Dagsorden-referat

Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs ekstraordinære generalforsamling søndag den 20. maj 2018 kl. 10.00 på petanquebanen på Alléen/Herlufsholmvej


Dagsorden:

Ændringsforslag til vedtægternes § 6 – vedtaget på den ordinære generalforsamling 30.marts 2018.


Der var 12 medlemmer tilstede samt en del gæster uden stemmeret.

Som dirigent valgtes Svend-Erik Hermansen, og han udpegede Svend-Erik Hermansen til referent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt skriftligt 6. marts 2018 i henhold til vedtægternes §4, 5 og 6. Her var denne indkaldelse en del af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling langfredag.

Formanden forelagde resultatet af den ordinære generalforsamlings afstemning om en ændring af vedtægternes § 6:


Den indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside samt via mail til de medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens nyhedsmail med følgende dagsorden.


Dette forslag var enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling, men da der ikke her var fremmødt mindst ¼ af medlemstallet skulle forslaget underkastes en ny afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Her ville der så ikke skulle tages hensyn til antal fremmødte medlemmer, idet der dog skulle være mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og erstatter dermed den oprindelige bestemmelse i § 6 i vedtægterne.

Mødet slut 10.30


Referent: Svend-Erik Hermansen (sign.)       Dirigent: Svend-Erik Hermansen (sign.)

GENERALFORSAMLING ÅR 2018

I GRUNDEJERFORENINGEN TRE LYNG

HOLDES LANGFREDAG DEN 30. marts 2018 kl. 10.00 PÅ HØJBY KRO

 

DAGSORDEN Ifølge vedtægterne.

   

0. Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

    Der henvises til den udsendte skriftlige beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.

   Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag

4. Fastsættelse af næste års kontingent (2019)

5 .Behandling af indkomne forslag. (se nedenfor)

6. Valg af bestyrelse.

      Lone Cederquist, formand: Ikke på valg

      Gurli Rønnekilde, næstformand: Modtager genvalg

      Poul Dengsøe, kasserer: Modtager genvalg

      Gorm Grove, sekretær: Modtager genvalg

      Ole Schmidt, vej- og grøfteansvarlig: Ikke på valg

      Robin Basse, suppleant: Ikke på valg.

7. Valg af 2 revisorer.

8 .Valg af revisorsuppleant.

9. Valg af grøftelaugsrepræsentanter

10 .Eventuelt.


Forslag til pkt. 5., Vedtægtsændring § 4, Generalforsamlingen.

Bestyrelsen arbejder som bekendt løbende med fokus på at holde udgifterne så begrænsede som muligt. I den forbindelse kan oplyses, at der i 2017 er anvendt kr.16.000 til porto/pakning af generalforsamlingsindkaldelser – udgifter kan spares ved vedtagelse af nedenstående ændringsforslag. Endvidere skal forslaget ses i lyset af at vi nu er oppe på 328 medlemmer som er tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev ligesom vi har ca. 21.900 besøg årligt på vores hjemmeside. Det er således bestyrelsens anbefaling, at vi fremadrettet indkalder til generalforsamling via nyhedsmail til tilmeldte samt via hjemmesiden www.tre-lyng.dk


Nu:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling

holdes så vidt muligt i påsken. ”Den indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer med angivelse af følgende dagsorden:”


Ændringsforslag:

”Den indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside samt via mail til de medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens nyhedsmail med følgende dagsorden:”


Ved vedtagelse holdes Ekstraordinær Generalforsamling d. 20. maj kl. 10.00 på Petanquebanen på Alleen/Herlufholmsvej med kun dette punkt på dagsordenen. Denne indkaldes hermed.


Efter generalforsamlingen er der individuelle vejlaugsmøder.

Dagsorden til vejlaugsmøde:


1. Beretning vedr. det forløbne år. v/ de nuværende vejlaugsrepræsentanter.

2. Valg af 2 vejlaugsrepræsentanter for hvert vejlaug.

3. Fastsættelse af vejlaugskontingent for det kommende år (2019).   

4. Eventuelt.

5. Udfyldte formularer vedr. 2, 3 og 4 afleveres til Gorm Grove.Bestyrelsen for grundejerforeningen TRE LYNG

www.tre-lyng.dk


Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl. 10.00 på Højby Kro.


Dagsorden:


Velkomst ved formanden.


1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af revisorsuppleant

9. Valg af grøftelaugsrepræsentanter

10. Evt.1. Lone Cederquist bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen som dirigent. Svend-Erik blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Der var 89 stemmeberettigede medlemmer til stede.


2. Beretningen i henhold til det udsendte.

Bestyrelsen kommenterede på de enkeltes arbejdsområder. Ole Schmidt kommenterede på de primære veje. Man skal huske, at bestyrelsens arbejde bliver udført frivilligt og ulønnet. Det er vejret og budgettet, som afgør, hvor gode vejene er.

Der udsendes vejrapporter to gange årligt.

Husk at holde til højre på vejene, så vil vejene holde længere. Husk også at rabatterne hører til vejene ikke til de enkelte grunde. Husk at få klippet ind, området hører til vejene og når hele arealet kan bruges, vil vejene holde længere.

Husk at køre efter forholdene.

Landmåler

Grundejerforeningen har bestilt en landmåler til at finde skelpælene et sted ud til en vej, hvor der er problemer med, at en grundejer har gravet ud i vejen, fordi han mener han ejer mere, end han gør.

Det nye grøftelaug har fået afsluttet igangsat arbejde og er i gang med at få skabt sig et overblik.

Lone opfordrede alle til at komme til Vandværket GHT´s årlige medlemsmøde sidste søndag i efterårsferien. Man kan tilmelde sig en sms/mail-ordning på vandværket. Indkaldelsen til medlemsmødet kommer sammen med opkrævningen fra nets og vil for manges vedkomne stå på deres betalingsoversigt.

Foreningens grunde er rigtig fine, og en petanque-bane blev indviet i oktober på grunden på Alléen. Alle opfordres til at bruge dem. Låne-kugler til spillet kan hentes hos bestyrelsesmedlem Gurli Rønnekilde.

SOL nedlagt

Foreningen SOL er blevet nedlagt. Det er en beslutning, kommunen har taget uden at orientere medlemmerne. I stedet vil kommunen holde tre møder om året, hvor alle sommerhusejere er inviteret. Det er første gang den 26. maj 2018. Alle opfordres til at komme. Kommunen har ca. 27.000 sommerhuse, så det er spændende, om der er plads.

Man kan tilmelde sig nyhedsmail fra Odsherreds forsyning.

Det er muligt at tilmelde sig en huske-sms mht. til tømning af skraldespand og hvornår der er storskrald.

Det går rigtig godt med udlån af foreningens trailer, brændeflækker m.v.

Gør tingene rene efter brug og sig til hvis noget er ødelagt. Det koster ikke noget. Det er irriterende for den næste at finde ud af, at der er mangler.

Siden indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet udarbejdet, er tilmeldingen til maillisten steget til 356.

Fart, indklip

Der blev spurgt til hastighedsbegrænsning på Alleen. Det er en bred vej hvor der bliver kørt meget hurtigt.

Lone svarede, at principielt må vi ikke sætte skilte op. Men vi vil gerne levere skilte til Alleen som beboerne her gerne selv må sætte op.

Der var en opfordring til, at Odsherred Kommune sørgede for at klippe ind på deres egne områder, før de skulle til at klippe ind hos andre.

Vejene

Der blev spurgt til, hvorfor der kun blev støvbekæmpet midt på vejene når folk også kører i rabatten.

Der blev spurgt til, om der ikke var bedre materialer til at bruge på vejene. Måske der er eksperter som kan hjælpe på området.

Der blev kommenteret på, at Bregentvedvej ikke bliver vedligeholdt/støvbekæmpet sammen med de andre primærveje.  Samtidig en opfordring til at finde en entreprenør, som har mere forstand på at vedligeholde veje. Hvis penge er problemet, så må man lave en kontingentstigning.

Ole svarede, at han havde flere rapporter udarbejdet af eksperter om at vedligeholde veje. Der kan anvendes andre materialer, men det kræver, at de hentes forskellige steder i landet og blandes. Det er ikke muligt for os. Så materialerne er svære at få og dyre.

Selve den måde arbejdet udføres på hos os, er den rigtige måde at gøre det på.

Støvbinding er dyrt, så vi vurderer hvor det skal udføres.

Der blev opfordret til at få tilbud fra andre entreprenører. Det er kun rimeligt, at alle kan få støvbinding. Vi betaler det samme i kontingent.

Der var en som syntes det er flot, at der bliver gjort så meget. Denne kommentar blev modtaget med applaus fra salen.

De store sten, der er lagt på vejene, er virkelig dårlige at cykle på. De bunker med grus, der ligger til opfyldning af huller, bliver de fyldt op?

Ole svarede, at stenene er lagt som et forsøg. Vejene skal hæves. Når vejret gør vejene bløde, vil stenene blive kørt til.

Grusbunkerne er nogle, vejlaugene lægger ud, så det er op til dem, om de bliver fyldt op igen.

Der var en enkelt, som ikke har modtaget en nyhedsmail fra grundejerforeningen.  Og en som spurgte, om det var tanken, at foreningen ville have en permanent hjertestarter.

Lone svarede, at den nærmeste hjertestarter er ved Højby Brugs. Der er søgt tre gange hos fonde for at få en, men vi har fået afslag.

Gunner Ildor, der deltog som gæst fra Grundejerforeningen Eldorado, opfordrede alle til at tilmelde sig Fibia for at få fibernet. Det kræves en vis procentdel tilslutninger for at Fibia vil sætte arbejdet i gang.

Der var en, som havde undersøgt priser, som fortalte, at det Fibia tilbyder er det bedste, det hurtigste og det billigste.

Beretningen blev modtaget med applaus.


3. Poul gennemgik regnskabet ud fra det udsendte og fremhævede enkelte punkter.

På sidste års generalforsamling var der en stiltiende accept om at bruge flere penge på vejene, end der var sat af til i budgettet.

Der er brugt kr. 9.020,- på foreningens grunde. Det var et krav fra kommunen, for at få tilskuddet til petanque-banerne, at vi selv betalte en del.

Der var budgetteret med et underskud på kr.  90.000,- men det endte kun på kr. 83.642,08. Så lidt bedre end forventet.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2019 ligner meget 2018. Dog er der sat flere penge af til Støvbekæmpelse, administration og trailer.

Der er budgetteret med et underskud på kr. 37.000,-

Budgettet blev godkendt.


4. Kontingentet for 2019 er

Kontingent kr. 150,-

Primære veje kr. 225,-

Grøfter kr. 125,-

Kontingentet blev godkendt.

Der var en opfordring til at huske, at regnskabet på hjemmesiden skulle være printvenligt.


5. Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring som gør, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke længere skal udsendes pr. post, men kan sendes ud via mail og offentliggøres på hjemmesiden.

Teksten i vedtægterne ønskes ændret fra

”Der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer med angivelse af følgende dagsorden”

til

”Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside samt via mail til de medlemmer, som har tilmeldt sig foreningens nyhedsmail med følgende dagsorden”.

Det blev oplyst at indkaldelsen også vil stå på kontingentopkrævningen som kommer ud i slutningen januar.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Der vil være en ekstraordinær generalforsamling den 20. maj kl. 10:00 på petanquebanen på Alleen/Herlufholmsvej med kun dette punkt på dagsorden. Der er hermed indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling.


6. Valg til bestyrelsen.

Gurli Rønnekilde blev genvalgt.

Poul Dengsøe blev genvalgt.

Gorm Grove blev genvalgt.


7. Valg af to revisorer

Bjørn Ole Blikdal blev genvalgt

Ingelise Berntsen blev genvalgt


8. Hans Chr. Viemose blev genvalgt som revisorsuppleant.


9. Grøftelaugsrepræsentanterne blev genvalgt.

De er:

Ole Schmidt.

Poul Faber

Anders Hvass.


10. Lone Cederquist afsluttede generalforsamlingen, med tak til dirigenten.


Mødet slut 11:45


Referent: Kirsten Løcke

Dirigent: Svend-Erik Hermansen (sign.)Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 14. april 2017 kl. 10.00 på Højby Kro.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af revisorsuppleant

9. Valg af grøftelaugsrepræsentanter

10. Evt.


Der var 86 stemmeberettigede medlemmer til stede.


Formanden, Lone Cederquist, bød velkommen. Derefter en fællessang ved Karin Euren: ”Odsherred har alting”.


1. Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen som dirigent. Svend-Erik Hermansen blev valgt.


2. Beretningen i henhold til det udsendte materiale.

Ole Schmidt kommenterede på de primære veje. Det er svært at kombinere det at få

entreprenøren til at skrabe vejene med, at det ikke regner.

Der er også gjort et forsøg på Havebovej med at lægge sten på, så må vi se om det holder længere end at få skrabet vejene.

Grøfterne. Der er brugt mange ressourcer på at få lavet åbne grøfter i stedet for rørlagte. Der har

været almindeligt vedligeholdelsesarbejde. Der har været to sammenfaldne rørunderføringer.

Vedrørende indklipning nævnte Lone Cederquist, at bestyrelsen koncentrerer sig om de primære veje. Dog er der også sendt ca. 50 breve ud til grundejere for at få klippet ind. Hvis der ikke klippes ind, så ender det med at renovationen ikke vil køre ned ad vejene og tømme, fordi vognene ikke kan komme frem. Der er også sendt breve ud mht. at holde rabatterne frie, der må ikke placeres ting eller beplantes, da rabatten skal bruges til at kunne vige.

Det opfordres til at sørge for, at der er synlige husnumre i tilfælde med evt. ambulance. Mange steder er det ikke muligt at aflevere post, fordi postkassen er defekt eller helt mangler. Det samme gælder husnumrene.

Der er vejlaugsmøde lørdag i uge 42. Så hvis nogen har noget til dagsordenen, så giv det videre til formanden for vejlauget.

Der holdes to møder i maj 2017, hvor TDC vil fortælle om bredbånd. Det er nu muligt at få hurtigere bredbånd.

Foreningen har tre grunde, som ligger rigtig godt, men som ikke må sælges. Der har været flere

forslag, men der skal også tages hensyn til naboerne. Et forslag kunne være petanque.

Poul Dengsøe fortalte om arbejdet i SOL. SOL behandler ikke enkeltsager, medmindre Administrationen i kommunen ikke svarer, eller at svaret er meget utilfredsstillende.

Odsherred forsyning har været med ude og se på de ”Brune Grøfter”, tre mindre strækninger af de brune grøfter vil blive renset op af Odsherreds Forsyning, og så må vi se tiden an, om problemet kommer igen. Såfremt det ikke kommer igen, vil de resterende brune grøfter også blive renset op. Oprensningen vil ske så snart Odsherred Forsyning ved, hvor det brune slam kan henlægges.

Gorm Grove fortalte om hjemmesiden. Vi er nu nået op på over 300 som ønsker at modtage nyhedsmails.


Beretningen blev debatteret.

Et medlem foreslog, at en af de tomme grunde bruges til legeplads.

Der bruges mange penge til vedligehold af primære veje. Forslag om at sætte plantekasser forskudt så hastigheden sænkes.

Svend Jensen, Alleen: Der er et hus på vejen, som ikke er så pænt og hvor græsset ikke er slået i

årevis. Hvad vil bestyrelsen gøre?

Aase Langer, Harpevej: Hvorfor er Havebovej altid så slem?

Alice Holm, Polluxvej: Kommer der en hjertestarter i kommunens fine hus på stranden?

Lone svarede, at det er blevet undersøgt at få etableret en legeplads. Hvis der kommer en legeplads, så har foreningen ansvaret, hvis der sker noget. Derfor gik for flere år siden vi væk fra at lave en legeplads.

I løbet af sommeren, når der er livreddere på stranden, så er der hjertestarter. Foreningen har i tre år søgt Trygfonden om en hjertestarter, men har ikke fået den bevilget.

På spørgsmål om vejene svarede Ole, at broen på Havebovej ligger under terræn, det gør at vandet medfører at vejen altid er dårlig dér. Det er netop Havebovej, som er hævet med sten, for at se om belægningen holder længere. Ved broen, kan man overveje at lægge fliser, det vil uden tvivl være dyrt.

Vedr. huset på Alleen kan bestyrelsen ikke gøre noget, men har været i kontakt med ejeren.

Palle, Gudmindrup Skovvej 28, tror ikke det er muligt at få veje, som ikke får huller. Det kan være en ide at få lagt bunker med stabilgrus, så de enkelte grundejere kan lappe huller.

Margit, Orloffsvej: Det er korrekt, at selve legepladsen er meget dyr, Forsikringen er også dyr,

samtidig skal der være et specielt underlag. En legeplads vil i sig selv koste kr. 200.000,- samtidig

med løbende vedligeholdelse.

Fagotvej: Dejligt at der er kommet bredbånd. Fibernet vil være bedre. Så opfordring til at tale med

Fibia.

Lone svarende, at Fibia afviste foreningen, da kontakten i starten blev taget.

Ole nævnte, at ved at holde til højre så ofte som muligt på vejene, så vil man være med til at vedligeholde hældningen på vejen, og dermed holder den længere.


3. Kassereren Poul Dengsøe gennemgik det udsendte regnskab.

Han henviste til, at indtægterne var lidt højere end budgetteret.

På primærveje er der brugt flere penge end budgetteret, og det samme gør sig gældende på administration og trailer m.v.

Resultatet er et underskud på knap 42.000 kr. mod et budgetteret underskud på 79.000 kr.

Flemming Reenlund: der mangler et regnskab for vejlaug.

Svaret var at der efter trykning var kommet en side for meget, hvilket gjorde at portoen ville stige

fra 8 kr. til 16 kr. Men regnskabet er på hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet blev godkendt.


4. Poul Dengsøe nævnte bestyrelsens forslag til kontingent. Efter tre år med nedsparing, foreslår bestyrelsen, at kontingentet vender tilbage til det tidligere kontingent på 150 kr. samt 225 kr. til de primære veje og 125 kr. til grøfterne. Hertil kommer bidragene til de enkelte vejlaug.

Det nye kontingent blev godkendt.


5. Bestyrelsen fremlagde et forslag om at indkalde til generalforsamlingen via hjemmesiden og via nyhedsmail. Portoen er dyr, og PostNord er ikke så stabil.

Niels Christian, Fagotvej, havde et opklarende spørgsmål.

Hvor mange er tilmeldt nyhedsmail, svar 300 personer.

Aase Langer kan læse mails, men kan ikke printe. Vil det være i print på mødet.

Bygholmvej 5: Hvad med de, som ikke har computer?

Svar: Indkaldelsen kan hænges op i skabet på foreningens grund på Alleen.

Bregentvedvej 3: Indkaldelsen lå i sommerhuset. Vil foretrække at få det elektronisk, så kommer det frem med det samme.

Gregiavej: Når kun 300 medlemmer ud af 711 er tilmeldt nyhedsmail er det for tidligt at lave ændringen. Forslaget bør indeholde muligheden for at bestille materialet. Bestyrelsen blev opfordret til at trække forslaget og komme igen med justeret forslag indeholdende opslagstavler, bestilling af regnskab og at 80-90 pct. af medlemmerne skal være tilmeldt.

Birkelund, harmonivej: Man kan indstille sit mailprogram, så afsender af nyhedsmailen kan få en kvitteringsmail.

Det vil medføre, at afsender får ca. 300 kvitteringsmails retur.

Der var skriftlig afstemning. 48 for et nyt, justeret forslag fra bestyrelsen, 32 imod bestyrelsens forslag og 4 blanke. Det betød, at bestyrelsens forslag om at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen ikke blev vedtaget, da der ifølge vedtægterne skal være ¾ af stemmerne dvs. 65 som stemte for.


6. Valg til bestyrelsen.

Lone Cederquist blev genvalgt som formand.

Ole Schmidt blev genvalgt.

Bo Vedel Petersen ønskede ikke genvalg.

Robin Basse blev valgt.


7. Valg af 2 revisorer

Bjørn Ole Blikdal stiller op.

Ingerlise Berntsen stiller op.

Bjørn og Ingerlise blev valgt.

 

8. Valg af revisorsuppleant

Hans Chr. Viemose blev valgt som revisorsuppleant.


9. Valg af grøftelaugsrepræsentanter

Ole Schmidt ønsker at fortsætte i grøftelauget.

Poul Faber, Monkeystien 5

Anders Hvass, Kristinevej 25.

Alle tre blev valgt til grøftelauget.


10. Evt.

Tak til grøftelauget, de har lavet et stort arbejde.

Anne Mannerup, Gudmindrup Skovvej: Køb en mikrofon til næste gang.

Lone nævnte, at folk fra andre grundejerforeninger gerne vil være med hos os, da de

synes, vi har en god forening.

Gisselfeldvej 2: Der ligger et stort cementrør ved hendes grund. Ved nogen, hvor det

kommer fra?

Ole: Det skal bruges lige efter påske, så der bliver det fjernet.

Emnet om indbrud med fremmede med nøgler er ikke blevet nævnt. Er problemet løst?

Problemet er ikke løst. Bestyrelsen ved hvem manden er, men man kan ikke gøre noget ved det. Politiet er underrettet.

Lone Cederquist afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten.

Mødet slut 11:45


Referent: Kirsten Løcke.

Dirigent: Svend-Erik Hermansen (sign.)GENERALFORSAMLING ÅR 2017

 

I GRUNDEJERFORENINGEN TRE LYNG

 

AFHOLDES LANGFREDAG DEN 14. april 2017 kl. 10.00 PÅ HØJBY KRO

 

DAGSORDEN Ifølge vedtægterne.

   

0.   Formanden byder velkommen.

1.   Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen.

2.   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

      Der henvises til den udsendte skriftlige beretning

3.   Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.

      Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag

4.   Fastsættelse af næste års kontingent (2018)

5.   Behandling af indkomne forslag. (se nedenfor)

6.   Valg af bestyrelse.

      Lone Cederquist, formand: Modtager genvalg

      Gurli Rønnekilde, næstformand: Ikke på valg

      Poul Dengsøe, kasserer: Ikke på valg

      Gorm Grove, sekretær: Ikke på valg

      Ole Schmidt, vej- og grøfteansvarlig: Modtager genvalg

      Bo Vedel Petersen, suppleant: Modtager ikke genvalg

7.   Valg af 2 revisorer.

8.   Valg af revisorsuppleant.

9.   Valg af grøftelaugsrepræsentanter

10.  Eventuelt.


Forslag til pkt. 5., Vedtægtsændring

§ 4 Generalforsamlingen.

Nu: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i påsken. ”Den indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer med angivelse af følgende dagsorden:  Sætning med kursiv ændres til:


Der indkaldes med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af følgende dagsorden.: - Indkaldelse til generalforsamlingen sker på foreningens hjemmeside samt via nyhedsmail til de medlemmer, som har tilmeldt sig vores nyhedsmails.

Ved vedtagelse vil Ekstraordinær Generalforsamling blive afholdt d. 29/4 kl. 10.00 hos Poul Dengsøe, Dragsholmvej 12, 4573 Højby med kun dette punkt på dagsordenen.

Efter generalforsamlingen er der individuelle vejlaugsmøder.


Dagsorden til vejlaugsmøde:


1.  Beretning vedr. det forløbne år. v/ de nuværende vejlaugsrepræsentanter.

2.  Valg af 2 vejlaugsrepræsentanter for hvert vejlaug.

3.  Fastsættelse af vejlaugskontingent for det kommende år (2018).   

4.  Eventuelt.

5.  Udfyldte formularer vedr. 3 og 4 afleveres til Gorm Grove.Bestyrelsen for grundejerforeningen TRE LYNG

www.tre-lyng.dk


Her kan du finde dagsordener og referater fra generalforsamlinger.

Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs generalforsamling

den 26. marts 2016 kl. 10.00 på Højby Kro.Dagsorden

0. Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2015 og budget 2017

4. Fastsættelse af kontingent 2017

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8.Eventuelt.


Der var fremmødt 80 stemmeberettigede.1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Svend-Erik Hermansen som dirigent. Svend-Erik Hermansen blev valgt med akklamation. Svend-Erik Hermansen fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet.


2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Lone Cederquist henviste til den udsendte beretning.

Til denne tilføjede hun følgende:


Vejene er meget påvirket af det våde år. Vejene har været meget dårlige, men for tiden er de rimelige.

Indklipning er et tilbagevendende punkt. Bestyrelsen gør meget ud af at udsende breve og opsøge ejere for at opfordre til at få løst problematikken.

Hvis medlemmer ønsker punkter taget op på vejlaugsmøderne, så skal de kontakte vejlaugsformanden.

På mødet med de omkringliggende grundejerforeninger, lovede TDC at hvis bare 150 var interesseret i bedre bredbånd, så var TDC klar. Der er nu godt 300, som har vist interesse, men TDC har ændret det til at de interesserede skal have fastnettelefon for at kunne få internet, så TDC er i gang med at ”godkende” de tilmeldte. Det har bestyrelsen udtrykt utilfredshed over.

Kloakarbejdet er i gang igen, tjek www.odsherred.dk for at se, hvornår det er aktuelt for dig, eller Odsherred Forsyning: http://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/om-sommerhuskloakering.

Er der problemer med vandforsyningen, så kontakt vandværket.

Der opfordres igen til at kørslen på vejene tilpasses omgivelserne. Sæt farten ned.

Det overvejes, at indkaldelsen til generalforsamlingen gøres elektronisk. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig på nyheder@tre-lyng.dk Husk samtidig, at vi ikke automatisk bliver orienteret om nye ejerforhold og adresseændringer, så send dem venligst til os på post@tre-lyng.dk.

Herudover informerede Poul Dengsøe yderligere om, hvad der foregår i SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.

Ishuset på Gudmindrup Strand fjernes. Der skal bygges en ny såkaldt strandstation med toilet, trådløst internet, udsigtsplatform, naturlegeplads m.v. Den er lovet færdig til højsæsonen, men vi får se. Den vil ligne den allerede opførte strandstation i Rørvig.

Emner som brændbare materialer på grundene samt uindregistrerede køretøjer har også været oppe at vende i bestyrelsen, men udmeldingen fra kommunen er, at den ikke vil foretage sig noget, da der ikke er lovmæssigt grundlag for dette.

I SOL øges antallet af møder til fire om året.


Debat og spørgsmål

Medlemmerne spurgte en del til de dårlige veje, og det blev nævnt, at der er væsentlig bedre grusveje i Sverige. Det virker som lappeløsninger og dårligt arbejde på vores veje.

Ole svarede, at svenskerne vedligeholder veje på samme måde som hos os, med vejhøvl som går ned i den eksisterende belægning og løsner og jævner huller. Måske vil det være bedre efterfølgende at få tromlet, men det er urimeligt dyrt, og der er ingen garanti for at det virker.

Det er ikke til at lave vejene, når det regner, det kræver en periode med tørvejr før vejhøvlen kan bruges. Der har ikke været længere perioder med tørvejr, derfor har vejene været så dårlige.


Der blev nævnt, at der en del steder ligger sten i rabatten, så man ikke kan bruge denne til at passere hinanden, når man er i bil.

Lone gjorde igen opmærksom på at rabatten hører til vejen, og at den skal være farbar for biler. Så der må ikke ligge sten.


Et medlem nævnte, at det kunne være en ide at få renset grøfter op, da det nok vil hjælpe på de våde veje.

Ole svarede at, det ikke ville hjælpe. Der er kommet så meget vand, at det er grundvandet som står højt, og det vil en grøfterensning ikke hjælpe på.


En nævnte, at det er noget galt med de rørlagte grøfter i hans område.

Norup fra grøftelauget svarede, at det er helt korrekt. Når vejret er bedre vil der blive gravet 150 meter op og etableret en åben grøft. Desuden skal der laves 200 meter yderligere. Men der mangler penge lige nu.

Derudover blev grøfterne renset op sidste år, og grøfterne kan ikke tage mere vand end de gør nu. De kan ikke komme af med vandet.

Lone nævnte, at der i en anden grundejerforening er oprettet et pumpelaug, det koster kr. 1.200,- pr. medlem pr. år.


Der blev opfordret til at kontakte andre end TDC for at få fibernet, da andre skulle være mere villige til at lave det.

Derudover blev der kommenteret på, hvor det nye rensningsanlæg skulle placeres, rensning af stranden, mobil dækning og mangel på samme.


Nogle er trætte af køerne på Korevlerne andre er glade for dem, men ønsker bedre adgangsforhold til stranden. Poul vil tage det med på næste SOL møde i håb om, at forholdene kan gøres bedre.


Herefter blev beretningen godkendt.3. Regnskab for 2015 og budget 2017 og

4. Fastsættelse af kontingent 2017

Poul Dengsøe gennemgik det udsendte regnskab.

Poul henledte opmærksomheden på, at budgettet er overskredet på de primære veje, der har været store enkeltudgifter, og vejret har været imod os.

De ekstraordinære udgifter er også over det budgetterede, det er primært en brønd som står for udgiften. Der er købt en ny brændeflækker, derfor er budgettet også overskredet der.

Men samlet set er der kun tale om en budgetoverskridelse på små kr. 1.000,-


Budgettet for 2017. Der henvises til, at vi ikke længere budgetterer med renteindtægter. 2017 er det sidste år med nedsparing, fra 2018 anbefales det, at kontingentet stiger igen til "normalt" niveau.


I forbindelse med fastsættelse af kontingentet for 2017, ønskede grøftelauget at hæve kontingentet. De penge som kommer ind, er allerede afsat til store enkeltprojekter. Dvs. at der ikke er penge til almindelig vedligeholdelse. Derfor ønskes det, at kontingentet hæves fra kr. 75,- til 125,-Kontingentet blev foreslået til

Kontingent kr. 50,-

Primærveje 225,-

Grøfter samlet kr. 125,-

Vejlaugskontingent besluttes på vejlaugsmødet efter generalforsamlingen.Der blev spurgt til skaden på en brønd på Symfonivej og hvilke økonomiske konsekvenser det har.

Ole svarede at sagen kører med Odsherred Forsyning og dennes forsikringsselskab, sagen har nu varet tre år. Prisen på brønden er kr. 25.000,- som forventes at Odsherred forsyning i sidste ende betaler.


Der blev spurgt til, hvorfor der er en grøftekonto i regnskabet, når der er et grøftelaug.

Ole svarede, at det er fordi Grunderforeningen er bredejere og ikke er medlem af grøftelauget.


Det blev spurgt til, hvad administrationskontoen dækker over.

Poul svarede, at det primært var til administratoren, hvilket løber op i ca. kr. 25.000,- pr. år.


Til budgettet kom der et forslag på at hæve beløbet med kr. 25.000,- til primære veje, så de kunne vedligeholdes bedre og oftere.

Poul nævnte at bestyrelsen har tænkt det samme, men vurderet at beløbet, som er afsat er passende.

Ole forklarede endnu en gang, at vejene ikke kan vedligeholdes, når det regner og de er så våde. Så et ekstra beløb vil ikke være muligt at bruge, når det er så vådt. Vejvedligeholdelse kræver perioder med tørvejr.


Forslaget om at hæve beløbet til primære veje blev stemt ned.


Regnskabet, budget og kontingent blev godkendt.5. Indkomne forslag


Ingen6. Valg til bestyrelsen

Poul Dengsøe, blev genvalgt

Gurli Rønnekilde, blev genvalgt

Gorm Grove, blev genvalgt7. Valg af revisorer

Sonja Nørskov, blev genvalgt

Robin Basse, blev genvalgt


8. Valg af revisorsuppleant


Suppleant Hans Chr. Viemose, blev genvalgt


9. Eventuelt.


Et medlem nævnte, at grundejerforeningen tidligere har arrangeret strandrensningsdage, og at der manglede noget socialt samvær i foreningen. 

Lone sagde, at det ikke noget bestyrelsen vil stå for, men at der er andre foreninger, som laver sådanne arrangementer. Der har for år tilbage været arrangeret skt. Hansbål, og hvis nogen vil gå ind i opgaven vil det være fint.


Ole nævnte at der er udarbejdet en prognose for, hvordan stigningen af havvand forventes at blive. Linket til denne vil blive lagt på hjemmesiden.


Mødet var slut 11:45.
Referent Kirsten Løcke.                Dirigent Svend-Erik Hermansen (sign.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/

Dagsorden 2016 og referat 2015


-------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING ÅR 2016

I GRUNDEJERFORENINGEN TRE LYNG

HOLDES LØRDAG DEN 26. marts 2016 kl. 10.00 PÅ HØJBY KRO

 


DAGSORDEN

Ifølge vedtægterne.

   

0.   Formanden byder velkommen.

1.   Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen.

2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

Der henvises til den udsendte skriftlige beretning

3.Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.

Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag

4.Fastsættelse af næste års kontingent (2017)

5.Behandling af indkomne forslag. (se nederst på siden)

6.Valg af bestyrelse.

Lone Cederquist, formand: Ikke på valg

Poul Dengsøe, kasserer: Modtager genvalg

      Gurli Rønnekilde, næstformand: Modtager genvalg

      Gorm Grove, sekretær og webansvarlig: Modtager genvalg

      Ole Schmidt, vej- og grøfteansvarlig: Ikke på valg

      Bo Vedel Petersen, suppleant: Ikke på valg

7.Valg af revisorer. Der skal vælges 2 revisorer. Nuværende revisorer modtager genvalg.

8.Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen peger på Hans Christian Viemose

9 .Eventuelt.Efter generalforsamlingen er der individuelle vejlaugsmøder samt grøftelaugsmøde.


Vejlaugsmøder, Dagsorden:


1.Beretning vedr. det forløbne år.

2. Valg af 2 vejlaugsrepræsentanter for hvert vejlaug.

3. Fastsættelse af vejlaugskontingent for det kommende år (2017).   

4. Eventuelt.

5. Udfyldte formularer vedr. 2 og 3 og 4 afleveres til Gorm Grove.Bestyrelsen for grundejerforeningen TRE LYNG

www.tre-lyng.dkIndkomne forslag til pkt. 5.

•Der er pr d.d. ikke modtaget forslag fra medlemmerne.


26/2 2016


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs generalforsamling

den 3. april 2015 kl. 10.00 på Højby Kro.Dagsorden


0 Formanden byder velkommen.

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsens beretning.

3 Regnskab for 2014 og budget 2016.

4 Fastsættelse af kontingent 2016.

5 Indkomne forslag.

6 Valg af bestyrelse.

7 Valg af revisorer.

8 Eventuelt.


Der var fremmødt 76 stemmeberettigede.


1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog John Winther som dirigent. John Winther blev valgt med akklamation. John Winter fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet.


2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Lone Cederquist, henviste til den udsendte beretning.

Til denne tilføjede hun følgende:

På bordene var der lagt sedler med ”Nyt fra Odsherred kommune” mht.

indklipningsregler.

Mht. Kloakeringen, så har den været sat i stå pga. en retssag. Den er

u afgjort, og kloakeringen går i gang igen i marts 2016.

Kommunen har et projekt om at forskønne kommunen. Tidligere har

projektet været i gang i landsbyerne, hvor Høve vandt. Der er en pulje

på samlet kr. 300.000,- som vil blive uddelt i portioner på hver

kr. 50.000,- Vi har flere tomme grunde, som ikke må sælges. Måske

kan der findes et projekt for grundene, som kan komme mange til gode.

Hvis der er frivillige, er det muligt at søge puljen. Det er måske også

muligt, at flere kan søge og så slå midlerne sammen til et stort projekt.

Der er udsendt et forslag til retningslinjer for vejlaugene. Det er kun

retningslinjer. Grundejerforeningen bestemmer ikke over vejlaugene.

Vejlaugene bestemmer selv, om der overhovedet skal være retningslinjer.

For tiden er der ingen som har.


Poul Dengsøe informerede om SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. Målet for SOL er at styrke kommunikationen mellem sommerhusejere/landliggere og kommunen.

SOL behandler ikke enkeltsager. SOL tager sager op, som man mener vil have en principiel betydning. Bl.a. er offentlighedens adgang til naturen blev drøftet. Der er mange ulovlige skilte, med adgang forbudt m.v. Poul gennemgik den seneste dagsorden fra SOL mødet. Næste møde er i maj.

Poul fortalte, at kystsikring er husejernes ansvar. Det er aktuelt efter stormene Bodil og Egon, hvor man kunne se hvor højt vandet stod.


Der blev spurgt, til hvad grundejerforeningens holdning er til Korevle udvidelsen.

Poul svarede at bestyrelsen ikke har en holdning, men at der har været mange henvendelser om det.

 

Der blev også spurgt om hvem der har ansvaret for badebroerne.

Svaret er, at det har kommunen.


Der var en del spørgsmål til de grunde, grundejerforeningen ejer. Bl.a. hvor de ligger, om de må sælges, evt. hvis vi deler fortjenesten med kommunen, hvad med kloak til alle de grunde?

Svarene er at det vil blive skrevet på hjemmesiden, hvor grundene er. Grundene må ikke sælges eller bebygges, hvilket er tinglyst. Vi har tidligere spurgt kommunen og svaret var et klart nej. Idet grundene ikke må bebygges, skal der heller ikke føres kloak til grundene, så der er ingen udgift til det.


Der er en dobbeltgrund på Gudmindrup Skovvej over for nr. 30, den må ikke sælges. Hvem ejer den? Er det grundejerforeningens?

Det vil blive undersøgt, og når sagen er opklaret, bliver svaret lagt ud på hjemmesiden.


Det blev nævnt, at det er svært at cykle, når der er udlagt skærver.

Det er helt korrekt, men når de er kørt til, så holder vejen meget længere. Så det er noget, vi bliver ved med.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.


3. Regnskab for 2014 og budget 2016 og

4. Fastsættelse af kontingent 2016.

Poul Dengsøe gennemgik det udsendte regnskab.

Poul henviste til, at vi er gået lidt over budget på primærveje, pga. et vådt år. Vi er også gået over budget på støvbekæmpelse. Der er brugt knap 43.000 kr. på jubilæums festen. Det var ikke budgetteret, men dog vedtaget på generalforsamlingen 2014.

Budgettet er overskredet på EDB/hjemmeside pga. indkøb af et bookingsystem til automatisk reservering af trailer og brændeflækker, og systemet virker. Vi er også gået over budget på trailer, brændeflækker m.v. da der er blevet købt en ny brændeflækker.

Samlet et underskud på små kr. 7.000,- mod et budgetteret overskud på kr. 11.000,- som alene kan forklares med jubilæumsfesten.


Budgettet for 2016 ligner meget budgettet for 2015. Der er budgetteret med kr. 5.000,- i renteindtægter, dette er nok tvivlsomt, da en højrente i dag er på 1%.

Samlet set er der budgetteret med et underskud på 87.000,- da vi er i gang med en nedsparring pga. den store egenkapital.


Kontingentet blev foreslået til

Kontingent kr. 50,-

Primærveje 225,-

Grøfter samlet kr. 75,-

Vejlaugskontingentet besluttes på vejlaugsmøderne efter generalforsamlingen.


Regnskabet og budget blev godkendt.


5. Indkomne forslag.

Ingen.


6. Valg til bestyrelsen.

Lone Cederquist, valgt med akklamation.

Ole Schmidt, valgt med akklamation.

Bo Vedel Petersen, valgt med akklamation.


7. Valg af revisorer.

Sonja Nørskov, valgt med akklamation.

Robin Basse, valgt med akklamation.


8. Valg af revisorsuppleant.

Suppleant Hans Chr. Viemose, valgt med akklamation.


9. Eventuelt.

Der blev spurgt efter grusbunker, man kunne tage af til at fylde huller.

Disse bunker skal vejlaugene bestille.


Der blev nævnt en å med meget høj vandstand. Det var lidt svært at bestemme, hvor det var.

Ole nævnte, at grundvandet står højt alle steder.

Grøftelauget bad om at få tilsendt en mail om det, så vil de se på åen.


Lone nævnte Foreningen for Udkantsdanmark, www.oprørfraudkanten.dk.

I udkantsdanmark bor der ca. 800.000. Vi har ikke de samme forhold som dem i byerne, f. eks. telefondækning og internet. www.oprørfraudkanten.dk samler underskrifter for at få opmærksomhed omkring de mange mennesker, der bor i udkantsdanmark.


En spurgte til brandvedtægterne, som vi henviser til. Hvor man kan finde dem? Han havde talt med beredskabschefen i kommunen, og han kendte intet til dem.

Poul nævnte, at brandfare ved kvasbunker m.v. er et emne, som tages op i SOL.Referent Kirsten Løcke.                Dirigent John Winther.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING ÅR 2015

I GRUNDEJERFORENINGEN TRE LYNG

HOLDES LANGFREDAG DEN 3. april 2015 kl. 10.00 PÅ HØJBY KRO

 


DAGSORDEN

Ifølge vedtægterne.

   

0. Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår John Winther.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

    Der henvises til den udsendte skriftlige beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.

    Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag

4. Fastsættelse af næste års kontingent (2016)

5. Behandling af indkomne forslag. (se nederst på siden)

6. Valg af bestyrelse.

     Lone Cederquist, formand: Modtager genvalg

      Gurli Rønnekilde, næstformand: Ikke på valg

      Poul Dengsøe, kasserer: Ikke på valg

      Gorm Grove, sekretær: Ikke på valg

      Ole Schmidt, vej- og grøfteansvarlig: Modtager genvalg

      Bo Vedel Petersen, suppleant: Modtager genvalg

7. Valg af revisorer. Der skal vælges 2 revisorer. Nuværende revisorer modtager genvalg.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


Indkomne forslag til pkt. 5.
Efter generalforsamlingen er der individuelle vejlaugsmøder samt grøftelagsmøde.


Dagsorden til vejlaugsmøde:


1. Beretning vedr. det forløbne år. v/ de nuværende vejlaugsrepræsentanter.

2. Debat om repræsentanternes beføjelser.

3. Valg af 2 vejlaugsrepræsentanter for hvert vejlaug.

4. Fastsættelse af vejlaugskontingent for det kommende år (2016).   

5. Eventuelt.

6. Udfyldte formularer vedr. 2, 3 og 4 afleveres til Gorm Grove.Bestyrelsen for grundejerforeningen TRE LYNG

www.tre-lyng.dk-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling 29. marts 2013 kl. 10:00 på Højby Kro


Dagsorden


0.Velkomst

1.Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3.Regnskab og budget

4. Kontingent for 2014

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7.Valg til revision

8. Valg af revisor suppleant

9.Evt.Der var fremmødt 79 stemmeberettigede medlemmer.


1. Bestyrelsen foreslog John Winther som dirigent. Dette blev vedtaget.


2.  Formanden, Lone Cederquist, henviste til den udsendte beretning.


Der kom følgende kommentarer og spørgsmål:

Vedrørende kloak havde der været noget i radioen kl. 8:30 om, at resten af projektet udskydes. Spørgsmålet var så, om kloakken virker, nu da man har udsat projektet. En anden spurgte, om man skal lade være med at betale.

Svaret var, at kloakken virker, og man skal betale til Odsherred Forsyning.


En anden deltager ønskede, at bestyrelsen huskede at anvende en neutral tone i forbindelse med omtale af køerne på Korevlerne.

Svaret fra Ole Schmidt var, at bestyrelsen naturligvis er neutral og at bestyrelsen også bestræber sig på at være det. Samtidig blev det fremhævet, at bestyrelsen tager afstand fra hærværk.

Der blev spurgt mere til kloakarbejdet og retableringen af vores vore veje. Det er klart, at vores vore veje skal retableres, men vejret har endnu ikke været til det endnu.


Der blev spurgt, om det ikke har kostet os mange penge at lave veje, når kloakarbejder er i gang.

Svaret til det var, at vi faktisk ikke har vedligeholdt 1/3 af området pga. kloakarbejdet. Dette kan man også se af regnskabet, da der ikke er brugt ret mange penge på primære veje.


En nævnte, at hver gang vejene er lavet, så køres der helt vildt.

Svaret var at bestyrelsen har overvejet bump m.v. men det må man ikke. Bestyrelsen har besluttet at lappe huller og så håbe på, at medlemmerne kører forsigtigt.


En kommenterede at entreprenøren havde fjernet rabatten og nu lavet vej, så vejen er blevet rykket ind i haven.

Svaret var, at rabatten hører til vejen og ikke til grunden. Rabatten er ikke beregnet til vej og er ikke lavet som vej. Og at rabatten skal være lavere end vejen så vandet kan løbe af denne.


Beretningen blev godkendt med akklamation.


3. Kassereren, Poul Dengsøe, fremlagde de udsendte regnskaber og budget. Han fremhævede bla. udgiften til ekstraordinær vedligeholdelse på 34.496,61 kr. hvoraf de ca. 30.000 kr. er til nye opslagstavler.

Advokatomkostningerne til den verserende sag om den ulovlige jordvold på Matolievej blev også fremhævet.

Renten på indestående er på alle konti 0,625 pct. den bundne konto er dog på 1,5 pct.


Regnskabet blev godkendt med akklamation.


Budgettet blev gennemgået og godkendt med akklamation.


4. Næste års kontingent blev foreslået til at være 150 kr. til selve kontingentet, 225 kr. til primære veje samt 75 kr. til grøfter.


Der blev spurgt, hvad formuen på ca. 600.000 kr. skulle bruges til.

Svaret var, at der ikke er aktuelle planer. Deler man de 600.000 kr. ud på alle medlemmer, er det under 1.000 kr. pr. medlem. Det er en god ide at have en formue som rygstød, hvis der kommer et behov i fremtiden.


Kontingentet blev godkendt.
5. 1. forslag var blevet godkendt på generalforsamlingen 2012, og skulle så færdigbehandles på denne generalforsamling. Forslaget blev vedtaget.


2. forslag: overtagelse at grund på Gudmindrup Skovsti, også nævnt i det udsendte materiale. Grunden er tinglyst til brug for fællesaktiviteter. Udgifter i denne forbindelse er tinglysningsafgift på ca. kr. 1.500,- samt til advokat for udarbejdelse af skøde.


Der blev spurgt om der må bygges shelter.

Svaret var nej. Der må intet som helst bygges.


Der blev spurgt til ejendomsskatter.

Svar var 0,- da arealet er vurderet til 0,-


Der blev spurgt til overholdelse af lokalplanen.

Svaret var at de præmisser der er i lokalplanen vil blive overholdt.


Forslaget blev vedtaget ved 1. behandling.

Ekstra generalforsamling holdes den 6. april 2013 kl. 10:00 på Højby Lyngvej 49. hvor 2. behandling vil finde sted.


3. Der er indkommet et forslag om at opsætte kameraer på indfaldsveje til bekæmpelse af indbrud.

Bestyrelsen har svaret, at den afviser forslaget, da det er ulovligt. Men forslaget skulle alligevel med på generalforsamlingen.


Forslaget afvist.


6. Lone Cederquist blev genvalgt.

Ole Schmidt blev genvalgt.

Bo Vedel Petersen blev genvalgt.


7. Robin Basse og Sonja Nørskov blev valgt.


8. Hans Chr. Viemose blev genvalgt.


9. Det blev nævnt, at grundforbedringer, som kloaktilslutningen hører ind under, skal meldes til Skat inden den 1. maj, hvis man vil have fradraget i grundskylden.

En nævnte at Skat Korsør er vidende om arbejdet, da Odsherred forsyning har indsendt informationerne til Skat.


Fastboende kan fratrække arbejdslønnen til kloakstikket, altså arbejdet på egen grund, hos Skat skat på grund af den nye jobordning.

Bemærk at vandet bliver dyrere, når der er kloakeret på grund af afledningsafgifterne.


Den 10. juli 2014 bliver Tre Lyng 60 år. Forslag til fejringen modtages.


En nævnte, om det kunne tænkes at vejene er konstrueret forkert, siden der var så meget vedligeholdelses arbejde. Sammenligner man med Sverige, så er der mange grusveje og de er i god stand. Man kan kontakte firmaer, som har forstand på det, de kan evt. give et tilbud.

Svaret var, at der ikke findes vedligeholdelsesfrie grusveje. Heller ikke i Sverige. Gode tips (links) modtages.

      Der mangler bænke på diget. Er det noget, foreningen styrer? Tavlen er væltet, kommer der en                         ny?

Der kommer en ny tavle, bare ikke på samme sted. Nye tavler bliver placeret på indfaldsvejene.

Korevleprojektet har affødt en forskønnelse af stien på diget. For tiden er det ulovligt at have bænke på diget.


Det blev foreslået, at man melder sig ind i Nabo Hjælp. Det er ikke noget, foreningen vil blande sig i, men medlemmerne som enkeltpersoner kan gøre det, evt. organiseret via vejlaugene. Et skilt med Nabo Hjælp kan evt. sidde på samme ”stang” som vejskiltene sidder på.


Der blev spurgt, om man kan gøre noget ved muldvarpe. Svaret var, at man kan kontakte et firma, evt. at flere naboer slår sig sammen.


Der blev gjort opmærksom på, at der er officiel indvielse af kloakken lørdag den 11. maj kl. 13:00 ved parkeringspladsen på Ellinge Skovvej.Dirigenten takkede for god ro og orden


Der blev rundet af med, at forsamlingen takkede bestyrelsen for et rigtig godt arbejde.


Referent Kirsten Løcke.                                                 Dirigent John Winther.----------------------------------------------------------


Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs generalforsamling

den 6. april 2012 kl. 10.00 på Højby Kro.Dagsorden


0. Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2011 og budget 2012

4. Fastsættelse af kontingent 2013

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt.


Der var fremmødt 109 stemmeberettiget.1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog John Winther som dirigent. John Winther blev valgt med akklamation. John Winter fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet.


2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Lone Cederquist, henviste til den udsendte beretning.

Til denne tilføjede hun følgende emner:

Korevleprojektet. Efter sidste års kritik på generalforsamlingen af bestyrelsens modstand mod projektet, har kommunen nu bedt bestyrelsen deltage i en følgegruppe så kommunen får tilbagemeldinger om, hvordan vi synes det går. Det er Ole Schmidt der repræsenterer Tre Lyng.

På Matolievej er der en vold ud mod vejen. Volden går ud på grundejerforeningens vejareal og er med til at ødelægge vejen, da vandet ikke kan løbe væk. Bestyrelsen har kontaktet kommunen, derefter vejdirektoratet. Der ønskedes en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om hvorvidt bestyrelsen skal følge sagen videre i en privat retssag. Det vil være en principiel sag, da der dukker flere og flere volde op.

De fremmødte medlemmer bakkede op om, at sagen skal køres videre for at undgå flere volde. Der blev endog ”anmeldt” en ny vold, men denne ligger uden for foreningens område.

Der har været kogeanbefaling af vandet fra vandværket. Informationsniveauet fra vandværket har været meget dårligt, hvilket bestyrelsen har skrevet til vandværket om. Dog skal det fremhæves, at det var en kogeanbefaling og ikke et kogepåbud, hvilket betyder at vandet ikke har været farligt på noget tidspunkt.

Bestyrelsen har hele tiden vidst at grundejerforeningen ejede to grunde, en på Gudmindrup Skovkrog og en på Alleen. Nu er en 3. dog dukket op på Gudmindrup skovsti. Bestyrelsen har undersøgt, om man evt. kunne sælge en grund. Dette er ikke muligt. Tre Lyng har derfor 3 tomme grunde, som ikke bliver brugt til noget. Forslag er derfor meget velkomne.

Der bliver fortsat kørt for stærkt på vejene.

I forbindelse med kloakarbejdet, vil vi anbefale, at man tager til fællesmødet i Vig den 16. juli 2012. Det er et godt møde. Man kan se kort over ens ejendom og hvor stikket vil blive ført ind, og man kan få det ændret, hvis man ønsker det et andet sted.

Der er god udlåning af foreningens redskaber. Forslag til nye redskaber modtager gerne.


Der kom følgende spørgsmål fra salen:

Gudrunsvej: er der mulighed for at gøre indsigelser, hvis man ikke kan komme til mødet den 16. juli?

Svar: div. Info kan ses på www.odsherredforsyning.dk, evt. kan man ringe til entreprenøren.


Gudmindrup Skov: Jeg undrer mig over, at man forsøger at sælge foreningens grund.

Svar: Vi har kun forhørt os om muligheden, vi har ikke forsøgt.


Højby Lyngvej: På Engvej er der et stort hul.

Svar: Vejene er endnu ikke færdigetablerede. Se tiden an.


Havebovej: Kan der ikke sættes flere skilte op? Der køres for stærkt og det giver støj og støv.

Svar: Vi må ikke sætte officielle skilte op. Vi risikerer at Politiet fjerner dem.


Mælkevejen: Det at kloaktilslutningen kan fratrækkes grundskyld, gælder det kun helårs huse?

Svar: Nej det gælder alle. Tag kopi af indbetalingen og kontakt Skat. Tilslutningsudgiften vil blive trukket over 30 år.


Gudrunsvej: Kan der etableres chikaner på Havebovej?

Svar: Nej, det vil være for dyrt da der skal være lys på. Derudover er det en næsten umulig opgave på grusveje. Endvidere skal man være opmærksom på Falck og brandvæsen, som ikke gerne skulle sinkes undervejs.


Havebovej: Hvis vejene ikke var så gode, så ville der ikke blive kørt så stærkt.


Gregiavej: Med hensyn til jordvolden, så kunne vi fjerne den jord, der ligger på vores vej, så er det op til voldejeren at lægge sag an mod os.

Svar: vi bryder os ikke om selvtægt. Men tanken er tænkt.


Gavnøvej: Der har været hastighedstavler opsat i flere år, og der er ingen effekt været af dem. Hvorfor fjerner vi dem så ikke igen?

Svar: Der er observeret en mindre effekt, så de bliver siddende.


Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.3. Regnskab for 2011 og budget 2012 og

4. Fastsættelse af kontingent 2013

For det første blev det beklaget, at der var sket en fejl i PBS opkrævningerne. Men de 15, der havde lavet en dobbeltbetaling, har fået deres penge retur.

Det udsendte regnskab blev gennemgået.

Tidligere har vi købt obligationer for at få vores kapital forrentet, men nu er kursdifferencen så stor, at den spiser de tjente renter. Vi får nu forrentet vores kapital med 0,62%

Det indkøbte værktøj bliver brugt meget, det er en succes. Indkøbene kan se på regnskabet.


Der kom følgende spørgsmål fra salen.


– Vil det være en ide at opkræve brugerbetaling? Så de, der benytter værktøjet, også betaler.

Svar: Bestyrelsens holdning er at der bliver betalt via kontingentet.


Mælkevejen 9: Hvorfor skal der være en så stor formue?

Svar: Den er god at have, hvis der sker noget uforudset. Derudover er det godt at have en stor formue så vi ikke risikerer at skulle ud og låne.


Gisselfeldvej: FIH bank giver 3 % i rente, hvis man binder beløbet i 1 år.

Svar: Det bliver undersøgt.


Herefter blev Regnskabet godkendt.


Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2013.


Kontingentet for 2013 blev godkendt.5. Indkomne forslag

Sidste år var der et forslag fremme om at oprette et grøftelaug. Det vil være et fælles gode, at alle grøfter fungerer.

John, som er med i grøftelaugets bestyrelse, fortalte om planerne og arbejdet i bestyrelsen. Der indbetales kr. 75,- pr. grundejer til grøfterne. Der ønskes en fuldmagt fra alle bredejere til at grøftelavet må gå ind og ordne grøfterne.

En ny §9 i vedtægterne.


Forslaget og vedtægtsændringen blev godkendt.

Ændringen vil blive endeligt godkendt på generalforsamlingen i 2013.


Der er kommet et forslag om fælles front i bekæmpelsen af muldvarpe. Skal bestyrelsen tegne et abonnement? Der var ikke interesse at spore, så bestyrelsen vil tage det op på et senere bestyrelsesmøde.6. Valg til bestyrelsen

Poul Dengsøe, valgt med akklamation.

Gorm Grove, valgt med akklamation.

Gurli Rønnekilde, valgt med akklamation.


7. Valg af revisorer

Jørgen Pedersen, valgt med akklamation.

Ingelise Berntsen, valgt med akklamation.

Suppleant Hans Chr. Viemose, valgt med akklamation.


8. Eventuelt.

Odsherred kommune har inviteret til en Workshop som hedder ”Skal du bygge” Invitationen vil blive lagt på hjemmesiden.

En grundejer nævnte, at det var svært med naboens høje træer og at det tog al sol efter kl. 14. Senere i debatten var der en der nævnte, at han havde delt udgiften til fældning med sin nabo, så han kom af med naboens træer.

En nævnte, at de høje træer kan tiltrække krager og råger, det bør man være opmærksom på, for de er støjende naboer.

En nævnte at mobildækningen er rigtig dårlig. Om man evt. kunne kontakte Odsherred Kommune og oplyse dem om problemet. Andre nævnte at TDC dækker fint i hele området.

Der var en som nævnte, at hun havde haft et meget stort vandspild fordi nogen havde åbnet for vandet i hendes målerbrønd. En nævnte, at man kunne fjerne det blå håndtag fra ventilen (det er lige til at trække af (referentens kommentar )) En anden nævnte, at han havde været ude for det samme, men at han havde købt et beslag samt hængelås hos vandværket, så andre ikke kan åbne målerbrønden.

Der blev givet stor ros til Ole Schmidt for hans store arbejde med vejene og kloakarbejdet.Generalforsamlingen var færdig kl. 11:25, dirigenten takkede for god ro og orden, samt et godt møde.Referent Kirsten Løcke.                Dirigent John Winther.-----------------------------------------------------------


Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs generalforsamling

den 22. april 2011 kl. 10.00 på Højby Kro.Dagsorden


0. Formanden byder velkommen.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for 2010 og budget 2011

4. Fastsættelse af kontingent 2012

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt.


Der var fremmødt 106 stemmeberettiget.1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog John Winther som dirigent. John Winther blev valgt med akklamation. John Winter fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet på trods af fejl med årstallet i indkaldelsen.


2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Lone Cederquist henviste til den udsendte beretning, men fremhævede emner som

Indklipning, der er blevet bedre, og at de udsendte breve hjælper. Dog sendes der kun breve ud til de grundejere, hvis ejendomme støder op til primærvejene.

Jordvolde – er altid ulovlige.

Afbrænding er nu ulovlig hele året, tidligere kunne man brænde af om vinteren.

Kloakarbejdet går i gang her i 2011, der bliver sandsynligvis en del gener, men bestyrelsen vil følge det tæt.

Trafik: Der er et farligt vejkryds ved Havebovej / Højby Lyngvej. Der vil som forsøg komme skilte op med farligt vejkryds, så folk dæmper farten.

Værktøj: De indkøbte redskaber, brændeflækker, flismaskine og metaldetektor til at finde skelpæle med, er en succes. De står til rådighed for alle.

Der kom spørgsmål, om det er muligt at spare porto og sende indkaldelsen til generalforsamlingen ud med mail.

Svar: Dette har været til overvejelse, men da ikke alle har mail og adgang til hjemmesiden, vil vi fortsat udsende det med post.

Der var protester mod bestyrelsens arbejde mod Korevle projektet, da bestyrelsen udtaler sig på alle medlemmers vegne. Ikke alle medlemmer er imidlertid modstandere af Korevle projektet. Bestyrelsen blev bedt om at holde sig til de administrative opgaver, som den er valgt til at varetage og ikke blande sig i politiske sager. Samtidig blev bestyrelsen bedt om at tage direkte afstand fra hærværket.

Ole Schmidt fra bestyrelsen svarede, at Korevlegruppen ikke har noget med Tre Lyng at gøre. Ole er privat medlem af Korevlegruppen.

Til dette svar blev fremhævet, at der i bestyrelsens beretning (side 3, 1. afsnit sidste sætning) står at Tre Lyng deltager i Korevlegruppen.


Konklusionen blev at, ”Bestyrelsen forholder sig neutralt til Korevleprojektet og tager afstand fra hærværket”.


Herefter blev beretningen taget til efterretning.3. Regnskab for 2010 og budget 2011 og

4. Fastsættelse af kontingent 2012

Det udsendte regnskab blev gennemgået, og resultatet blev det bedste i mange år. Derfor har bestyrelsen besluttet at nedsætte kontingentet for andet år i træk, med 50,- kr.

Dvs. Kontingentet er på kr. 150,- Primære veje er på kr. 225,- Her ud over kommer der kontingent til grøfter og vejlaug. Vedr. kontingent til grøfter, se punkt 5.

Der var en debat vedr. solidarisk dækning af udgifterne til grøfter, kassereren kunne dog fortælle, at alle åbne grøfter var blevet gennemgravet i 2009.


Regnskabet, budget og kontingent for 2010 blev godkendt.5. Indkomne forslag

Det indkomne forslag fra grøftelauget var udsendt sammen med indkaldelsen. Der er flere aspekter i forslaget udover kontingentet.

Hører rørlagte grøfter således ind under vedligeholdelsen af grøfter på samme måde som åbne grøfter gør? Emnet er aktuelt, da der er rørlagte grøfter, som er beskadigede. Problemet er, at de rørlagte grøfter er væsentlig dyrere at vedligeholde end de åbne grøfter.


Bestyrelsen er splittet og har derfor ikke et vejledende svar til grundejerne.


Poul Dengsøe fra bestyrelsen ønskede, at rørenes kvalitet vurderes af en sagkyndig, herunder en vurdering af restlevetiden for rørene. Også den håndværksmæssige side af sagen skal vurderes, idet nogle strækninger i sin tid ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.

Samtidig ønskes også den juridiske side af sagen undersøgt, herunder bl.a. manglende dækning til grundejere, såfremt de afsatte midler allerede er anvendt samt, og ikke mindst, adgangsforholdene til den enkelte grund i tilfælde af skade. Også den efterfølgende retablering af grunden skal vurde-res. Kriterierne for udbetalinger skal fremgå af grøftelaugets vedtægter.


Ole Schmidt nævnte, at de kendte rørskader har noget med fysiske beskadigelser at gøre og ikke med alder. Hvis man ikke tager en beslutning nu, så vil man først kunne reagere, når skaden er sket, og der vil være en månedslang sagsgang før de bliver repareret. Derfor må vi nu gå i gang med at samle penge sammen i en pulje, så er vi på forkant. Der kan selvfølgelig ikke udbetales mere, end der er i puljen.


Det blev nævnt, at der mangler hjemmel i vedtægterne til at diskutere grøfterne. Der blev henvist til en kommissionsrapport fra 1970 i Landvæsenets protokol. Der blev opfordret til, at vedtægterne blev justeret til næste år, og således, at såvel Oles som Pouls holdninger til forslaget skal indarbejdes, så debatten kunne tages der.


Det blev besluttet at kontingenter for grøfter i 2012 blev på kr. 75,- for alle grundejere. 103 stemmer for og 3 stemmer imod. Derudover skal bestyrelsen vende tilbage i 2012 med forslag til eventuelle vedtægtsændringer, hvis man finder det i overensstemmelse med juridiske muligheder.

.


Der var indkommet endnu et forslag, som gik ud på at få bestyrelsen til at kontakte kommunen, for at bede om en mere rimelig tidsfrist for tilslutningen til kloak. Ønsket var op til 5 år. Tilslutningsfristen er nu på 6 mdr.

Svar: Det er ikke sandsynligt med 5 år. Tidligere var det 1 år, og nu er det 6 mdr. Reglerne for tilslutningspligten er helt klare og kan ses på Odsherreds Forsynings hjemmeside. Odsherreds Forsyning indbyder de berørte grundejere til informationsmøde, når arbejdet nærmer sig.


Ole Schmidt havde 4 gode råd i forbindelse med kloakeringen.


1. Find ud af hvornår arbejdet er ved egen grund og BLIV HJEMME.

2. Tag fotos af rabat, evt. hegn og indkørsel.

3. Kommer du i klemme: kontakt grundejerforeningen.

4. Fastboere på blinde veje, der kan være lukket i op til 2 uger, kan aftale adgang med naboer/bagboere, der har adgang fra andre veje.


Konklusion: bestyrelsen vil skrive til kommunen g anmode om en mere rimelig tilslutningsfrist og betalingsfrist.


6. Valg til bestyrelsen

Lone Cederquist, valgt med akklamation.

Ole Schmidt, valgt med akklamation.

Bo Vedel Pedersen, valgt med akklamation.


7. Valg af revisorer

Jørgen Pedersen, valgt med akklamation.

Ingelise Berntsen, valgt med akklamation.

Suppleant Hans Henrik Vejlby, valgt med akklamation.


8. Eventuelt.

Der blev spurgt til hvad man kan gøre mod naboens høje træer.

Svar: Intet. Evt. kan man som nabo tilbyde økonomisk hjælp til fældningen.


Det blev nævnt, at man kan få nedsættelse af el-afgiften, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i boligen. Hvis boligen er el-opvarmet og har et årligt forbrug på mere end 4.000 kWh, kan man få en nedsættelse af afgiften på den del af forbruget, der overstiger de 4.000 kWh. Prisreduktionen er i øjeblikket på 14,5 øre pr. kwh. Man kan læse mere på hjemmesiden

www.seas-nve.dkGeneralforsamlingen var færdig kl. 11:45, dirigenten takkede for god ro og orden, samt et godt møde.Referent Kirsten Løcke.                Dirigent John Winther.