Vedtaegter

Vedtægter

Senest ændret 20. maj 2018

§ 1

Grundejerforeningens navn er TRE LYNG med hjemsted i Odsherred Kommune, 4573, Højby.

§ 2

Formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejermæssige interesser i alle fællesanliggender, herunder vedligeholde primærvejene og grøftesystemet i det omfang en sådan vedligeholdelse ikke er pålagt den

enkelte grundejer gennem landvæsenskendelse mv. samt at arbejde for opretholdelse af ro og ordnede forhold og

at søge samarbejde med myndigheder og andre grundejerforeninger og sammenslutninger af sådanne.

§ 3

Optagelse.

Som medlem af grundejerforeningen optages enhver ejer eller medejer af parceller på Højby Lyng på følgende veje eller dele heraf: Havebovej - Agnesvej - Bentsvej - Gudrunsvej - Pilehavevænget - Digeholmvej - Solsortevænget - Enghegnet - Højby Lyngvej - Harmonivej - Harpevej - Andantevej - Fagotvej - Obovej - Romancevej - Fløjtevej Sangstien - Venusvej - Stjernestien . Månestien - Bregentvedvej - Valløvej - Gisselfeldvej - Gavnøvej - Nysøvej - Rosenholmvej - Månedalen - Orloffsvej - Vilhelmsvej - Almasvej - Haraldsvej - Kristinevej - Alleen - Børglumsvej - Herlufholmsvej - Egeskovvej - Tranekærvej - Bygholmvej - Gjorslevvej - Liselundsvej - Dragsholmvej -Torbenfeldvej - Monkeystien - Hjortholmsvej - Paradisengen - Symfonivej - Melodivej - Greigavej - Holmevej - Skovgyden - Gudmindrup Skovvej - Gudmindrup Skovsti - Gudmindrup Skovkrog - Matolievej - Golfvej - Mælkevejen - Andromedavej - Polluxvej - Orionsvej - Siriusvej - Lunasvej - Solstien - Saturnvej - Jupitervej - Raketvej - Skovåsen.

Der kan endvidere indgås samarbejdsaftaler omkring vejvedligeholdelse og grøfterensning m. v. med tilgrænsende grundejerforeninger.

Der opkræves primærvejbidrag fra ikkemedlemmer på beløb fastsat af bestyrelsen.

§ 4

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling

afholdes så vidt muligt i påsken. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside samt via mail til de medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens nyhedsmail med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af næste års kontingent.

6. Valg af formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant i ulige år. Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i

lige år.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts. Referat fra generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside, www.tre-lyng.dk, i foreningens opslagsskabe samt

rekvireres hos bestyrelsen.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25 medlemmer til bestyrelsen fremsender skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag til dagsorden. Det påhviler herefter bestyrelsen, inden 4 uger, med angivelse af dagsorden, skriftligt med 8 dages varsel at indkalde alle medlemmer.

§ 6

Afstemning.

Afstemning sker sædvanligvis ved håndsoprækning. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det. Ved afstemning træffes afgørelse ved simpelt flertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

I spørgsmål vedrørende vedtægtsændringer, køb eller salg af ejendom, ændringer af foreningens grænser eller ophævelse af foreningen, kræves dog kvalificeret majoritet af ¾ af de fremmødte medlemmer, som skal udgøre mindst ¼ af medlemstallet. Er et forslag vedtaget med et sådant flertal, uden at ¼ af medlemstallet er til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

Ægtefælle eller anden medejer af en parcel kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har en person fra hver parcel, der er tilsluttet Grundejerforeningen.

Kontrolsedler til stemmeafgivning skal udleveres før mødets begyndelse. Medlemmer, der står i restance med kontingent, har ingen stemmeret.

Et fraværende medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at give møde for sig og afgive stemme på en generalforsamling. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 2 fraværende medlemmer.

§ 7

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, og den fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden, et bestyrelsesmedlem og en suppleant vælges på den ordinære generalforsamling i ulige år. Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i lige år. Alle valg er for to år ad gangen. Alle kan genvælges. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Kun medlemmer af grundejerforeningen og disses myndige husstandsmedlemmer er valgbare til bestyrelsen. Der kan kun vælges én fra hver husstand.

§ 8

Vejlaugene.

Grundejerforeningen opdeles i følgende vejlaug:

Havebo Skovbryn - Musiklyngen - Fasangården - Slotsengen - Slotslyngen - Sandgården - Gudmindrup Skov - Planetbyen.

Vejlaugenes opgave er at vedligeholde sekundærveje indenfor laugets område. Bidrag til løsning af opgaven fastsættes på laugets årlige medlemsmøde, hvor der også vælges 2 repræsentanter, der har ansvaret for laugets virke.

Vejlaugsbidrag opkræves af grundejerforeningens kasserer. Vejlaugsmøde afholdes hvert år i forbindelse med generalforsamlingen, hvorefter grundejerforeningen umiddelbart underrettes om bidragsstørrelse og vejlaugsrepræsentanter.

Restancegebyr er fastsat til 100 kr. (2007) og reguleres med pristallet.

Der holdes årligt et møde mellem bestyrelsen og samtlige vejlaugsrepræsentanter, hvor laugenes arbejdsopgaver drøftes.

§ 9

Grøftelaug

Til at varetage vedligeholdelsen af de åbne og rørlagte grøfter, der ligger i foreningens område, opfordres medlemmerne til, efter generalforsamlingen, at etablere et grøftelaug og vælge/genvælge mindst 3 medlemmer af grundejerforeningen til en bestyrelse. Denne bestyrelses opgave er at forvalte de bidrag, der af generalforsamlingen fastsættes som en separat del af kontingentet under punkt 5 på dagsordenen. Grøftelaugets bestyrelse skal respektere en eventuel øremærkning af bidragene. Grøftelaugets udførelse af vedligeholdelsen er baseret på frivillige aftaler med den enkelte grundejer. Grøftelaugsbidraget opkræves af grundejerforeningens kasserer. Grundejerforeningens bestyrelse indkalder grøftelaugets bestyrelse til mindst ét årligt møde. Retningslinierne for grøftelaugets arbejde vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.


§ 10

Administrationen.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Budgetforslag for det kommende år forelægges på generalforsamlingen. Årets kontingent opkræves i januar måned og er forfaldent inden udgangen af februar måned samme år.

Ved for sen indbetaling er medlemmer pligtige at betale gebyr. Restancegebyr er fastsat til 100 kr., (2007) og reguleres med pristallet.

Intet beløb af foreningens midler indsat i pengeinstitut kan hæves uden formandens og kassererens underskrift i fællesskab. Bestyrelsen bestemmer, hvorledes foreningens formue og andre midler skal være anbragt.

§ 11

Udmeldelse.

Såfremt et medlem sælger sin parcel, udtræder vedkommende automatisk af grundejerforeningen og den nye ejer indtræder i stedet. Ethvert medlem er pligtig til at underrette bestyrelsen om adresseforandring, salg af sin ejendom, samt den nye ejers navn og adresse.

Ordensforskrifter.

Ethvert medlem er forpligtet til at medvirke til ordens opretholdelse på såvel sit eget som

foreningens område.

Brug af motorplæneklipper og andre støjende redskaber må finde sted alle dage mellem 9.00 og 17.00. Det henstilles dog til, at disse, samt andre støjende redskaber, ikke anvendes søn- og helligdage.

Parkering på vejene må ikke finde sted. Der må højest køres med en fart af 20 km. i timen i foreningens område.

Generelt

Her kan stemmeberettigede medlemmer møde op og være med til at debattere bestyrelsens beretning.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts. Forslag ophænges i foreningens opslagsskabe ligesom indkaldelsen til

generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen kan rekvireres hos bestyrelsen eller læses her på hjemmesiden under punktet Referat.

Der holdes generalforsamling en gang om året. Som regel i påsken og på Højby Kro.

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/