelsen ”leget” grøftelaug, vel nærmest på forventet efterbevilling, idet vi på den kommende generalforsamling vil foreslå et sådant oprettet. Nærmere herom i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Medlemmerne orienteres      

I brev fra juli 2009 til alle grundejere samt brev af ultimo september 2009 til bredejere orienterede vi om bestyrelsens tiltag via grøftelauget med igangsætning af oprensningen og den tilhørende økonomi. Budgettet for 2009 viste kr. 20.000,00, der henstod de

kr 40.000,00 fra det tidligere grøfteprojekt, og restbeløbet ville blive trukket på formuen, der er på ca kr. 350.000,00. I parentes bemærket er der 169 bredejere ud af vores ca 675 medlemmer. De kan vel med rette kan mene, at de har bidraget forholdsmæssigt til disse penge, altså med ca kr 90.000,00.

Slutregning på 120.000 kr.

Projektet er nu afsluttet, og slutregningen vil lande på ca. kr. 120.000,00. Heri er foretaget en hel del nedskæring af træer og grene, der forhindrede entreprenørmaskinen i at komme frem. Denne udgift kan kun blive mindre fremover, idet vi håber at kunne oprense igen om 3-4 år med den budgettering, der er lagt op til i budgettet for de næste år. Vi har indtil videre fået nogle få berettigede kommentarer over arbejdets udførelse, samt enkelte kiksede aftaler med nogle grundejere fra vores side. Sidstnævnte er ærgerligt, men ellers er vi tilfredse med projektets gennemførelse. På foreningens hjemmeside har vi forsøgt at oplyse om projektets forløb og man har kunnet stille spørgsmål. Det har kun ganske få benyttet sig af.

Til slut er det bestyrelsens håb, at medlemmerne tager positivt mod vores delarbejde med grøfterne, og vi håber at bredejerne vil støtte op om det kommende grøftelaug.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Ole Schmidt og vores hjælpere i det endnu ikke  etablerede grøftelaug:

John Gøbel Jensen og Robin Basse

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Send din mailadresse.

Netværk for

fastboende

Ideen er, at interesserede

fastboende på frivillig basis

udveksler navne, adresser og telefonnumre, så de kan hjælpe hinanden, hvis nogen f. eks. skulle sne inde, føler sig utrygge eller skal have hjælp til indkøb.

Kontaktperson: Ole Schmidt

Solstien 1

4573 Højby

5930 3058, 2067 5567

Lån af trailer

Kontaktperson er Ole

Schmidt (se ovenstående)

----------------------------------

Siden er opdateret 24. januar 2010. webmaster

På denne side kan du finde nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.