Beretning

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/

Beretning

Grundejerforeningen TRE LYNG

Beretning for 2014 til generalforsamlingen langfredag den 4. april 2015

kl.10.00 på Højby Kro

 

 

I lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i beretningen.


• Jubilæumsfest

• De primære veje

• Indklipning, jordvolde og brændbart

• Grøfter, dræn og grøftelaug

• Kontakt til vejlaugene og grøftelaug, herunder forslag til retningslinjer for vejlaugsrepræsentanter

• Kloakering

• Kontakt til myndighederne, andre instanser m.m.

• Foreningens ejendele og udlån

• Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

• Netværk for fastboere

• Administrative forhold

• Regnskab for 2013, forventninger til 2014 samt budget for 2015Jubilæumsfest

Bestyrelsen havde fornøjelsen af at se ca. 200 mennesker til 60 års jubilæet, der blev holdt i det mest fantastiske sommervejr d. 12. juli. Vin, vand og fadøl i selskab med pølser og is blev fortæret til alles fornøjelse, samtidig med at vi blev musikalsk underholdt af Elisabeth Sommer, der formåede at glæde såvel store som små.

Festen blev i sidste øjeblik flyttet til Højby Lyngvej, da Irmabo, som vi først havde lejet af Albertslund Kommune, pludselig blev sat til salg og dermed ikke var en mulighed mere.

Gode råd var dyre. Men Højby Lyngvej 45/47 var den mulighed, der bød sig, og med en ekstra investering i leje af et telt og en toiletvogn blev problemet løst.

Bestyrelsen takker alle, der mødte op og var med til at fejre dagen, og på de tilbagemeldinger vi har fået, er der ikke tvivl om, at medlemmerne nød festen.


De Primære Veje

Efter en lang, tør sommer med fine veje fik vi et efterår med regn i tide og utide. Det var, som om regnen samlede sig i skyller, når vi lige havde været over dem. Det betød, at vi i for lange perioder havde dårlige veje, og det kulminerede sidst på året, hvor vi ikke fik udbytte af reparationerne. Vi nåede for de sidste penge i budgettet at lægge grus ud på Raketvej/Skovåsen, der så, som den eneste primærvej, var til at køre på. Vi fortsætter med at køre skærver på, så snart vejret tillader. Vi skal have vejene tilbage til den standard, vi som regel har.Indklipning, jordvolde og brændbart

Vi vil som tidligere år minde vore medlemmer om at følge forskrifterne fra Odsherred Kommune, beskrevet på hjemmesiden samt i ”Den lille grønne”, vedrørende indklipning, rabatter, afbrænding m.m.

Rabatten skal være fri for bevoksning, sten og indhegninger. Rabatten skal være farbar og skal kunne bruges af gående/cyklende.

Manglende reaktion på bestyrelsens opfordring til at klippe ind kan medføre, at Odsherred Kommune vil kunne foretage beskæringer på grundejerens vegne og regning.

Volde ud mod vej må ikke etableres uden tilladelse fra kommunen, heller ikke af afklippet grenaffald.

Permanent henlægning af grenaffald på grunden er ifølge brandvedtægterne ikke tilladt.

I den anledning vil vi gøre opmærksom på, at der er grundejere, der endnu ikke har fået fjernet træer og grene fra stormene i 2013.

Vi minder desuden om, at al afbrænding er forbudt. Kun grill, mindre bålpladser samt bålfade er tilladte ifølge kommunens brandvedtægter.Kontakt til vejlaugene og grøftelaug,

(herunder forslag til retningslinjer for vejlaugsrepræsentanter)

De 8 vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal vedligeholdes, og hvad vejlaugsbidraget skal være. Hvert vejlaug vælger efter generalforsamlingen 2 repræsentanter.

Samtidig vælges repræsentanter til grøftelauget.

Bestyrelsen holder hvert efterår et særskilt møde med alle vej- og grøftelaugs-repræsentanter, hvor gode ideer og erfaringer udveksles.

Da der i 2014 er opstået tvivl om vejlaugsrepræsentanternes beføjelser, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinier.

(Udkast er vedlagt indkaldelsen).

 


Kloakering

Kloakeringen er gået helt i stå i kommunen. Man afventer en sag om vandafledning fra grusveje, som kommunen har anlagt mod staten. I vores område er der mange år til næste etape.

Vores rørlagte grøft på Symfonivej viste sig at være gennemboret og ødelagt under forarbejdet til placering af sugespidserne. Det betød, at der pludselig opstod et hul i indkørslen til nr 7. Det afstedkom en del snak og møder med Forsyningen og entreprenøren, men TV-inspektionen viste, at der var skader, forårsaget af entreprenørens arbejde. De har efterfølgende repareret disse skader. Vi mener, at de også har ødelagt et antal brønde, men det afviser entreprenøren at have andel i. Vi har så sendt en klage til Forsyningen med påstand om, at det er en projektfejl, at kloakken ligger så tæt på vores brønde, at de er blevet ødelagt. Forsyningen har sendt klagen videre til eget forsikringsselskab.


Kontakt til myndighederne, andre instanser og grundejerforeninger m.m.


Korevleprojektet

Projektet er blevet evalueret i 2014, og har efter Kommunens vurdering levet op til forventningerne, hvilket vel ikke kan forbløffe nogen. Følgegruppen er samtidig nedlagt, da den kun skulle være etableret indtil kommunens evaluering i 2014. Samtidig er de indhegnede arealer udvidet, så de går helt hen til parkeringspladsen.

Kommunens evaluering kan findes kommunens hjemmeside.

Dog skal det nævnes, at det ikke blot er medlemmer i Tre Lyng, der er utilfredse med forholdene. Andre omkringliggende foreninger har kontaktet Tre Lyngs bestyrelse vedr. problemet.


GHT- Vandværk

Vi gør atter opmærksom på, at GHT har en SMS kæde, som man kan tilmelde sig og derved få hurtig besked, dersom der skulle opstå problemer med drikkevandet i området. Tilmelding via http://www.ghtvand.dk/


Foreningens Grunde

De 3 foreningsgrunde på henholdsvis Alleen, Gudmindrup Skovkrog samt Gudmindrup Skovsti tilhører grundejerforeningen Tre Lyng. Grundene kan som tidligere oplyst ikke sælges, men kun bruges til rekreative formål.


Septiktanke

Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være opmærksom på, hvornår de skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.


Trafiksikkerheden

Problemet med alt for hurtigkørende biler er især stort i sommerperioden, og desværre er det ikke kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres med alt for høj hastighed.

Vi appellerer til alle, at både medlemmer, gæster, bilister og knallertkørere overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.

Der har været forespørgsler om vigepligtforholdene i området. Overalt gælder, at der er højrevigepligt, også på Alleen og Højby Lyngvej


Møde mellem Odsherred Kommune og Grundejerforeningerne i Odsherred

På det årlige møde, der holdes i august hvert år mellem Odsherred Kommune og grundejerforeningerne formænd, var der i 2014 for første gang mulighed for direkte at vælge 2 repræsentanter til SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere).

Referat fra mødes kan findes her.

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/referat_af_aarsmoedet_i_sol_den_9_august_2014.pdf

Både før og under mødet er Tre Lyng blevet kontaktet af omkringliggende grundejerforeninger, der ønskede et tættere samarbejde omkring de fælles problemer, som vi kunne have.

Det første møde fandt sted i januar 2015, hvor godt halvdelen af de inviterede kunne deltage.

Konklusionen var, at man skulle arbejde videre med ideen, og at mødet fremover skulle ligge i august/september måned.

Allerede på det første møde blev der omtalt problematikker, som man mente kunne være af interesse at tage op i SOL.


SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

På det årlige møde i august 2014 mellem repræsentanterne for Odsherreds ca. 325 fritids- og sommerhusgrundejerforeninger og Odsherred Kommune blev

Kirsten Møller, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs og Poul Dengsøe, Grundejerforeningen Tre Lyng indvalgt i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).


Baggrunden for SOL:

Byrådet ønsker via SOL at styrke dialogen mellem Byrådet i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred.


Ifølge kommissoriet har SOL følgende formål og opgave:


• Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred

• Udvikle oplevelser i Odsherred

• Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred


SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser.

På møderne rejses spørgsmål af fælles interesse til nærmere drøftelse mellem repræsentanter for Byrådet og sommerhusejerne m.m.

Formålet er ikke, at SOL skal behandle enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

SOL kan arrangere temabaserede møder, ligesom SOL kan arrangerer årsmøde for alle fritidshus- og sommerhusgrundejere i Odsherred.

Det første møde i SOL blev holdt den 29. oktober. Mødet var et forberedende møde, hvor forventningerne til det fremtidige samarbejde i SOL blev drøftet og afstemt.                                                                                            Det første ordinære møde blev holdt torsdag den 19. februar 2015. Det forventes, at referatet vil foreligge forinden vores generalforsamling den 3. april, således at de behandlede emner vil kunne omtales og drøftes under vores generalforsamling.  Såfremt du har et emne, som du ønsker behandlet på et SOL møde, bedes dette tilsendt vores kasserer Poul Dengsøe på mail dengsoe@post9.tele.dk.

Efterfølgende har vores kasserer tillige fået sæde i Kontaktudvalget mellem Odsherred Forsyning og sommerhusejerne i Odsherred Kommune.         


Projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).

I budgettet for 2015 har Odsherred Kommune afsat en projekt- og udviklingspulje på kr. 300.000 for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).

Formålet med beløbet er at igangsætte konkrete projekter, undersøgelser, informationsmateriale m.v. som kan bidrage til at fastholde og udvikle sommerhusområderne i Odsherred.


I forbindelse hermed holdes der et åbent møde i Vig Forsamlingshus lørdag den 28. marts 2015 kl. 9,00 til kl.12,00.

Som en del af mødet holdes en workshop, hvor der udvikles konkrete projektforslag til gennemførelse i 2015.

Tilmelding til det åbne møde skal ske senest den 20. marts 2015 til madsg@odsherred.dk


Foreningens ejendele og udlån

Foreningen råder over følgende redskaber, der kun udlånes til medlemmer af Tre Lyng, og som ikke er i restance.

Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flismaskine (Kun god til meget tynde grene) og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.

Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, samt hvordan du kan booke en tid/dagHjemmesiden: www.tre-lyng.dk

Der har ikke i årets løb været akutte begivenheder at orientere om på hverken hjemmesiden eller via nyhedsmails (heldigvis). Så informationerne i de nyhedsmails, der er sendt ud, har været af mere alment orienterende karakter.

Hjemmesiden er uden de helt store problemer blevet lagt ind i et nyt redigeringsprogram, fordi vores udbyder ikke længere understøttede det gamle program. Der har ikke været andre fordele ved det nye redigeringsprogram, end at hjemmesiden nu også findes i en mobilvenlig version.

Antallet af besøgende på hjemmesiden stiger fra år til år. I 2013 var der i gennemsnit 26 besøgende på siden om dagen, mens der i 2014 var 36 besøgende pr. dag. Det højeste antal i 2014 var den 25. november, hvor siden havde 90 besøgende. Og så er der generelt flest besøgende om eftermiddagen i arbejdstiden.

Vi vil godt endnu en gang opfordre vore medlemmer om at tilmelde sig vores nyhedsmail. Vi er godt 700 medlemmer i alt, men stadig kun godt 200 har meldt sig til nyhedsmailen. Tilmelding foregår via et link på hjemmesiden www.tre-lyng.dk. Det er rart for bestyrelsen hurtigt at kunne videregive vigtige informationer til medlemmerne, og det har der i de seneste år været brug for nogle gange.

Hvis man i øvrigt har lyst til at se billeder fra vores 60 års jubilæumsfest i juli, ligger de nu på nettet via hjemmesiden.

Et link på hjemmesiden gør det i desuden muligt at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til betalingsservice, så betalingen sker automatisk.


Netværk for fastboere


Bestyrelsen har initieret oprettelsen af et fastboernetværk. Der er tilsluttet ca. 25 af de ca. 30 fastboere. Ideen er at skabe den bedst mulige tryghed med mulighed for at kunne kontakte de nærmeste fastboere, når man har problemer med sygdom, skader osv., hvor en hurtig hjælpende hånd kan gavne.

Man kan tilmelde sig via foreningens mail post@tre-lyng.dk


Administrative forhold

Der har i det forløbne år været holdt 6 bestyrelsesmøder, og som sædvanligt et positivt og udbytterigt møde med repræsentanterne for vejlaugene og grøftelaugene. Hertil møder med andre instanser. Forud for vores jubilæumsdag den 12. juli holdt vi adskillige forberedende møder. Bestyrelsen kommunikerer herudover meget ofte via mail og telefon.

Bestyrelsen har besluttet fortsat at benytte professionel assistance til regnskab og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.

Bestyrelsesmøderne holdes i vinterhalvåret i Holbæk, da byen ligger centralt for medlemmerne, der kommer fra Hovedstadsområdet og Højby. I sommerperioden holdes bestyrelsesmøderne som regel i sommerhusområdet.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke løn for arbejdet, men der udbetales årligt et beløb på 3.700 kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem til dækning af omkostninger på lige fod med frivillige idrætsledere m.m.

Bestyrelsen holder hvert år en nytårsfrokost, hvor også ægtefæller inviteres med. Også frokosten efter generalforsamlingen har deltagelse af ægtefællerne.Regnskab for 2014, forventninger til 2015 samt budget for 2016

Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab har vi i 2014 haft et underskud på knap kr. 7.000. Sammenholdt med, at vi i 2014 har afholdt ikke budgetterede udgifter til vores 60 års jubilæum på knap kr. 43.000, er resultatet tilfredsstillende. Udgiften til vores jubilæum blev godkendt af generalforsamlingen i 2014. Udgifterne til vedligeholdelse af vejene overholder på det nærmeste budgettet. Udgifterne til støvbekæmpelse overstiger budgettet med kr. 8.000. Budgettet for indeværende år og 2016 er tilpasset tilsvarende. Udgifterne til administration har fundet sit leje på omkring kr. 55.000. Overskridelsen på edb m.v. skyldes, at vi nu abonnerer på et bookingsystem til vores maskiner til udlån.

Overskridelsen på regnskabets sidste udgiftspost – trailer, brændeflækker m.v. – skyldes, at vi har måttet anskaffe en ny brændeflækker.

Vores egenkapital pr. 1. januar 2015 andrager herefter 634.000 kr. Vi har således en solid egenkapital i ryggen. Bemærk, at såvel budgettet for 2015 og budgetforslaget for 2016 viser underskud i størrelsesordenen kr. 80.000.

Kun et enkelt medlem er i restance med kontingentet. Tilgodehavendet hos dette medlem har været fremsendt til inkasso, hvilket blot medførte en forøgelse af gælden. Straks efter 1. februar har vi genoptaget inkassosagen med krav om mere effektivitet hos advokaten i medlemmets hjemby.

Det bemærkes, at vi de seneste 4 år har fået netto 26 nye medlemmer, hvilket også kan aflæses på kontingentkontoen. Vi er nu i alt 709 medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.

I 2014 drøftede bestyrelsen sammen med vore to revisorer, at vores formue var så tilstrækkelig, at der i de kommende år bør foretages en nedsparing. For 2015 budgetterede vi som bekendt med et underskud på kr. 78.000. Også for 2016 er det bestyrelsens og revisorernes indstilling, at nedsparingen skal fortsætte. Budgetforsalget for 2016 viser således et underskud på kr. 87.000.

Det blev i 2014 besluttet, at kontingentet for 2015 skulle nedsættes med kr. 100.

Budgettet for 2016 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 3. april – viser som nævnt et underskud på kr. 87.000.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet fastholdes, således at der betales 50 kr. i kontingent og 225 kr. til vedligeholdelse af de primære veje.

Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 75 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.

Bestyrelsen har tidligere indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. Herudover bidrager Højby Lyng Grundejerforening og Grundejerforeningen Eldorado også til vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred Kommune vedr. vedligeholdelsen af Raketvej og Skovåsen, idet kommunen ejer den nordlige side af vejene. Samlet indtægt i 2015 ca. kr. 12.600.

Tak til vores to revisorer Sonja Nørskov og Robin Basse for et godt og konstruktivt samarbejde.


Bestyrelsen for

Grundejerforeningen

Tre Lyng

26/2 2015


Grundejerforeningen TRE LYNG

Bestyrelsens beretning for 2013 til generalforsamlingen

kl. 10.00 langfredag den 18. april 2014 på Højby Kro

I lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i beretningen.

De primære veje

• Indklipning, jordvolde og brændbart

• Grøfter, dræn og grøftelaug

• Kontakt til vejlaugene og grøftelaug

• Kloakering

• Kontakt til myndighederne, andre instanser m.m.

• Foreningens ejendele og udlån

• Stormene i efteråret 2013

• Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

• Netværk for fastboere

• Administrative forhold

• Regnskab for 2013, forventninger til 2014 samt budget for 2015

• De primære veje

Som beskrevet i vejrapporten på hjemmesiden blev vinterens veje en ganske hullet affære. Vand og plusgrader kunne vi ikke bekæmpe, så både fastboere og besøgende medlemmer fik en hoppetur ned gennem området. Det skyldes ikke, at vi har villet spare penge, men der er ingen metode til varig opretning, når tøvejr og vand i hullerne rotter sig sammen. Det fysiske resultat er velkendt, og kun afdæmpet kørsel har kunnet bringe os frem i god behold. I skrivende stund kan vi kun love, at vejene er i meget bedre stand inden generalforsamlingen i

Endelig minder vi om, at al afbrænding er forbudt. Kun grill, mindre bålpladser samt bålfade er tilladte ifølge kommunens brandvedtægter.

• Indklipning, jordvolde og brændbart 

Vi vil, som tidligere år, minde vore medlemmer om at følge forskrifterne fra Odsherred Kommune, beskrevet på hjemmesiden samt i ”Den lille grønne”, vedrørende indklipning, rabatter, afbrænding m.m..

Rabatten skal være fri for bevoksning, sten og indhegninger. Rabatten skal være farbar og skal kunne bruges af gående/cyklende.

Som tidligere nævnt kan manglende reaktion på bestyrelsens opfordring til at klippe ind medføre, at Odsherred Kommune vil kunne foretage beskæringer på grundejerens vegne og regning.

Volde ud mod vej må ikke etableres uden tilladelse fra kommunen.

Vi gør endelig opmærksom på, at permanent henlægning af grenaffald på grunden ifølge brandvedtægterne ikke er tilladt.

• Grøfter, dræn og grøftelaug

Bestyrelsen har heller ikke i indeværende periode hørt om problemer med afvandingen. Det er som oftest i forbindelse med oversvømmede grunde, at svaghederne viser sig. Vi forventer, at den næste generelle oprensning tidligst kommer i 2015. Grøftelauget har rørlagt en mindre strækning ned mod Gærdeåen, da denne åbne grøft var søndergravet af ræve og ikke gav optimalt gennemløb. Evt. øvrige tiltag må grøftelauget oplyse om.

• Kontakt til vejlaugene

De 8 vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal vedligeholdes, og hvad vejlaugsbidraget skal være. Hvert vejlaug vælger efter generalforsamlingen 2 repræsentanter.

Bestyrelsen afholder hvert efterår et særskilt møde med alle vejlaugs-repræsentanterne, hvor gode ideer og erfaringer udveksles.

• Kloakering

Kloakeringen i Tre Lyngs område er planlagt til at fortsætte i 2020. Hvornår den generelt genoptages i Odsherred Kommune vides p.t. ikke.

Der er ikke kommet noget frem om, hvad Forsyningen vil stille op med grundejere, der ikke har fået tilsluttet sig, inden de tilladte 6 måneders frist. Foreningen har heller ikke p.t. fået henvendelser fra medlemmer, der er blevet kontaktet af Forsyningen vedr. manglende tilslutning og eventuelle sanktioner.

Pensionister, der i forvejen har ejendomsskatterne indefrosset, kan søge om også at få tilslutningsbidraget indefrosset.

Selve etableringen af kloakken skal man dog selv udrede.

 • Kontakt til myndighederne, andre instanser m.m.

Korevleprojektet

Bestyrelsen er fortsat repræsenteret i kommunens følgegruppe, som til stadighed følger projektet.

Der er planlagt evaluering af projektet i 2014. Når resultatet at denne kendes, vil vi gøre opmærksom på resultatet vi vores hjemmeside.

Hjertestarter

Vi søgte Trygfonden om en hjertestarter for 3. gang i 2013 og fik atter et afslag.

Vi har derefter ikke søgt yderligere.

Vold på Matolievej

Sagen om den ulovligt anlagte vold på Matolievej, hvor grundejerne har inddraget vejstykket, der er udlagt til rabat, har desværre ikke ført til noget.

Ved generalforsamlingen i 2012 fik bestyrelsen fuld opbakning til at forfølge sagen via advokat, hvilket dog ikke var en farbar vej.

Vi har dog atter påpeget farligheden af volden og ikke mindst skaderne på vores vej udenfor volden, og vi er følgelig stadig i dialog med Odsherred Kommune.

Vi gør i øvrigt opmærksom på at det generelt ikke er tilladt at anlægge volde mod vej uden kommunens tilladelse. Det gælder såvel jord- som grenvolde. Rabatten skal være farbar.

GHT- Vandværk

Vi gør opmærksom på, at GHT har en SMS kæde, som man kan tilmelde sig og derved få hurtig besked, dersom der atter skulle opstå problemer med drikkevandet i området. Tilmelding via http://www.ghtvand.dk/

Foreningens Grunde

Ud over grundene på Alleen og Gudmindrup Skovkrog ejer foreningen nu også en grund på 11.719 m2 beliggende på Gudmindrup Skovsti, matr. nr. 12g Gudmindrup by, Højby. Hertil kommer et vejareal på 5.281 m2.

Grunden er nu tinglyst som tilhørende Grundejerforeningen Tre-Lyng.

Som det er tilfældet for de 2 andre grunde, kan grunden på Gudmindrup Skovsti ikke sælges, men alene benyttes til rekreative formål for foreningens medlemmer.

Septiktanke

Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være opmærksom på, hvornår man skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.

Trafiksikkerheden i området er et tilbagevendende emne. Problemet med alt for hurtigkørende biler er især stort i sommerperioden, og desværre er det ikke kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres med alt for høj hastighed.

Ud over bilerne har vi også observeret en del knallertkørere med dels høj fart, men også med en meget larmende kørsel.

Vi appellerer til alle, at både medlemmer og gæster overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.

60 års jubilæum

Som nævnt på generalforsamlingen i 2013 har foreningen 60 års jubilæum i år. Vi appellerede til medlemmerne om gode råd og ikke mindst assistance. Vi har fået en enkelt henvendelse, og der arbejdes i bestyrelsen videre på projektet.

Vi har planlagt, at dersom forslaget vedtages, vil jubilæet blive afholdt lørdag d. 12. juli mellem 14-16.

Nærmere om tid, sted og indhold vil fremgå af hjemmesiden samt opslagstavlerne.

• Foreningens ejendele og udlån

Både Allan og Bodil (de to storme) gav et dejligt pres på lån af vores hænger og brændeflækker. Mange har fået noget for deres kontingent til foreningen, og da det tager tid at rydde op, vil begge dele nok være meget ude sommeren igennem.

Foreningen råder over følgende redskaber, der kun udlånes til medlemmer af Tre Lyng, og som ikke er i restance.

Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flismaskine (Kun god til meget tynde grene) og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.

Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, så du kan

• Stormene i efteråret 2013

Efterårets to voldsomme storme gik ikke ubemærket hen over vores område. Overalt lå der knækkede grene og væltede træer, og mange steder var der helt ufremkommeligt.

Igen viste vores nyhedsmail og hjemmesiden sig som et godt værktøj til at informere grundejerne om situationen i området. Det var ikke muligt at gå i detaljer, dertil var situationen for uoverskuelig. Ole Schmidt fra bestyrelsen, som er fastboer, tog rundt for at kigge på skaderne, og sammen med et par andre fastboere fik de ryddet indfalds-

vejene til Tre Lyng for væltede træer.

Ole kunne berette, at ødelæggelserne under decemberstormen i forhold til oktoberstormen var større. Samtidig stod vandet så højt i Korevlens laguner, at broerne og store områder foran diget lå

under vand. Det er så vidt vides aldrig sket før.

Vandet havde trængt køerne helt op til færisten på dæmningen ved parkeringspladsen ved Ellinge Skovvej. Her stod de samlet i en stor klump uden at kunne komme væk. Men vandet steg ikke yderligere, og allerede dagen efter stormen kunne de begynde at bevæge sig væk fra deres lille ”ø”. Landmanden havde læsset et stort læs hø af på dæmningen, som køerne kunne ligge i og spise af.

De medlemmer, som i dagene efter stormene tog til området for at besigtige skaderne, blev på hjemmesiden og i nyhedsmails opfordret til at kontakte deres naboer om eventuelle skader eller med beroligende meldinger om, at der intet var sket. Mange medlemmer kontaktede desuden bestyrelsen for at høre om situationen.

• Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

Vi vil godt endnu en gang opfordre vore medlemmer om at tilmelde sig vores nyhedsmail. Vi er 700 medlemmer i alt, men kun godt 200 har meldt sig til nyhedsmailen. Tilmelding foregår via et link på hjemmesiden www.tre-lyng.dk.

Det er rart for bestyrelsen hurtigt at kunne videregive vigtige informationer til medlemmerne, og der har faktisk været brug for det et par gange. Men også informationer af mere alment orienterende karakter sender vi ud, når der sker noget af betydning i vores område.

Det er værd at bemærke, at oktoberstormen, som efterfølgende fik navnet Allan, en enkelt dag gav 204 besøgende på hjemmesiden. Det må siges at være rekord. Decemberstormen Bodil gav ”kun” 71 besøgende. I gennemsnit var der i 2013 24 besøg om dagen på www.tre-lyng.dk.

Et link på hjemmesiden gør det i øvrigt muligt at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til betalingsservice, så betalingen sker automatisk.


• Netværk for fastboere

Bestyrelsen har initieret oprettelsen af et fastboernetværk. Der er tilsluttet ca. 25 af de ca. 30 fastboere. Ideen er at skabe den bedst mulige tryghed med mulighed for at kunne kontakte de nærmeste fastboere, når man har problemer med sygdom, skader osv., hvor en hurtig hjælpende hånd kan gavne.

Man kan tilmelde sig via foreningens mail post@tre-lyng.dk


• Administrative forhold

Der har i det forløbne år været afholdt 6 bestyrelsesmøder, og som sædvanligt et positivt og udbytterigt møde med repræsentanterne for vejlaugene og grøftelaugene, samt diverse andre møder med andre instanser. Der kommunikeres meget ofte via mail og telefon.

Bestyrelsen har besluttet fortsat at benytte professionel assistance til regnskab og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.

Bestyrelsesmøderne afholdes i vinterhalvåret i Holbæk, da det ligger centralt for medlemmerne, der kommer fra henholdsvis Holbæk, København og Højby Lyng. I sommerperioden afholdes bestyrelsesmøderne som regel i Højby Lyng.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke løn for arbejdet, men der udbetales årligt et beløb på 3.700 kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem til dækning af omkostninger på lige fod med frivillige idrætsledere m.m..

Bestyrelsen afholder hvert år en nytårsfrokost, hvor også ægtefæller inviteres med. Også frokosten efter generalforsamlingen har deltagelse af ægtefællerne.


• Regnskabet for 2013, forventningerne til 2014 samt budget for 2015

Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab har vi i 2013 haft et overskud på godt kr. 45.000, hvilket er tilfredsstillende. Resultatet fremkommer bl.a. efter ekstraordinære udgifter på kr. 15.000 til skilte og en ny informationstavle samt kr. 10.000 til advokat i forbindelse med voldsagen og overtagelsen af grunden på Gudmindrup Skovsti. Vores egenkapital pr. 1. januar 2014 andrager herefter 641.000 kr. Vi har således et godt rygstød for de udfordringer, som fremtiden måtte bringe. Blot en enkelt medlem er i restance med kontingentet. Tilgodehavendet hos dette medlem er fremsendt til retslig inkasso.

Budgettet for 2013 på de enkelte indtægts- og udgiftsområder er med enkelte undtagelser overholdt. Det bemærkes, at vi de seneste 3 år har fået netto 17 nye medlemmer, hvilket også kan aflæses på kontingentkontoen. Vi er nu i alt 700 medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.

For indeværende år har vi budgetteret med et overskud på 11.000 kr.

Omkring budgettet for 2015 har vi i bestyrelsen sammen med vore to nye revisorer drøftet, om vores nuværende formue er så tilstrækkelig, at der i de kommende år bør foretages en nedsparing.

Bestyrelsen har således besluttet at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet for 2015 nedsættes med kr. 100 pr. medlem. En nedsættelse som foreslået vil betyde en mindre indtægt på kr.70.000 i 2015.

Budgettet for 2015 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 18. april – viser herefter et underskud på kr. 78.000.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet nedsættes med kr. 100, således at der betales 50 kr. i kontingent og 225 kr. til vedligeholdelse af de primære veje.

Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 75 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.

Bestyrelsen har tidligere indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. Herudover bidrager Højby Lyng Grundejerforening og Grundejerforeningen Eldorado også til vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred Kommune vedr. vedligeholdelsen af Raketvej og Skovåsen, idet kommunen ejer den nordlige side af vejene. Samlet indtægt i 2014 ca. 12.000 kr.

Tak til vores to nye revisorer Sonja Nørskov og Robin Basse for et godt og konstruktivt samarbejde.


Bestyrelsen for Grundejerforeningen TRE LYNG

marts 2014

 


Bestyrelsens beretning for 2012 til generalforsamlingen

kl. 10.00 langfredag den 29. marts 2013 på Højby KroI lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i beretningen.


• De primære veje

• Indklipning, jordvolde og brændbart

• Grøfter, dræn og grøftelaug

• Kontakt til vejlaugene og grøftelaug

• Kloakering

• Kontakt til myndighederne og andre instanser

• Foreningens ejendele og udlån

• Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

• Administrative forhold

• Regnskab for 2012, forventninger til 2013 samt budget for 2014


De primære veje:

Kloakeringen i vores område en nu afsluttet for denne gang. Vi skal så i gang med at få vejene op på det niveau, de var før arbejdet gik i gang. Som bekendt har de berørte veje været gravet op i op til 4 meters dybde, så uagtet at vejene bliver afleveret som krævet af forsyningen (og os), synker de og bliver derfor hurtigere sporkørt. Det giver de velkendte huller og vandpytter. Vel er vejene blevet passet som normalt, men det tekniske resultat i år har været, at de langt hurtigere, end vi kender det fra tidligere, er blevet opkørt igen. Vi forventer, at vejene er oppe på niveau igen med udgangen af 2014. Der skal ikke bruges flere penge end hidtil i budgettet, men arbejdet kan ikke forceres på grund af, at sætninger efter opgravningen kun gradvist aftager.


Indklipning, jordvolde og brændbart:

Manglende indklipning på de primære veje har atter i år været et fokuspunkt for bestyrelsen og har resulteret i flere henvendelser. Flere medlemmer ”glemmer” ligeledes at holde rabatten fri for bevoksning og sten, hvilket er til stor gene for såvel kørende som gående. Rabatten skal være farbar.

Som tidligere nævnt kan manglende reaktion på bestyrelsens opfordring til at klippe ind medføre, at Odsherred Kommune vil kunne foretage beskæringer på grundejerens vegne og regning.

Volde ud mod vej må ikke etableres uden tilladelse fra kommunen.

Vi gør endelig opmærksom på, at henlægning af grenaffald på grunden ifølge brandvedtægterne ikke er tilladt. Vi opfordrer medlemmerne til at få det fjernet hurtigst muligt pga. af brandfare.

Endelig minder vi om, at al afbrænding er forbudt. Kun grill og mindre bål samt bålfade er tilladte ifølge kommunens brandvedtægter.


Grøfter, dræn og grøftelaug:

På baggrund af sidste års generalforsamling besluttede grøftelauget at indhente fuldmagter hos grøfte- og rørejere vedr. adgang til at arbejde på grundene i tilfælde af truende opstuvning af vand pga rørkollaps eller blokeret grøft. Der blev udsendt 172 anmodninger og der kom 110 tilladelser, hvilket var meget tilfredsstillende. Den anden gode nyhed er, at der siden den generelle oprensning og rørspuling i 2009 kun har været det ene rørkollaps, der gav anledning til beslutningen om fremadrettet at afsætte penge til en fælles pulje til vedligeholdelsen af både rørlagte og åbne grøfter.

For nærværende har grøftelauget ansøgt om at rørlægge en ca. 20 m. åben grøft fra Højby Lyngvej til Gærdeåen. Grøften er delvis sammenfalden pga. aktive rævegrave, med dårlig vandafledning til følge.

Generelt forventer vi tidligst i 2014 at gennemføre en ny total oprensning og rørspuling.

Desværre mistede grøftelauget et meget aktiv medlem ved John Gøbel Jensens bortgang. John Gøbel Jensen var utrolig vidende og interesseret i grøftelaugets opgaver og vil blive savnet. Dette betyder også, at vi opfordrer mindst 1,helst 2 medlemmer, til at træde ind i grøftelaget.


Kontakt til vejlaugene:

De 8 vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal vedligeholdes, og hvad vejlaugsbidraget skal være. Hvert vejlaug vælger efter generalforsamlingen 2 repræsentanter.

Bestyrelsen afholder hvert efterår et særskilt møde med alle vejlaugs-repræsentanterne, hvor gode ideer og erfaringer udveksles.


Kloakering:

2. og sidste etape af kloakeringen i vores område er slut. Tidsmæssigt og genemæssigt forløb den bedre end første etape, så foreningen har kunnet nøjes med at følge med fra sidelinien. Vi har ikke fået mange henvendelser om ødelæggelser eller direkte gener. Godt for det. Rigtig mange har nu fået tilsluttet inde på egen grund. Heller ikke her har vi fået negative henvendelser, så det tolker vi således, at de forskellige udførende entreprenører, har levet op til det ønskede.

Husk fortsat at fradrage afgiften på ca kr. 35.000,00 i fastsættelsen af grundværdien. Fremgangsmåden kan læses på vores hjemmeside. Vi har endnu ikke fået underretning om, hvad Forsyningen vil stille op med grundejere, der ikke tilslutter sig, inden de tilladte 6 måneders frist.

Pensionister, der i forvejen har ejendomsskatterne indefrosset, kan søge om også at få tilslutningsbidraget indefrosset.


Kontakt til myndighederne og andre instanser:

Korevleprojektet

Afgræsningsprojektet på Korevlerne er fortsat ramt af hærværk i en sådan grad, at kommunen overvejer at udsætte en dusør for oplysninger, der kan udpege de skyldige. Selvfølgelig er hærværk ikke vejen frem, men vel udtryk for den fortsatte modstand. Der har været adskillige episoder især omkring færdsel i området med hunde, hvoraf én blev dækket af TV øst med billeder og interviews. Kommunen forsøger at tilrette adgangsvejene, så de, der er utrygge ved dyrene, kan komme trygt til stranden. Om plejeplanen med afgræsning virker efter hensigten, vil først blive evalueret i 2014, hvor de 5 år, så er gået. Det kan slås fast, at dyrene på ingen måde kan bekæmpe roserne som ønsket. En del af roserne blev derfor fjernet maskinelt sidst på året.

Bestyrelsen er fortsat repræsenteret i kommunens følgegruppe.

 

Hjertestarter

Vi har for 3. gang, efter nyt afslag i 2012, ansøgt Trygfonden om en hjertestarter til opsætning i området. Vi har i vores ansøgning atter gjort opmærksom på, at en hjertestarter i vores område vil være belyst og tilgængelig hele døgnet, i modsætning til de andre hjertestartere, der er opsat i området som f.eks. i sportscentre. Svar forventes i juni måned.


Vold på Matolievej

I forbindelse med den ulovligt anlagte vold på Matolievej, hvor grundejerne ikke blot har inddraget rabatten, men er gået 1 m. ud over egen grund, kører nu en sag i Odsherred Kommune. Desværre var der ingen hjælp at hente i Vejdirektoratet.

Ved generalforsamlingen i 2012 fik bestyrelsen fuld opbakning til at forfølge sagen.

Foreningens advokat har derfor på Tre Lyngs vegne henvendt sig til Odsherred Kommune for at få sagen bragt i orden, således at vejen kan genoprettes i sin fulde bredde og den lovpligtige rabat genetableres.

Vi afventer derfor Kommunens reaktion og det videre forløb.

Vi gør i øvrigt opmærksom på at det ikke er tilladt at anlægge volde mod vej uden kommunens tilladelse. Det gælder såvel jord- som grenvolde. Desuden skal rabatten være farbar.


GHT- Vandværk

Vi gør opmærksom på, at GHT nu har oprettet en SMS kæde, som man kan tilmelde sig og derved få hurtig besked, dersom der atter skulle opstå problemer med drikkevandet i området. http://www.ghtvand.dk/


Foreningens Grunde

Ud over grundene på Alleen og Gudmindrup Skovkrog har det vist sig, at foreningen reelt også ejer en grund på 11.719 m2 beliggende på Gudmindrup Skovsti, matr. nr. 12g Gudmindrup by, Højby. Hertil kommer et vejareal på 5.281 m2.

Grunden har siden udstykningen været tinglyst i en privatpersons navn, og er aldrig formelt overtaget af Tre Lyng. Vores udgifter i forbindelse med overtagelsen vil alene beløbe sig til udgifter til advokat og til tinglysning af skødet.

Som det er tilfældet for de 2 andre grunde, kan grunden på Gudmindrup Skovsti ikke sælges, men alene benyttes til rekreative formål for foreningens medlemmer. Gode ideer modtages gerne.


Septiktanke

Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være opmærksom på, hvornår man skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.


Trafiksikkerheden i området er et tilbagevendende problem. Problemet med alt for hurtigkørende biler er især stort i sommerperioden, og desværre er det ikke kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres med alt for høj hastighed.

Vi appellerer til, at både medlemmer og gæster overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.


Foreningens ejendele og udlån:

Foreningen råder over følgende redskaber, der udlånes til medlemmer af Tre Lyng.

Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flismaskine og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.

Traileren alene har i året 2012 været udlånt i mere end 100 dage.

Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, så du kan ringe og reservere til bestemte datoer.


Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

I årets løb er der sendt flere mails om stort og småt ud til de medlemmer, der har tilmeldt sig nyhedsmailen på hjemmesiden www.tre-lyng.dk.  Vi vil gerne kunne nå hurtigt ud til alle medlemmer på denne måde, men det er desværre ikke muligt, fordi kun godt 160 har tilmeldt sig nyhedsmails. Det er dog 60 mere end op til generalforsamlingen i 2012. Mailadresserne giver os mulighed for hurtigt at kunne sende vigtige beskeder og orienteringer ud til medlemmerne. Bestyrelsen opfordrer derfor stadig de mange hundrede medlemmer, som endnu ikke er tilmeldt, til at få det gjort via linket på vores hjemmeside. Tilmelding kan dog også ske på generalforsamlingen ved direkte henvendelse til Gorm Grove (sekretær).

Vores hjemmeside har stadig mange besøgende. Tallet ligger rimelig stabilt på i gennemsnit knap 30 om dagen. Besøgstallet er steget stærkt siden januar 2010, hvor der i gennemsnit var 7-8 besøg om dagen. Vi er glade for at kunne holde kontakten til medlemmerne også på denne måde.


Administrative forhold:

Der har i det forløbne år været afholdt 6 bestyrelsesmøder, et møde med repræsentanter for vejlaugene og grøftelauget, samt diverse andre møder med andre instanser. Der kommunikeres næsten dagligt via mail. Bestyrelsen har besluttet fortsat at benytte professionel assistance til regnskab og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.


Regnskabet for 2012, forventningerne til 2013 samt budget for 2014:

Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab har vi i 2012 haft et overskud på næsten 20.000 kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Resultatet fremkommer bl.a. efter ekstraordinære udgifter på kr. 29.500 til nye informationstavler og kr. 17.500 til advokat i forbindelse med voldsagen. Hertil kommer, at kontingentet over 2 år er nedsat med i alt kr. 70.000. Vores egenkapital pr. 1. januar 2013 andrager herefter 596.000 kr. Vi har således et godt rygstød for de udfordringer, som fremtiden måtte bringe. Der er ingen restancer på kontingentet.

Budgettet for 2012 på de enkelte indtægts- og udgiftsområder er med enkelte undtagelser overholdt. Undtagelserne er de ovenfor nævnte udgifter til informationstavlerne og til advokat. 

Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.

For indeværende år har vi budgetteret med et overskud på 4.000 kr., medens budgetforslaget for 2014 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 29. marts – viser et overskud på kr. 11.000.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau, således at der betales 150 kr. i kontingent og 225 kr. til vejene.

Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 75 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.

Det bemærkes, at bestyrelsen i 2012 har indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. I forbindelse hermed har vi afholdt en engangsudgift på ca. kr. 14.000 til opretning af de to sidstnævnte veje. Grundejerforeningen Højby Lyng og Grundejerforeningen Eldorado bidrager også til vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred Kommune vedr. vedligeholdelsen af Raketvej og Skovåsen, idet kommunen ejer den nordlige side af vejene. Samlet indtægt i 2013 ca. 12.000 kr.Bestyrelsen for Grundejerforeningen TRE LYNG

Februar 2013For fremtiden vil printvenlige beretninger kunne downloades ved at trykke på nedenstående link.

Beretning

Grundejerforeningen TRE LYNG

Beretning for 2017 til generalforsamlingen fredag d. 30.marts 2018

kl.10.00 på Højby Kro

 

I lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i beretningen.

 

1. De primære veje

2. Grøfter, dræn og grøftelaug

3. Indklipning, rabatter, jordvolde og brændbart

4. Kontakt til vejlaugene og grøftelaug

5. Kontakt til og samarbejde med myndighederne, andre grundejerforeninger og andre instanser m.m.

6. Nye tiltag og forslag

7. Foreningens ejendele og udlån

8. Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

9. Netværk for fastboere

10. Administrative forhold

11. Regnskab for 2017, forventninger til 2018 samt budget for 2019

 

1. De primære Veje

2017 blev et vej(r)mæssigt mareridt. I takt med meldingerne om rekordnedbør skrumpede mulighederne for at holde vejene i forsvarlig stand. Vores rytme med istandsættelse før påske og pinse samt støvbinding før sommerferien og endelig en skrabetur inden efterårsferien blev brudt. Det var ikke os der satte dagsordenen. Når der endelig kom en smule opholdsvejr, skulle alle grundejerforeninger have lavet veje.


Ovennævnte gav ikke vores vejansvarlige anstændige betingelser. Der kom mange opkald med oplysning om dårlige veje, men ingen forslag til, hvad man gør.


Det vi har gjort er, at lægge nyt slidlag på Havebovej samt skærver på Raketvej, Mælkevejen samt Enghegnet. Begge dele havde god effekt og metoderne vil blive fortsat i det nye år i det omfang budgettet er tilpasset. Derudover påregner vi, at lade en handymand genoptage opfyldning af hullerne inden skrabningen, som vi tidligere gjorde. Problemet i 2017 har været, at der kom for mange huller, inden det blev vejr til at fylde i dem.

 

2. Grøfterne

Grøftelauget har i 2017 ryddet op i ordrebogen. Åbningen af rørlagt grøft fra Dragsholmvej til Monkeystien er gennemført og et par mindre oprensninger på Haraldsvej og Matolievej er udført.

Uagtet den megen nedbør har vi ikke haft stoppede underløb eller andre blokeringer.

I år vil vi genoptage den almindelige vedligeholdelse i form af oprensning i de grøfter, der har ligget urørt længst. Nogle strækninger er renset op i forbindelse med nærliggende opgaver.


Der mindes om, at lauget kun renser op i bunden, medens siderne fortsat skal klippes (grødeskæres) af bredejerne. Er nogen i tvivl om grøftens tilhørsforhold, er lauget behjælpelig. Skulle en bredejer bemærke unormal vandstand eller væltede træer i grøfterne, hører lauget gerne.

Det er laugets opfattelse, at med de samme bidragssatser for 2018 (kr.125,00) pr. grundejer, er der midler til årets opgaver.

Lauget har anskaffet en rensesplit på 25 meter og et par waders. Disse effekter kan lånes.


3. Indklipning, rabatter, jordvolde og brændbart

Vi anbefaler, at alle medlemmer følger forskrifterne i ”Den lille grønne”, som dels er sendt til hjemadresse, dels kan ses på Odsherreds Kommunes hjemmeside, vedrørende indklipning, rabatter, afbrænding m.m.


Rabatten skal være fri for bevoksning, sten og indhegninger. Rabatten skal være farbar og skal kunne bruges af gående/cyklende og vejbredden skal respekteres.

Manglende reaktion på bestyrelsens opfordringer til at klippe ind kan medføre, at Odsherred Kommune anmodes om at foretage beskæringer på grundejerens vegne og regning, hvilket kan blive meget dyrt!


Permanent henlægning af grenaffald på grunden kan medføre brandfare i tørre perioder.

 

4 .Kontakt til vejlaugene og grøftelaug

De otte vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal vedligeholdes, og hvad vejlaugsbidraget skal være hvert år. Hvert vejlaug vælger efter generalforsamlingen to repræsentanter ved det efterfølgende vejlaugsmøde. Vi opfordrer medlemmerne til at støtte op om deres vejlaugsrepræsentanter, og vi gør opmærksom på, at det ikke er repræsentanternes job fysisk at tage sig af vejene, men holde øje med og foranledige, at deres tages hånd om vejene. På hjemmesiden www.tre-lyng.dk kan du altid finde dine vejlaugsrepræsentanter.

Bestyrelsen holder hvert efterår et særskilt møde med alle vej- og grøftelaugsrepræsentanter, hvor gode ideer og erfaringer udveksles.

 

5 .Kontakt til og samarbejde med myndighederne og andre instanser m.m.

Bredbånd/YouSee/TDC og Fibia.

TDC er færdig med opstilling af fremskudte bokse. Ønsker man at optimere sin TDC forbindelse mht. bredbånd og YouSee, skal man kontakte YouSee.

Fibia er nu færdige med gravearbejdet på indfaldsvejene (Lyngvejen), og der vil nu være mulighed for vores område.

Prisen for tilslutning er afhængig af antal interesserede, der tilmelder sig, hvilket skal ske individuelt.

Tilmelding skal ske til Fibia via hjemmesiden http://www.fibia.dk/privat/bestil-fibernet/kan-du-faa-fibernet/bliv-fibernetambassadoer/. Her man kan skrive sig op, så vil man blive kontaktet senere. Send også gerne en mail til post@tre-lyng.dk.

Du kan også læse om tilmelding på hjemmesiden www.tre-lyng.dk.

 

Møde med omkringliggende grundejerforeninger

I september holdtes det årlige møde med repræsentanter fra omkringliggende grundejerforeninger. Formålet med disse møder er at drøfte fælles problemer og tiltag.

Gurli Rønnekilde orienterede om status på bedre internetforbindelse via YouSee efter etableringen af to fremskudte skabe på henholdsvis Havebovej og Ellinge Skovvej.

Desuden orienterede Brian Guldborg fra Fibia om mulighederne for fibernet i området. Se ovenfor og tjek venligst hjemmesiden www.tre-lyng.dk.

Adgangsforholdene til Gudmindrup Strand er ikke forbedrede. Ej heller parkeringsmulighederne på/ved stranden

Nyt toilethus er opført, men har allerede adskillige gange været udsat for hærværk. Indretning af toilethuset ikke optimalt, da det består af to handicaptoiletter med brusemuligheder!

Iøvrigt ser det ud til, at strandkiosken ”Haveje” bliver permanent.


Korevleprojektet

Projektet har efter Kommunens vurdering levet op til forventningerne, hvilket man kan læse om på kommunens hjemmeside.

Der er dog stadig delte meninger vedr. projektet, da mange føler sig afskåret fra at kunne benytte de indhegnede arealer grundet truende adfærd fra køerne.

 

GHT- Vandværk

Vi gør atter opmærksom på, at GHT har en SMS kæde, som man kan tilmelde sig og derved få hurtig besked, dersom der skulle opstå problemer med drikkevandet i området. Tilmelding via http://www.ghtvand.dk/

Husk desuden, at indkaldelse til medlemsmøde i GHT sker med fremsendelse af afregningen af vand.

 

Foreningens Grunde

De tre foreningsgrunde ligger på henholdsvis Alleen, Gudmindrup Skovkrog samt Gudmindrup Skovsti. Grundene kan/må, som tidligere oplyst, ikke sælges, men kun bruges til rekreative formål. Grundejerforeningen Tre Lyng søgte i 2017 og fik bevilget kr. 50.000 fra Odsherred Kommune til anlæg af to Petanquebaner samt bænke/borde til grunden på Alleen/Herlufholmsvej.

Projektet blev færdigt i efteråret, og der var festlig indvielse i forbindelse med efterårsferien, hvor mange mødte op og fik afprøvet banerne sammen med en forfriskning. Se billeder på hjemmesiden.

Vi opfordrer medlemmerne til at danne en forening, da der, blot man er fem medlemmer med en dagsorden, kan søges om midler gennem folkeoplysningsloven til forskellige formål. Bestyrelsen står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.


Septiktanke

Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være opmærksom på, hvornår de skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.


Trafiksikkerheden

Hurtigkørende biler er især et stort problem i sommerperioden, og desværre er det ikke kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres i at køre med alt for høj hastighed.

Vi appellerer til alle, at både medlemmer, gæster, bilister og knallertkørere overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.

 

Årsmøde mellem Odsherred Kommune og Grundejerforeningerne i Odsherred

Årsmødet 2017 var i Vig og var planlagt af SOL og Odsherred Kommune. Nyt møde i august 2018.

Vedr. nye kommunale tiltag anbefales det at tjekke kommunens hjemmeside www.odsherred.dk


Kommende arrangementer i Odsherred Kommune.

Lørdag d. 8.september 2018 holdes atter Folkemøde i Odsherred. Det finder sted på Den Rytmiske Højskole i Vig. Focus vil i år bl.a. være landliggere, sommerhusfolket og tilbud i sommerlandet.

Der vil komme yderligere i info på hjemmesiden og i lokalaviserne.

 

SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

På det årlige møde i august 2014 mellem repræsentanterne for Odsherreds ca. 330 fritids- og sommerhusgrundejerforeninger og Odsherred Kommune blev Kirsten Møller, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs og Poul Dengsøe, Grundejerforeningen Tre Lyng, som bekendt indvalgt i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).

Valgperioden for SOL’s medlemmer følger den kommunale valgperiode. Det betyder, at SOL for tiden er inaktiv, og først træder i funktion, når der på det årlige møde for Odsherreds sommerhusgrundejerforeninger i august 2018 er valgt repræsentanter til SOL.

Baggrunden for SOL

Byrådet ønsker via SOL at styrke dialogen mellem Byrådet i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred. Ifølge kommissoriet har SOL følgende formål og opgaver:

• Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred

• Udvikle oplevelser i Odsherred

• Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred.

SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser.

På møderne rejses spørgsmål af fælles interesse til nærmere drøftelse mellem repræsentanter for Byrådet og sommerhusejerne m.m.

Formålet er ikke, at SOL skal behandle enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred. Vores kasserer har imidlertid rejst flere sager i SOL, hvor en grundejerforening eller en sommerhusejer ikke har fået svar fra kommunen, eller hvor svaret iflg. forespørgeren har været utilfredsstillende. 

SOL kan arrangere temabaserede møder, ligesom SOL kan arrangere årsmøde for alle fritidshus- og sommerhusgrundejere i Odsherred. 

Der holdes hvert år tre til fire møder i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. 

For yderligere information, herunder referat af de afholdte møder, se SOL’s hjemmeside  http://sol.odsherred.dkKloakering, Odsherred Forsyning

Vores kasserer har tillige sæde i Kontaktudvalget i Odsherred Forsyning.

Som omtalt i pressen trådte der den 1. januar i 2017 en ny økonomisk regulering af vandsektoren i kraft. Hos Odsherred Forsyning påvirkede det investeringsrammen i en sådan grad, at tempoet på sommerhuskloakering måtte sænkes. I kommunens Spildevandsplan 2014-2018 var det planlagt at kloakere ca. 800 sommerhuse om året.

Antallet er nu reduceret til ca. 400 om året.

Som det også er fremgået af pressen er renseanlægget ved Tengslemark udskudt på ubestemt tid, og formentlig opgivet. Årsagen var, at de indkomne priser var væsentligt højere end forventet, og i kombination med statens nye regulering af vandselskabernes investeringsbudgetter, kom den samlede pris for renseanlægget ud over grænsen for, hvad der var økonomisk forsvarligt.


Den ændrede kloakeringsplan for sommerhuse fremgår af Odsherred Forsynings hjemmeside.


Odsherred Forsyning udsender løbende nyhedsmails. Tilmelding sker via http://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering Derefter tryk på Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Der er også et tilbud om SMS service. Tryk blot på Klik her for at tilmelde SMS-service


6. Nye tiltag og forslag

Bestyrelsen ønsker for fremtiden at indkalde til den årlige generalforsamling elektronisk via hjemmesiden. Desuden vil der blive sendt mail til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse via linket på hjemmesiden.

Forslag til vedtægtsændring til afstemning på kommende generalforsamling.

Bestyrelsen vil stadig søge midler til en hjertestarter i området.7. Foreningens ejendele og udlån

Foreningen råder over følgende redskaber, der kun udlånes til medlemmer af Tre Lyng, og som ikke er i restance.

Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flismaskine (Kun god til meget tynde grene), og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.

Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, samt hvordan du kan booke en tid/dag

 

8 .Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

Nu har vi i to år benyttet et nyt system til udsendelse af nyhedsmails. Det hedder Mailchimp og er gratis i det omfang, vi bruger det. Systemet åbner nye perspektiver i formidlingen af korrespondance til vore medlemmer. Vi kan nu forholdsvis ukompliceret udsende indkaldelse til generalforsamling, dagsorden, regnskaber og referater til de medlemmer, der er tilmeldt mail-listen. Og det er der 326, der er indtil nu, en pæn stigning på 46 medlemmer siden sidste år. Men vi vil stadig kraftigt opfordre alle medlemmer med en mailadresse til at tilmelde sig via linket på forsiden af hjemmesiden, www.tre-lyng.dk.

Efter at have brugt Mailchimp i to år må vi konstatere, at det fungerer virkelig godt. Medlemmerne kan selv tilmelde sig via hjemmesiden – og også afmelde sig igen eller skifte mailadresse om nødvendigt. Tidligere lå alle mailadresserne på en privat pc med den risiko, der er for at miste det hele ved nedbrud.

Der har i årets løb heldigvis ikke været alvorlige ting at orientere om, hverken på hjemmesiden eller via nyhedsmail.

Hjemmesiden har i 2017 haft 21.900 besøg. Det er lidt mere end en fordobling i forhold til året før. Så tallene viser med tydelighed, at flere og flere bruger hjemmesiden til at orientere sig om, hvad der sker i vores forening og i området. Flest besøg var der den 9. august, da 250 klikkede ind på siden. Det var den dag, da vi udsendte en nyhedsmail om problemer med rådyrene i vores område. Folks terrasser invaderes og krukker med blomster, tomater og krydderurter spises. Det er naturligvis frustrerende for folk, der gør noget for området og bruger mange penge for at holde området pænt og tiltrækkende. Desuden forøger de mange rådyr risikoen for flåtangreb, da netop vildtet er flåtbærere i stor stil. Børnefamilier er nervøse for at lade deres børn lege på græsplænen.

I gennemsnit er 60 brugere inde på siden hver dag. Det er mere end en fordobling i forhold til sidste år. 43 pct. bruger i øvrigt pc, mens 57 pct. bruger mobiltelefon, når de besøger hjemmesiden.

Et link på hjemmesiden gør det muligt at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til betalingsservice, så betalingen sker automatisk.

9.Netværk for fastboere

Bestyrelsen har initieret oprettelsen af et fastboer netværk. Der kommer stadig flere fastboere i området. Ideen er at skabe den bedst mulige tryghed med mulighed for at kunne kontakte de nærmeste fastboere, når man har problemer med sygdom, skader osv., hvor en hurtig hjælpende hånd kan gavne.

Man kan tilmelde sig via foreningens mail post@tre-lyng.dk

 

10. Administrative forhold

Der har i det forløbne år været holdt fem bestyrelsesmøder, og som sædvanligt et positivt og udbytterigt møde med repræsentanterne for vejlaugene og grøftelaugene. Bestyrelsen kommunikerer herudover meget ofte via mail og telefon. Bestyrelsen har besluttet fortsat at benytte professionel assistance til bogføring og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.

Bestyrelsesmøderne holdes i vinterhalvåret i Holbæk, da byen ligger centralt for de bestyrelsesmedlemmer, der kommer fra Hovedstadsområdet og Højby. I sommerperioden holdes bestyrelsesmøderne som regel i sommerhusområdet.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke løn for arbejdet, men der udbetales årligt et beløb på 3.750 kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem til dækning af omkostninger på lige fod med frivillige idrætsledere m.m.

Efter generalforsamlingen inviteres ægtefællerne samt generalforsamlingens dirigent til frokost.11. Regnskab for 2017, forventninger til 2018 samt budget for 2019.

Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab har vi i 2017 haft et underskud på kr. 83.642,08 mod et budgetteret underskud på kr. 90.000.

Udgifterne til vedligeholdelse af vejene var i budgettet fastsat til kr. 90.000. På generalforsamlingen i 2017 nævnte kassereren, at det måtte forventes, at udgiften til vedligeholdelse af vejene i 2017 ville stige med kr. 35.000 til kr. 125.000. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

Udgiften på kr. 9.020 til naturpleje/træfældning er vores andel af udgiften til petanque banen. De resterende kr. 50.000 er betalt via tilskud fra SOLs udviklingspulje.

Udgifterne til administration, der var budgetteret til kr. 60.000, ligger en kende under budgettet.

Vores medlemskartotek og vores regnskab ligger fremdeles hos Winkas A/S, Risskov. Udgiften hertil andrager kr. 522 pr. måned.

Budgettet for trailer og brændeflækker er overskredet. Blandt udgifterne kan nævntes kr. 4.425 til vores bookingsystem og kr. 4.181 til reparation af traileren.

Vores egenkapital pr. 1. januar 2018 andrager herefter kr. 429.514,43. Vi har således fremdeles en pæn egenkapital i ryggen. Bemærk, at budgettet for 2018 og budgetforslaget for 2019 viser underskud på henholdsvis kr. 27.000 og kr. 36.000.

Nedsparingen der kørte i årene 2015, 2016 og 2017 medførte, at vores egenkapital blev reduceret med i alt kr. 205.000.

Pr. nytår var to medlemmer i restance med kontingentet. Det ene medlem er et dødsbo, hvor kassereren forventer, at sommerhuset sælges i løbet af indeværende år, og restancen derved inddækkes.

Det andet medlem skyldte os kontingent for flere år. Pr. den 4. januar 2018 inddækkede medlemmet sin gæld til os via vores advokat. Vi er således nu nede på en enkelt restant, og kun for et år.

Det bemærkes, at vi de seneste fem – seks år har fået netto 36 nye medlemmer. Vi er nu i alt 717 medlemmer af Grundejerforeningen Tre Lyng.

Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.

Budgettet for 2019 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 30. marts – viser et underskud på kr. 36.000.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet fastsættes uændret således: kr. 150 i kontingent og 225 kr. til vedligeholdelse af de primære veje.

Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 125 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.

Bestyrelsen har tidligere indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. Herudover bidrager Højby Lyng Grundejerforening og Grundejerforeningen Eldorado også til vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred Kommune vedr. vedligeholdelsen af Sejerøbugtstien (Havebovej, Haraldsvej, Kristinevej og Matolievej) og Rute 7 (Raketvej og Skovåsen).

Som det fremgår af dagsordenen indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at indkaldelse til vores generalforsamling fra og med 2019 kan ske via vores hjemmeside samt via nyhedsmail til de medlemmer, som har tilmeldt sig vores nyhedsmail.

Herudover vil vi også informere om generalforsamlingen via kontingentopkrævningen, som det er sket de seneste år.

Såfremt generalforsamlingen – og senere den ekstraordinære generalforsamling – vedtager ændringen af vedtægterne vil vores årlige udgifter blive reduceret med mindst kr. 16.000.


10. februar2018

Bestyrelsen for

Grundejerforeningen Tre Lyng


www.tre-lyng.dk

post@tre-lyng.dk

Beretningen er bestyrelsens referat af årets vigtigste begivenheder og arbejdsopgaver


Beretning

Grundejerforeningen TRE LYNG

Beretning for 2016 til generalforsamlingen fredag d. 14. april 2017

kl.10.00 på Højby Kro


I lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i beretningen.


• De primære veje

• Grøfter, dræn og grøftelaug

• Indklipning, rabatter, jordvolde og brændbart

• Kontakt til vejlaugene, grøftelaug og andre grundejerforeninger

• Kontakt til og samarbejde med myndighederne og andre instanser m.m.

• Nye tiltag og forslag

• Foreningens ejendele og udlån

• Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

• Netværk for fastboere

• Administrative forhold

• Regnskab for 2016, forventninger til 2017 samt budget for 2018


De primære Veje

Vejåret 2016 bar præg af den tendens, vi har set komme. Vi bruger den samme mængde penge og koncentrerer indsatsen op til påske, pinse, sommerferien, efterårsferien samt jul og nytår, hvor flest mulige får glæde af vedligeholdelsen. Problemet er blevet, at vejene f.eks. op til efterårsferien var fine om lørdagen. Så kom der regn det meste af ugen efter, og fredag var vejene igen hullede og virkede upassede. Øv. Sagen er, at hvis nedbøren kommer i intervaller, hvor vejene ikke er tørret ud og der er vand i hullerne, kan der ikke skrabes. Der går så typisk en uge med at få vandet tørret ud af hullerne, og når vi så kan få indpasset entreprenøren, er der lige kommet en byge, så vandet i hullerne er tilbage. Tendensen med, at vi skulle få mere regn fremover, vil fremme den problemstilling.

Med hensyn til skrabningen er vi derhenne, at vi flere steder, typisk på indfaldsvejene, mangler grus. Vejene er sunket, og vi får så skrabet til under rabatniveau. Så kan vandet kun langsomt sive væk og få drænet vejen. Det går vi nu i gang med at få rettet op på ved udlægning af en ny overbelægning begyndende med Havebovej. Hvor meget vi kan få lavet af øvrige indfaldsveje i 2017 ser vi på, når vi har haft møde med entreprenøren. Under budgettet kan det ses, at vi påregner at få flere penge til vejene fremadrettet.


Grøfterne

Grøftelauget har i 2016 fået gennemført 1. etape af åbningen af den rørlagte grøft mellem Dragsholmvej og Herlufholmsvej. Denne rørstrækning var nærmest kollapset og har givet mange problemet bagud i området. Dette problem skulle nu være løst. 2. etape fra Monkeystien og op til Dragsholmvej er der også tilladelse til at åbne. Dette påregnes udført i 2017.

På strækningen fra Alléen 24 til Gisselfeldtvej har der været tilstopninger. De er nu blevet lokaliseret og renset igennem, og den åbne strækning langs Gisselfeldtvej og langs Egeskovvej er renset op frem til Marselisborgvej. Derudover har der været lokale oprensninger af almindelig vedligeholdelseskarakter.


Indklipning, rabatter, jordvolde og brændbart

Vi vil som tidligere år minde vore medlemmer om at følge forskrifterne fra Odsherred Kommune, beskrevet på hjemmesiden samt i ”Den lille grønne”, vedrørende indklipning, rabatter, afbrænding m.m.

Det fremgår af referat fra byrådsmøde, at Odsherred Kommune vil fokusere meget på indklipning fremover. Det forventes derfor også, at kommunen vil reagere hurtigt i samarbejde med grundejerforeningen overfor de medlemmer, der trods flere henvendelser, ikke vedligeholder rabatter og indklipning.

Rabatten skal være fri for bevoksning, sten og indhegninger. Rabatten skal være farbar og skal kunne bruges af gående/cyklende.

Volde ud mod vej, så rabatten inddrages, må ikke etableres, heller ikke af afklippet grenaffald. Dette er observeret flere steder og vil blive påtalt.

Det skal i den forbindelse nævnes, at sagen om den ulovligt opførte vold på Matolievej endnu ikke er afsluttet. Sagen er i skrivende stund fremsendt til Ombudsmanden, da Tre Lyng og Odsherred Kommune har forskellige opfattelser af forløbet.

Manglende reaktion på bestyrelsens opfordring til at klippe ind kan medføre, at Odsherred Kommune vil kunne foretage beskæringer på grundejerens vegne og regning.

Permanent henlægning af grenaffald på grunden kan betyde brandfare i tørre perioder.

Vi minder desuden om, at al afbrænding er forbudt. Kun grill, mindre bålpladser samt bålfade er tilladte ifølge kommunens regler.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at mange medlemmer mangler husnumre på deres boliger. Desuden er der en del postkasser i rigtig dårlig stand, eller helt manglende. Dette erfarede bestyrelsen især, da vi var på turne i området for at samle underskrifter til forbedret bredbånd.


Kontakt til vejlaugene og grøftelaug

De otte vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal vedligeholdes, og hvad vejlaugsbidraget skal være hvert år. Hvert vejlaug vælger efter generalforsamlingen to repræsentanter ved det efterfølgende vejlaugsmøde. Vi opfordrer medlemmerne til at støtte op om deres vejlaugsrepræsentanter, og vi gør opmærksom på, at det ikke er repræsentanternes job fysisk at tage sig af vejene, men holde øje med og foranledige, at deres tages hånd om vejene. På hjemmesiden www.tre-lyng.dk kan du altid finde dine vejlaugsrepræsentanter.

Repræsentanter til grøftelauget vil blive valgt under generalforsamlingen som et særskilt punkt.

Bestyrelsen holder hvert efterår et særskilt møde med alle vej- og grøftelaugsrepræsentanter, hvor gode ideer og erfaringer udveksles. 


Kontakt til og samarbejde med myndighederne og andre instanser m.m.

1. Bredbånd/YouSee/TDC

Siden generalforsamlingen sidste år lykkedes det at samle det antal underskrifter i området, som TDC krævede for at påbegynde etablering at fremskudte skabe, så beboere med fastnet kan tilbydes væsentligt forbedret bredbånd samt TV via YouSee. Det forventes, at YouSee snart melder ud mht. mulighederne for tilslutning. Følg med på www.tre-lyng.dk

Desuden kan det oplyses, at der vil blive opstillet yderligere mobilmaster i området, hvilket skulle betyde bedre mobildækning.


2. Møde med omkringliggende grundejerforeninger

I september afholdtes det årlige møde med repræsentanter fra omkringliggende grundejerforeninger. Formålet med disse møder er at drøfte fælles problemer og tiltag. Opbakningen til mødet var tilfredsstillende. 9 grundejerforeninger var repræsenteret, hvilket var en smule mindre end i 2015, hvor 12 grundejerforeninger deltog.

Lone Cederquist orienterede om status på bedre internetforbindelse. YouSee har nu etableret 2 fremskudte skabe på henholdsvis Havebovej og Ellinge Skovvej. Bestyrelsen følger løbende op overfor YouSee, men vi har endnu ikke modtaget information om, hvornår der vil være mulighed for en bedre dækning.

På Gudmindrup Strand fjernes tang på en trækning af 100 meter en gang ugentlig i sommerperioden. Status på projektet med forskønnelse af Gudmindrup Strand, P-pladsen, ny strandstation med toiletforhold, butik og etablering af en naturlegeplads i klitten ved adgangen til stranden er lidt usikker. Kommunen håber, at projektet er klar til den kommende sæson, det samme blev udmeldt i 2016.

I øvrigt var det generel holdning hos de tilstedeværende grundejerforeninger, at det er en dårlig ide at etablere en legeplads i klitten.

Også adgangsforholdene til Gudmindrup Strand blev nævnt. Placeringen af to låger er blevet flyttet efter en dialog med kommunen. Der skulle være fremkommet ønsker om at få flyttet yderligere et par låger. Endelig har kommunen lovet, at der nedenfor arkitekt Arne Jacobsens hus etableres forhold, således at vi kan komme tørskoet ned til stranden.

Kommunen har desuden luftet muligheden for at adskille folden ud for Lysholmparken, og hvis ikke græsset vokser meget i løbet af sommeren, vil kommunen i samarbejde med kvægholderen lukke for kvægets græsning i det område i højsæsonen.

De færdselsmæssige problemer på Gudmindrup Strandvej blev også drøftet. Bl.a. manglende oversigtsforhold i svinget ved Matolievej, parkeringsforholdene ved stranden, de mange ulovlige parkeringer på sideveje i højsæsonen, som kan medføre, at udrykningskøretøjer ikke kan komme frem, og sidst, men ikke mindst, de mange småvolde, som er etableret langs vejen, og som medfører, at regnvandet ikke kan ledes bort.

På vegne af de deltagende 9 grundejerforeninger er der rettet henvendelse til kommunen om ovennævnte forhold.


3. Korevleprojektet

Projektet har efter Kommunens vurdering levet op til forventningerne, hvilket man kan læse om på kommunens hjemmeside.

Det skal stadig nævnes, at der i adskillige af de omkringliggende grundejerforeninger stadig er stor utilfredshed med hele projektet, da det har begrænset beboernes muligheder for at benytte området, også som adgangsmulighed til stranden.


4. GHT- Vandværk

Vi gør atter opmærksom på, at GHT har en SMS kæde, som man kan tilmelde sig og derved få hurtig besked, dersom der skulle opstå problemer med drikkevandet i området. Tilmelding via http://www.ghtvand.dk/

Husk desuden, at indkaldelse til medlemsmøde i GHT sker med fremsendelse af afregningen af vand.


5. Foreningens Grunde

De tre foreningsgrunde ligger på henholdsvis Alleen, Gudmindrup Skovkrog samt Gudmindrup Skovsti. Grundene kan/må, som tidligere oplyst, ikke sælges, men kun bruges til rekreative formål. Har man gode ideer til brug/indretning af de tre grunde kan man beskrive projektet og søge penge via Odsherred Kommune (Projekt Landsby Makeover). Bestyrelsen er lydhør vedr. gode ideer.


6. Septiktanke

Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være opmærksom på, hvornår de skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.


7. Trafiksikkerheden

Hurtigkørende biler er især et stort problem i sommerperioden, og desværre er det ikke kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres køre med alt for høj hastighed.

Vi appellerer til alle, at både medlemmer, gæster, bilister og knallertkørere overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.


8 .Årsmøde mellem Odsherred Kommune og Grundejerforeningerne i Odsherred

Årsmødet 2016 var henlagt ti den nye hal i Vig og var planlagt af SOL og Odsherred Kommune.

Medarbejdere fra kommunen orienterede om forskellige tiltag. Mødet i 2016 var informativt og godt tilrettelagt i modsætning til mødet i 2015.


9 .Kommende arrangementer i Odsherred Kommune.

Ud over Geopark Festivalen, der finder sted i august måned vil der i 2017 starte en ny tradition.

Lørdag den 16. september afholder Lokaldemokratiudvalget og Den Rytmiske Højskole Lokaldemokratisk Folkemøde i Odsherred. Fokus er på lokalsamfund, lokale fødevarer, fællesskab, kultur, folkeoplysning og lokalpolitik. Alle er velkomne til at deltage. Odsherred Kommune har inviteret ”sommerhusfolket” med til at deltage i afholdelse af arrangementet. Der vil komme mere på hjemmesiden.


10. SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

På det årlige møde i august 2014 mellem repræsentanterne for Odsherreds ca. 330 fritids- og sommerhusgrundejerforeninger og Odsherred Kommune blev Kirsten Møller, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs og Poul Dengsøe, Grundejerforeningen Tre Lyng som bekendt indvalgt i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).

Baggrunden for SOL

Byrådet ønsker via SOL at styrke dialogen mellem Byrådet i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred. Ifølge kommissoriet har SOL følgende formål og opgave:

• Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred

• Udvikle oplevelser i Odsherred

• Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred.

SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser.

På møderne rejses spørgsmål af fælles interesse til nærmere drøftelse mellem repræsentanter for Byrådet og sommerhusejerne m.m.

Formålet er ikke, at SOL skal behandle enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

SOL kan arrangere temabaserede møder, ligesom SOL kan arrangerer årsmøde for alle fritidshus- og sommerhusgrundejere i Odsherred. Tre Lyngs kasserer Poul Dengsøe er indvalgt i SOL og kan kontaktes, såfremt du har et emne, som du ønsker behandlet på et SOL møde.

Der holdes hvert år tre til fire møder i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. Her i 2017 er der aftalt møder den 22. februar, den 24. maj og den 25. oktober. Såfremt du har et emne, som du ønsker behandlet på et SOL møde, bedes dette tilsendt vores kasserer Poul Dengsøe på mail: dengsoe@post9.tele.dk

For yderligere information, herunder referat af de afholdte møder, se hjemmesiden:

http://sol.odsherred.dk


11. Kloakering, Odsherred Forsyning

Vores kasserer har tillige sæde i Kontaktudvalget i Odsherred Forsyning.


Som omtalt i pressen trådte der den 1. januar i år en ny økonomisk regulering af vandsektoren i kraft. Hos Odsherred Forsyning påvirker det investeringsrammen i en sådan grad, at tempoet på sommerhuskloakering må sænkes. I kommunens Spildevandsplan 2014-2018 var det planlagt at kloakere ca. 800 sommerhuse om året.


Men forsyningen har nu bedt om, at tallet reduceres til 400, når en ny spildevandsplan skal udarbejdes.


De to største anlægsinvesteringer på tegnebrættet hos Odsherred Forsyning er opførelsen af et nyt renseanlæg ved Tengslemark, samt kloakering af områdets mange tusinde sommerhuse. 


Odsherred Forsyning har oplyst, at den ændrede kloakeringsplan for sommerhuse forventes at være på plads, vedtaget og lagt på hjemmesiden inden sommerferien. 


Odsherred Forsyning udsender løbende nyhedsmails. Tilmelding sker via http://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering. Derefter tryk på Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet


Der er også et tilbud om SMS service. Tryk blot på Klik her for at tilmelde SMS-service

 

Nye tiltag og forslag

De tidligere år har valg af repræsentanter til Grøftelaug været holdt efter den officielle dagsorden, samtidig med afholdelse af vejlaugsmøder med valg af repræsentanter til disse. Dette har været meget utilfredsstillende for alle parter, hvorfor valg af grøftelaugsrepræsentanter nu ligger efter valg af revisorer.

Bestyrelsen ønsker fremover at indkalde til den årlige generalforsamling elektronisk via hjemmesiden. Desuden vil der blive sendt mail til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse.

Dette kræver en vedtægtsændring, hvorfor der er fremsat forslag om dette.


Foreningens ejendele og udlån

Foreningen råder over følgende redskaber, der kun udlånes til medlemmer af Tre Lyng, og som ikke er i restance.

Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flismaskine (Kun god til meget tynde grene), og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.

Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, samt hvordan du kan booke en tid/dag


Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

Nu har vi i et år benyttet et nyt system til udsendelse af nyhedsmails. Det hedder Mailchimp og er gratis i det omfang, vi bruger det. Systemet åbner nye perspektiver i formidlingen af korrespondance til vore medlemmer. Vi kan nu forholdsvis ukompliceret udsende indkaldelse til generalforsamling, dagsorden, regnskaber og referater til de medlemmer, der er tilmeldt mail-listen. Og det er der 280, der har gjort indtil nu, en stigning på 23 medlemmer siden sidste år. Ikke imponerende i betragtning af, at vi er flere end 700 medlemmer.

Efter at have brugt Mailchimp i et år må vi konstatere, at det fungerer virkelig godt. Medlemmerne kan selv tilmelde sig via hjemmesiden – og også afmelde sig igen eller skifte mailadressen om nødvendigt. Tidligere lå alle mailadresserne på en privat pc med den risiko der er for at miste det hele ved nedbrud.

Det har i årets løb heldigvis ikke været andre alvorlige ting at orientere om end indbrudsbølgen, hverken på hjemmesiden eller via nyhedsmail.

Hjemmesiden har på et år haft 10.200 besøg, flest den 2. april, da 160 klikkende ind på siden. I gennemsnit er 28 brugere inde på siden hver dag. Det ser ud som om, der er færre besøgende end for et år siden, men det har formentlig noget at gøre med den måde, vores udbyder opgør tallene på. 56 pct. bruger i øvrigt pc, mens 44 pct. bruger mobiltelefon, når de besøger hjemmesiden.

Et link på hjemmesiden gør det i øvrigt muligt at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til betalingsservice, så betalingen sker automatisk.


Netværk for fastboere

Bestyrelsen har initieret oprettelsen af et fastboernetværk. Der er tilsluttet ca. 25 af de ca. 30 fastboere. Ideen er at skabe den bedst mulige tryghed med mulighed for at kunne kontakte de nærmeste fastboere, når man har problemer med sygdom, skader osv., hvor en hurtig hjælpende hånd kan gavne.

Man kan tilmelde sig via foreningens mail post@tre-lyng.dk


Administrative forhold

Der har i det forløbne år været holdt 5 bestyrelsesmøder, og som sædvanligt et positivt og udbytterigt møde med repræsentanterne for vejlaugene og grøftelaugene. Bestyrelsen kommunikerer herudover meget ofte via mail og telefon. Bestyrelsen har besluttet fortsat at benytte professionel assistance til regnskab og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.

Bestyrelsesmøderne holdes i vinterhalvåret i Holbæk, da byen ligger centralt for medlemmerne, der kommer fra Hovedstadsområdet og Højby. I sommerperioden afholdes bestyrelsesmøderne som regel i sommerhusområdet.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke løn for arbejdet, men der udbetales årligt et beløb på 3.750 kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem til dækning af omkostninger på lige fod med frivillige idrætsledere m.m.

Efter generalforsamlingen inviteres ægtefællerne samt generalforsamlingens dirigent til frokost.


Regnskab for 2016, forventninger til 2017 samt budget for 2018.

Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab har vi i 2016 haft et underskud på knap kr. 42.000 mod et budgetteret underskud på kr. 87.000.

Udgifterne til vedligeholdelse af vejene var i budgettet fastsat til kr. 90.000. Udgiften blev en smule større, nemlig kr. 99.000.

OS Byg, der ejes af vores bestyrelsesmedlem og vejformand Ole Schmidt, deltager i vedligeholdelsen af vores primære veje. Vi har i 2016 i alt betalt OS Byg kr. 3.750 inkl. moms. Bestyrelsen, der har godkendt denne udgift, er af den opfattelse, at udgifterne svarer til det, som vi som minimum vil skulle betale til en ekstern leverandør for det samme arbejde.

Udgifterne til administration, der var budgetteret til kr. 60.000, overholdt på det nærmeste budgettet.

Vores medlemskartotek og vores regnskab har tidligere været baseret på private computere. Bestyrelsen fandt imidlertid, at den løsning var uhensigtsmæssig, så fra den 1. april 2016 har vores medlemskartotek og regnskab ligget hos Winkas A/S, Risskov. Udgiften hertil andrager kr. 522 pr. måned.

Blandt udgifterne på kontoen for trailer, brændeflækker m.v. kan nævntes kr. 4.425 til vores bookingsystem.

Vores egenkapital pr. 1. januar 2017 andrager herefter kr. 513.000. Vi har således fremdeles en solid egenkapital i ryggen. Bemærk, at såvel budgettet for 2017 og budgetforslaget for 2018 viser underskud på henholdsvis kr. 87.000 og kr. 27.000.

Det må forventes, at budgettet for de primære veje for 2017, der er fastsat til kr. 90.000, vil blive overskredet med et beløb i størrelsesordenen kr. 25.000/kr. 35.000. Årsagen er, at flere veje har behov for renovering. Vil blive nærmere belyst under generalforsamlingen.

De øvrige budgetposter for 2017 forventes at holde sig indenfor budgettet.

Det er bestyrelsens holdning, at nedsparingen, der ved udgangen af 2017 har stået på i 3 år, herefter slutter. I budgettet for 2018 er kontingentet tilbage på det tidligere niveau, det vil sige, at kontingentet stiger med kr. 100.

Blot et enkelt medlem er i restance med kontingentet. Tilgodehavendet hos dette medlem er fremsendt til retslig inkasso.

Det bemærkes, at vi de seneste fire – fem år har fået netto 30 nye medlemmer. Vi er nu i alt 711 medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.

Budgettet for 2018 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 14. april – viser et underskud på kr. 27.000.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet fastsættes således: kr. 150 i kontingent og 225 kr. til vedligeholdelse af de primære veje.

Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 125 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.

Bestyrelsen har tidligere indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. Herudover bidrager Højby Lyng Grundejerforening og Grundejerforeningen Eldorado også til vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred Kommune vedr. vedligeholdelsen af Sejerøbugtstien (Havebovej, Haraldsvej, Kristinevej og Matolievej) og Rute 7 (Raketvej og Skovåsen).

Som det fremgår af dagsordenen indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at indkaldelse til vores generalforsamling fra og med 2018 kan ske elektronisk via vores hjemmeside samt via nyhedsmail til de medlemmer, som har tilmeldt sig vores nyhedsmail.

Herudover vil vi også informere om generalforsamlingen via kontingentopkrævningen, som det er sket i år.

Såfremt generalforsamlingen – og senere den ekstraordinære generalforsamling – vedtager ændringen af vedtægterne vil vores årlige udgifter blive reduceret med kr. 15.000.


Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tre Lyng

1/3 2017

www.tre-lyng.dk       /         post@tre-lyng.dk


Beretning

Grundejerforeningen TRE LYNG

Beretning for 2015 til generalforsamlingen lørdag d. 26. marts 2016

kl.10.00 på Højby KroI lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i beretningen.

 

• De primære veje

• Indklipning, jordvolde og brændbart

• Grøfter, dræn og grøftelaug

• Kontakt til vejlaugene, grøftelaug og andre grundejerforeninger

• Kloakering

• Kontakt til myndighederne og andre instanser m.m.

• Foreningens ejendele og udlån

• Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

• Netværk for fastboere

• Administrative forhold

• Regnskab for 2015, forventninger til 2016 samt budget for 2017

 

De primære Veje

Vejåret 2015 vil ikke blive husket for det gode. Budgettet blev overskredet med ca kr. 25.000,00 og desværre havde det øgede forbrug ikke den tilsigtede virkning. Vi havde nogenlunde gode veje op til påske, pinse, og sommerferien osv., men ganske hurtigt blev vejene hullede igen. Hovedårsagen var den våde sommer, der afstedkom, at vejene ikke tørrede op. Det reducerer langtidsholdbarheden væsentligt. Også det faktum, at vejene er sunket efter kloakeringen har betydning. Der forhindrer en ordentlig afvanding langs rabatten.

Fremadrettet vil vi fortsætte med at udlægge skærver, der bevirker, at det øverste lag bedre drænes. Sammen med skrabningen, der sikrer profileringen af vejen, håber vi, at dette års arbejde vil sikre bedre veje i længere tid af gangen.

Vi har valgt at holde det normale budgetniveau, da vi mener, det er et passende beløb at bruge. Vejbudgettet er tidligere ikke blevet overskredet.


 Indklipning, jordvolde og brændbart

Vi vil som tidligere år minde vore medlemmer om at følge forskrifterne fra Odsherred Kommune, beskrevet på hjemmesiden samt i ”Den lille grønne”, vedrørende indklipning, rabatter, afbrænding m.m.

Rabatten skal være fri for bevoksning, sten og indhegninger. Rabatten skal være farbar og skal kunne bruges af gående/cyklende.

Volde ud mod vej, så rabatten inddrages, må ikke etableres, heller ikke af afklippet grenaffald.

Manglende reaktion på bestyrelsens opfordring til at klippe ind kan medføre, at Odsherred Kommune vil kunne foretage beskæringer på grundejerens vegne og regning.

Permanent henlægning af grenaffald på grunden kan betyde brandfare i tørre perioder.

Vi vil vi samtidig gerne gøre opmærksom på, at der desværre er grundejere, der endnu ikke har fået fjernet træer og grene fra stormene i 2013, 2014 og 2015.

Vi minder desuden om, at al afbrænding er forbudt. Kun grill, mindre bålpladser samt bålfade er tilladte ifølge kommunens regler.


Kontakt til vejlaugene og grøftelaug

De otte vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal vedligeholdes, og hvad vejlaugsbidraget skal være. Hvert vejlaug vælger efter generalforsamlingen to repræsentanter.

Samtidig vælges repræsentanter til grøftelauget.

Bestyrelsen holder hvert efterår et særskilt møde med alle vej- og grøftelaugsrepræsentanter, hvor gode ideer og erfaringer udveksles.

Der henvises til retningslinjer for Vejlaugsrepræsentanter.


Møde med omkringliggende grundejerforeninger

I september afholdtes nr. to møde med repræsentanter fra omkringliggende grundejerforeninger. Formålet med disse møder er at drøfte fælles problemer og tiltag. Interessen og opbakningen til disse tilbagevendende møder var steget betragteligt siden 2014, da 12 foreninger var repræsenteret, hvilket var en fordobling i forhold til  forrige år.

På mødet havde vi besøg af en repræsentant fra TDC, der orienterede om mulighederne for at etablere bedre internetdækning via fremskudte skabe. (Fastnet).

Vi blev lovet, at hvis blot 150 beboere viste interesse for projektet, ville der være mulighed for at påbegynde projektet i løbet af 5-6 mdr.

Der er nu fremsendt ca. 300 tilkendegivelser og, trods adskillige henvendelser til TDC, er der desværre endnu ikke iværksat noget, hvilket er meget skuffende, da mange mennesker har brugt en del tid på projektet.

Vi har indtil nu haft svært ved at få et endeligt svar fra TDC, idet medarbejderen ikke melder tilbage.

I øjeblikket forekommer det, som om TDC er ved at løbe fra sit tilbud.

I mellemtiden er det oplyst i pressen, at Sonofon har forbedret 4G netværket i vores område.

 

Kloakering

Kloakeringen var indtil nu gået helt i stå i kommunen. Man afventede udfaldet på retssagen om pålagt vandafledningsafgift fra grusveje, som kommunen havde anlagt mod staten. Denne retssag er nu afgjort til Odsherred Kommunes fordel, hvilket betyder, at den planlagte kloakering kan fortsætte.

Sagen om ødelæggelser på Symfonivej i forbindelse med kloakeringen kører endnu i forhold til de ødelagte brønde, hvor såvel entreprenør, Forsyningen samt Kommunens forsikringsselskab er involveret.

Der er udvekslet en del korrespondance i forbindelse hermed. Der har i den forbindelse også været afholdt en del møder med forsyningen og andre.

Det forventes derfor at kloakeringen genoptages snarest.


Kontakt til myndighederne og andre instanser m.m. 


Korevleprojektet

Projektet blev som tidligere nævnt evalueret i 2014, og har efter Kommunens vurdering levet op til forventningerne.

Som ligeledes nævnt tidligere, er det indhegnede område udvidet siden projektets start. Kommunens evaluering findes kommunens hjemmeside.

Det kan dog nævnes, at der ved mødet med de omkringliggende grundejerforeninger  primært var stor utilfredshed med hele projektet, da det har begrænset beboernes muligheder for at benytte området også som adgangsmulighed til stranden.

 

GHT- Vandværk

Vi gør atter opmærksom på, at GHT har en SMS kæde, som man kan tilmelde sig og derved få hurtig besked, dersom der skulle opstå problemer med drikkevandet i området. Tilmelding via http://www.ghtvand.dk/


Foreningens Grunde

De tre foreningsgrunde på henholdsvis Alleen, Gudmindrup Skovkrog samt Gudmindrup Skovsti tilhører grundejerforeningen Tre Lyng. Grundene kan som tidligere oplyst ikke sælges, men kun bruges til rekreative formål.


Septiktanke

Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være opmærksom på, hvornår de skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.


Gudmindrup Strand

Der er i kommunen planer om at etablere ”temastrande”, hvor Gudmindrup Strand forventes at blive meget børnevenlig med faciliteter til børn. Som det fremgår i øjeblikket, er der ikke planer om at genetablere kiosk på stranden. (Købmanden er lukket og huset sat til salg.) Vi mener, at det er en fejl, hvis der på en af Danmarks bedste strande ikke vil være mulighed for at købe is, vand m.m.

 

Trafiksikkerheden

Hurtigkørende biler er især et stort problem i sommerperioden, og desværre er det ikke kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres køre med alt for høj hastighed.

Vi appellerer til alle, at både medlemmer, gæster, bilister og knallertkørere overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.

 

Årsmøde mellem Odsherred Kommune og Grundejerforeningerne i Odsherred

Årsmødet 2015 var henlagt til Nykøbing og var organiseret af Odsherred Kommune i samarbejde med SOL.

Der var inviteret 2 medlemmer fra hver Grundejerforening. Ca. 330 foreninger var inviteret.

Medarbejdere fra kommunen orienterede om forskellige tiltag. Indlæggene var af svingende kvalitet og relevans. Blandt de fremmødte var der nogen utilfredshed med hele afviklingen, hvilket der senere er gjort opmærksom på, blandt andet via SOL.

Poul Dengsøe og Lone Cederquist deltog fra Tre Lyng

Mødet i 2016 vil på grund af Geopark Festivalen blive rykket til senere i august.

 

SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

På det årlige møde i august 2014 mellem repræsentanterne for Odsherreds ca. 330 fritids- og sommerhusgrundejerforeninger og Odsherred Kommune blev Kirsten Møller, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs og Poul Dengsøe, Grundejerforeningen Tre Lyng som bekendt indvalgt i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).

 

Baggrunden for SOL

Byrådet ønsker via SOL at styrke dialogen mellem Byrådet i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred. Ifølge kommissoriet har SOL følgende formål og opgave:

• Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred

• Udvikle oplevelser i Odsherred

• Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred


På mødet i 2014 mellem repræsentanterne for Odsherreds ca. 325 fritids- og sommerhusgrundejerforeninger og Odsherred Kommune, blev Kirsten Møller, Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs og Poul Dengsøe, Grundejerforeningen Tre Lyng indvalgt i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).


SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser.

På møderne rejses spørgsmål af fælles interesse til nærmere drøftelse mellem repræsentanter for Byrådet og sommerhusejerne m.m.

Formålet er ikke, at SOL skal behandle enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

SOL kan arrangere temabaserede møder, ligesom SOL kan arrangerer årsmøde for alle fritidshus- og sommerhusgrundejere i Odsherred. Tre Lyngs kasserer Poul Dengsøe er indvalgt i SOL og kan kontaktes, såfremt du har et emne, som du ønsker behandlet på et SOL møde

Der holdes hvert år tre møder i Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. Her i 2016 holdes møderne den 16. marts, den 25.maj og den 16. november. Såfremt du har et emne, som du ønsker behandlet på et SOL møde, bedes dette tilsendt vores kasserer Poul Dengsøe på mail: dengsoe@post9.tele.dk Efterfølgende har vores kasserer tillige fået sæde i Kontaktudvalget i Odsherred Forsyning.

For yderligere information se hjemmesiden: http://sol.odsherred.dk


Foreningens ejendele og udlån

Foreningen råder over følgende redskaber, der kun udlånes til medlemmer af Tre Lyng, og som ikke er i restance.

Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flismaskine (Kun god til meget tynde grene),  og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.

Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, samt hvordan du kan booke en tid/dag

 

Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk

Der har ikke i årets løb været akutte begivenheder at orientere om på hverken hjemmesiden eller via nyhedsmails (heldigvis). Så informationerne i de nyhedsmails, der er sendt ud, har været af mere alment orienterende karakter.

Antallet af besøgende på hjemmesiden stiger fra år til år. I 2013 var der i gennemsnit 26 besøgende på siden om dagen, mens der i 2014 var 36 besøgende pr. dag. I 2015 var der 40 besøgende om dagen. Den mest besøgte måned i 2015 var januar med gennemsnitlig 60 besøg om dagen. Der er generelt flest besøg om eftermiddagen i arbejdstiden.

Vi vil godt endnu en gang opfordre vore medlemmer til at tilmelde sig vores nyhedsmail. Vi er godt 700 medlemmer i alt, men stadig kun godt 257 har meldt sig til nyhedsmailen eller godt 40 flere end for et år siden. Så det går fremad stille og roligt. Tilmelding foregår via et link på hjemmesiden www.tre-lyng.dk. Det er rart for bestyrelsen hurtigt at kunne videregive vigtige informationer til medlemmerne, og det har der i de seneste år været brug for nogle gange.

Hvis man i øvrigt har lyst til at se billeder fra vores 60 års jubilæumsfest i juli 2014, ligger de stadig på nettet via hjemmesiden.

Et link på hjemmesiden gør det i desuden muligt at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til betalingsservice, så betalingen sker automatisk.


Netværk for fastboere

Bestyrelsen har initieret oprettelsen af et fastboernetværk. Der er tilsluttet ca. 25 af de ca. 30 fastboere. Ideen er at skabe den bedst mulige tryghed med mulighed for at kunne kontakte de nærmeste fastboere, når man har problemer med sygdom, skader osv., hvor en hurtig hjælpende hånd kan gavne.

Man kan tilmelde sig via foreningens mail post@tre-lyng.dk

 

Administrative forhold

Der har i det forløbne år været holdt 6 bestyrelsesmøder, og som sædvanligt et positivt og udbytterigt møde med repræsentanterne for vejlaugene og grøftelaugene. Bestyrelsen kommunikerer herudover meget ofte via mail og telefon. Bestyrelsen har besluttet fortsat at benytte professionel assistance til regnskab og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.

Bestyrelsesmøderne holdes i vinterhalvåret i Holbæk, da byen ligger centralt for medlemmerne, der kommer fra Hovedstadsområdet og Højby. I sommerperioden afholdes bestyrelsesmøderne som regel i sommerhusområdet.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke løn for arbejdet, men der udbetales årligt et beløb på 3.700 kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem til dækning af omkostninger på lige fod med frivillige idrætsledere m.m.

Bestyrelsen holder hvert år en nytårsfrokost, hvor også ægtefæller inviteres med. Også til frokosten efter generalforsamlingen inviteres ægtefællerne samt generalforsamlingens dirigent.

 

Regnskab for 2015, forventninger til 2016 samt budget for 2017

Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab har vi i 2015 haft et underskud på knap kr. 79.000, hvilket svarer til budgettet.

Udgifterne til vedligeholdelse af vejene var i budgettet fastsat til kr. 90.000. På grund af den meget våde sommer og efterår tillod bestyrelsen sig  et yderligere træk på kr. 25.000 på kontoen for vedligeholdelse af de primære veje. Med til historien hører også, at vi måtte bruge et stort beløb på at efterreparere vejene efter kloakeringen, en udgift som rettelig burde have været afholdt af Odsherred Forsyning.

OS Byg, der ejes af vores bestyrelsesmedlem og vejformand Ole Schmidt, deltager i vedligeholdelsen af vores primære veje. Vi har i 2015 i alt betalt OS Byg kr. 26.250 inkl. moms. Bestyrelsen, der har godkendt denne udgift, er af den opfattelse, at udgifterne svarer til det, som vi som minimum vil skulle betale til en ekstern leverandør for det samme arbejde.

Medudgiften på konto for ekstraordinær vedligeholdelse skyldes udskiftning af en brønd til ca. kr. 16.000 på Symfonivej. Udgifterne til administration har fundet sit leje på godt kr.50.000. Overskridelsen på regnskabets sidste udgiftspost – trailer, brændeflækker m.v. – skyldes, at vi måtte anskaffe en ny brændeflækker, idet den gamle brændte sammen.

Vores egenkapital pr. 1. januar 2016 andrager herefter kr. 555.000. Vi har således fremdeles en solid egenkapital i ryggen. Bemærk, at såvel budgettet for 2016 og budgetforslaget for 2017 viser underskud i størrelsesordenen kr. 90.000. Det er bestyrelsens holdning, at nedsparingen, der ved udgangen af 2017 har stået på i 3 år, herefter slutter. Ved forelæggelse af budgettet for 2018 er det således bestyrelsens hensigt at foreslå, at budgettet igen skal fremstå positivt. Det vil medføre, at det årlige kontingent vil stige med kr. 100.

Blot et enkelt medlem er i restance med kontingentet. Tilgodehavendet hos dette medlem er fremsendt til retslig inkasso.

Det bemærkes, at vi de seneste fire – fem år har fået netto næsten 30 nye medlemmer, hvilket også kan aflæses på kontingentkontoen. Vi er nu i alt 709 medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.

Budgettet for 2017 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 26.marts – viser et underskud på kr. 90.000.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet fastholdes, således at der betales 50 kr. i kontingent og 225 kr. til vedligeholdelse af de primære veje.

Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 75 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.

Bestyrelsen har tidligere indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. Herudover bidrager Højby Lyng Grundejerforening og Grundejerforeningen Eldorado også til vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred Kommune vedr. vedligeholdelsen af Raketvej og Skovåsen, idet kommunen ejer den nordlige side af vejene. Samlet indtægt i 2016 ca. kr. 12.600.

Tak til vores to revisorer Sonja Nørskov og Robin Basse for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

 

 

Bestyrelsen for

Grundejerforeningen

Tre Lyng

26/2 2016


www.tre-lyng.dk


post@tre-lyng.dk