Forside

Nyhedsbrev 

Februar 2021


 1. Generalforsamling 2021
 2. Primære interne samarbejdspartnere.
 3. Odsherred Kommune
 4. Øvrige punkter (der er blevet behandlet eller diskuteret i bestyrelsen)

 

På bestyrelsesmøde d. 23/1 2021, afholdt virtuelt, blev forskellige problemstillinger sat på dagsordenen. Herunder nævnes de vigtigste punkter.

 

 1. Generalforsamling 2021

Hvorvidt en generalforsamling, hvor 720 medlemmer indkaldes, i det hele taget ville være realistisk i april måned blev drøftet. Det mener vi ikke som bestyrelse at kunne stå inde for på nuværende tidspunkt.

Derfor blev det besluttet at indkalde til generalforsamling 2021 i forbindelse med efterårsferien. Dato vil blive offentliggjort, når vi ved yderligere, også med hensyn til, hvor vi kan være. Vi må nok også allerede nu forudse, at der kan være restriktioner, der gør, at kun én kan møde op pr. medlem.

Dog vil beretning, regnskab og budget som sædvanligt blive udsendt via hjemmesiden i marts måned. Alle i bestyrelsen er indforstået med at fortsætte som en ”provisorisk” bestyrelse, indtil nye kandidater evt. melder sig på banen på den kommende generalforsamling. Alle i den nuværende bestyrelse vil være på valg, nogle fra 2020 og nogle fra 2021.

Det vil fremgå senere, hvem der evt. accepterer genvalg

 

   2. Primære interne samarbejdspartnere (Grøfte- og vejlaugsrepræsentanter)

Da veje, primære som sekundære, samt grøfter og dræn er af vital interesse for alle, er det naturligt, at der her er et tæt samarbejde. Vi vil kontakte alle de nuværende vejlaugsrepræsentanter og bede dem om ligeledes at fortsætte som jeres repræsentanter.

De primære veje, som blev istandsat medio december, ser simpelthen forfærdelige ud, endnu et bevis på, at den megen nedbør ødelægger vejene. At gøre noget nu, er penge ud ad vinduet! Den eneste ”fordel” er, at alle kører ualmindeligt stille og forsigtigt, og det er desuden mere sikkert for alle de mennesker, der går tur i området.

Vejrapport vil blive udlagt på hjemmesiden senere.

Reminder til alle medlemmer:

 • Alle rabatter skal være farbare
 • Derfor må der hverken være bevoksning eller sten på rabatterne.

Der er indtil nu, kun en håndfuld, der ikke har efterlevet Bestyrelsens opfordring til indklipning. Disse sager bliver henvist til kommunal behandling, da det er kommunale regler.

Samtidig er der et par sager i opløb vedr. sten i rabatten, hvor vi vil tage kontakt vedr. disse.

På samtlige indfaldsveje, vil der, efter samråd med Vejlaugsrepræsentanter, blive opsat skilte med legende børn og opfordring til at overholde en hastighed på max 20 km/t.

 

    3. Odsherred Kommune

Med hensyn til den tidligere omtalte sag om Højby Lyng Pumpelaug, der ønsker at udvide bidragerkredsen med adskillige medlemmer i GF Tre Lyng, samt i GF Eldorado, er der intet nyt fra kommunen, siden det afholdte møde i september 2020. (Se Nyhedsbrev fra november 2020). Så snart Foreningen hører yderligere, vil vi udsende særligt nyhedsbrev.

Ligeledes er der ej heller kommet noget svar på vores forespørgsel vedr. den bom, der er opsat mellem Froggårdsvej og Nysøvej.

I efteråret 2020 ansøgte GF Tre Lyng midler fra Fællesskabspuljen til bænke, der kan placeres forskellige steder i området, til glæde for beboere og gæster, der går ture i området. Vi fik bevilget kr. 10.000, som vi vil bruge i løbet af foråret.

Bænkene vil blive jordforankret, når den rette placering er besluttet.

Gode forslag til placering modtages gerne til brug for bestyrelsens beslutningsgrundlag.

 


    4. Øvrige punkter

 • Vi er blevet kontaktet af DGI, Storstrømmen, om vi kunne være interesseret i at understøtte nye fællesskaber i grundejerforeningen. De har planer om at afholde et introduktionskursus i havkajak og SUB (Stand Up Paddleboard) for medlemmer af grundejerforeningen.

Karin Levinsen, Torbenfeldvej 11, er kontaktperson og arbejder videre med planerne.

Når vi ved mere, sender vi invitation til de forskellige planlagte arrangementer.

 • Regler for spil på Petanquebanen vil blive revideret og sat op. Der vil blive indkøbt/opsat skab, med petanquekugler til låns.
 • Foreningens grund på Gudmindrup Skovkrog trænger til udtynding og fjernelse af træer. Træerne vil blive fældet af en professionel, men stammer og grene vil blive ”efterladt” til foreningens medlemmer. Der gives besked, når det sker, som sidst dette blev foretaget.
 • Henvendelser fra medlemmer omkring ændringsforslag til vedtægter.
 • Vi minder om, at Tre Lyngs Facebook side er til intern brug for medlemmerne. Siden bliver IKKE brugt til nogen form for” bestyrelsesarbejde”. Derfor skal alle henvendelser til bestyrelsen foregå pr. Mail eller evt. pr. Telefon.
 • Førstkommende ordinære bestyrelsesmøde er d. 20/3 2021

 

06.02. 2021

Bestyrelsen for GF Tre Lyng


Beretning, regnskaber og budget.

Som vi har meddelt tidligere er årets traditionsrige generalforsamling langfredag i påsken blevet aflyst på grund af faren for smitte med corona-virus. Generalforsamlingen er pt. udskudt til lørdag den 16. oktober.

Indtil da må vore medlemmer klare sig med bestyrelsens beretning for 2020 og med regnskabet for 2020 både foreningens og vejlaugenes og grøfternes.
Desuden vil man her kunne finde en oversigt over de forventede udgifter i 2021 samt budget for 2022.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Nyhedsbrev d. 1.9.2020

På bestyrelsesmødet, afholdt ultimo august måned, blev

vi enige om, især da det ikke har været muligt at diskutere evt. problemer på en generalforsamling, at orientere medlemmerne om, hvilke problemer og sager, der løbende fylder bestyrelsesarbejdet. Vi vil derfor bl.a. fremadrettet orientere fra vore bestyrelsesmøder med et summeret nyhedsbrev.


På vore ordinære bestyrelsesmøder er der altid nogle faste hovedpunkter.

Disse er:

 • Godkendelse af referat
 • Meddelelser fra formand
 • Meddelelser fra kasserer
 • Primære veje
 • Grøfter
 • Indklipning
 • Henvendelser fra medlemmer
 • Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
 • Kommende møder


Hertil kommer ad hoc punkter, som kunne være skiltning på vejene, forespørgsler fra andre instanser mm, så 14-15 punkter er ikke unormalt.

Alle punkter har normalt flere underpunkter.


Under punktet Primære veje blev det bl.a. besluttet at afprøve ny belægning på nogle af vore primære, i første omgang Havebovej og Højby Lyngvej.


Af specielle punkter er GF Tre Lyng blevet inviteret til et møde, indkaldt af Odsherred Kommune, foranlediget af GF Højby Lyng, der har bedt kommunen om at finde en anden fordeling på udgifterne til pumpestationen på parkeringspladsen for enden af Ellinge Skovvej. Eldorado deltager også i mødet. Yderligere orientering vil blive givet, når mødet har fundet sted.


Vi er også blevet bedt om at se på placering af bom mellem Nysøvej og Froggårdsvej, hvorfor og hvem der har placeret den, og om den er lovlig?


Der er planlagt møder med omkringliggende grundejerforeningers bestyrelser, lørdag d. 26.september, for at udveksle erfaringer, problemer og evt. nye tiltag.


Der er planlagt møde med grøfte- og vejlaugsrepræsentanter, lørdag d. 17.oktober.

Endelig vil vi minde om medlemsmødet i GHT’s Vandværk, foreløbig berammet til søndag d.18. oktober.

 

Bestyrelsen for GF Tre Lyng.

Alle skal tilmelde sig PBS igen.


Kære medlemmer.


Der skete som bekendt en teknisk fejl i forbindelse med udskrivning af kontingenter for 2020. Alle PBS aftaler er fejlagtigt blevet annulleret.


Det betyder, at alle medlemmer skal gentilmelde sig den automatiske betalingsordning.
Det gøres nemmest her på hjemmesiden www.tre-lyng.dk, hvor der er et link under denne artikel


Du skal bruge dine personlige oplysninger og dit kundenummer (medlemsnummer), der står på PBS opsigelsen fra banken.


Hvis du ikke har nummeret kan du få det oplyst ved at maile til Kirsten Løcke: locke@stofanet.dk.


Til sidst tilmelder du dig med NEM ID. Sidste frist for tilmelding er den 20. februar. Har du ikke tilmeldt dig inden, vil du få tilsendt et girokort.Vi undskylder meget for besværet.
Mvh. bestyrelsen for Tre Lyng

Indklipning m.m.


Kære medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Desværre mangler en del medlemmer stadig at klippe ind og slå rabatten ud mod vejen.

Dette har man pligt til, også ud til ”bagsiden” af grunden, hvor man måske ikke selv kommer så meget.


Rabatten skal være farbar som vigemulighed, og derfor er sten, pæle og andet ikke tilladt.


Bevoksning i form af buske, træer og anden høj bevoksning skal fjernes.


Vejskilte skal holdes synlige.


Vi håber, at I der endnu mangler indklipning eller rydning af rabat, får det manglende bragt i orden i løbet af de kommende par uger, så vi ikke behøver sende flere breve ud.


Se yderligere på Odsherred Kommunes hjemmeside vedrørende lovkrav mv.: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/grundejer-forpligtigelser/beskaering-af-planter-og-traeer-langs-veje


Ved stadig manglende indklipning og vedligeholdelse af rabat, ser vi os nødsaget til at overlade sagen til Odsherred Kommune, hvilket kan blive en dyr affære.Bestyrelsen for GF Tre LyngDer var 62 stemmeberettiget til stede, heraf 7 fuldmagter. 


DAGSORDEN Ifølge vedtægterne.


0. Formanden byder velkommen.


1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Palle Juliussen


2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. Der henvises til den udsendte skriftlige beretning


3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år. Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag


4. Behandling af indkomne forslag.


5. Fastsættelse af næste års kontingent (2022)


6. Valg af bestyrelse. Formand (Lone Cederquist). På valg Kasserer (Vakant) På valg Medlem (Gurli Rønnekilde, næstformand). På valg Medlem (Ole Schmidt, vej-og Grøfteansvarlig) På valg Medlem (Gorm Grove, sekretær). På valg Suppleant (Robin Basse, suppleant). På valg


7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.


8. Eventuelt Herefter: Valg af Grøftelaugsrepræsentanter


Referat


0. Lone Cederquist bød velkommen. Nævnte, at mødet lå på et atypisk tidspunkt pga. af Coronasituationen. Næste generalforsamling er Langfredag den 15. april 2022.


1. Palle Juliussen blev valgt som dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.


2. Beretningen er blevet lagt ud på hjemmesiden, så alle har haft mulighed for at læse den. Det var muligt at stille spørgsmål efter hvert af de enkelte emner. Lone nævnte, at vedrørende mangelfuld indklipning, er det muligt selv at tage billeder af steder, som mangler indklipning, og sende billederne til Odsherred Kommune. Kommunen er myndighed på området, og de reagerer faktisk på det. Der blev spurgt til nogle vejchikaner, en nabo forening har opsat, og om det stadigt er muligt for lastbiler med anhængere at køre igennem? Svaret var, at der er blevet set lastbiler med anhængere siden. En grundejer, som bor i en nabo forening har lagt jord som en vold ud til vejen. Det kan Tre-Lyng ikke gøre noget ved, da det ikke er ”vores” vej, men vi kan nævne det for den anden forening. Der er en lang historik med jordvolde, som er lavet på foreningens område, men som på trods af fejl i ansøgningsmaterialet, alligevel er blevet godkendt af kommunen for flere år siden. Tre Lyng har fået kr.35.000,- fra Odsherred Kommunes Udviklingspulje til at lave et Naturplejeprojekt på grunden på Fællesgrunden Gudmindrup Skovvej. Der blev spurgt om foreningen har en liste med de ting, man kan låne. Svaret er ja, det er der, den er dog ikke helt opdateret. Listen er på hjemmesiden og den vil blive opdateret. De ting som kan lånes, er som følger:

Trailer

Flismaskine

Metaldetektor

Brændeflækker

Pælebor

Waders


3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år. Regnskabet og budget gennemgået, samt pt. 5 (kontingent) behandlet. Beretning, regnskab og budget, samt næste års kontingent blev godkendt


4. Behandling af indkomne forslag. Alle forslag var forlods lagt ud på foreningens hjemmeside med navn på forslagsstillerne. Alle havde således haft mulighed for at læse dem. Der blev fra medlem bedt om, at der blev foretaget en reel afstemning ved hvert af forslagene.


Forslag 1.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe, for at få opdateret vedtægterne. Dette forslag blev vedtaget. Forslag 2.

Testforsøg på et lille stykke af Havebovej. Forslaget blev afvist. Flere nævnte, at de havde set, at når der blev skrabet, så var der ikke grus nok til at få lavet profilen, som skrabemaskinen var sat til. Der blev nævnt, der mangler meget grus på vejene, ikke sten. Ole nævnte, at der er sat penge af til at optimere Havebovej.

Forslag 3.

Hjertestarter. Vedtaget. Det var en generel holdning, at én hjertestarter i foreningens område er for lidt, men man skal begynde et sted. Afventer tilbagemelding fra TRYG, inden det videre forløb. Forslag 4.

Regnskabsåret ændres til 1. april – 31. marts. Afvist. Hvis man gør det, er det ikke muligt at få regnskabet færdigt til generalforsamlingen.

Forslag 5.

Alle penge i foreningen samles i en pulje. Afvist. Pengene ligger ikke døde. Ser man bl.a. på Vejlaugenes konti, så varierer de konstant, fordi der spares op til større arbejder.

Forslag 6.

Samlet opsparing må ikke overstige kr. 100.000, -. Afvist.

Forslag 7.

Bestyrelsesreferater gøres tilgængelige på hjemmesiden. Afvist. Bestyrelsen udarbejder løbende Nyhedsbreve, så alle ved, hvad der sker i foreningen.

Forslag 8.

Kvartalsvis rapport. Afvist. Man skal huske, det er en frivillig forening.

Forslag 9.

Priser og tilbud skal ligge på hjemmesiden. Afvist.

Forslag 10.

Oversigt over leverandører og aftaler på hjemmesiden. Afvist.

Forslag 11.

Foreningens låneredskaber. Alle udgifter for disse skal betales via gebyrer af dem, som låner dem. Afvist. Tendens i tiden viser, vi skal dele endnu mere. Så måske skal vi endda have endnu flere ting, som vi kan deles om. Systemet viser, vi har en velfungerende forening. Der var en god debat om alle forslagene. Dette viser, at vi har mange, som interesserer sig for foreningen.


5. Fastsættelse af næste års kontingent.

Godkendt under pt. 3. 6.

Valg af bestyrelse: Formand: Lone Cederquist genvalg for 1,5 år.


6. Valg til bestyrelse

Der var 7 kandidater til valg til bestyrelsen. Robin Basse og Gorm Grove ønskede ikke genvalg.

Der var skriftlig afstemning med følgende resultat: Torben Dybdal 57 stemmer (Valgt) Niels Christian Juul 55 stemmer (Valgt) Gurli Rønnekilde 52 stemmer (Valgt) Ole Schmidt 47 stemmer (valgt) John Petersen 18 stemmer Lars Toftegaard 17 stemmer Poul Faber valgt som suppleant for 1.5 år

Der var ingen, som umiddelbart ønskede at stille op som kasserer, så denne post blev ikke besat på dagen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.


7. De to revisor, Bjørn Ole Blikdal og Henning Palludan Olsen modtog genvalg. Revisor suppliant Hans Christian Wiemose modtog genvalg.


8. Eventuelt Naturplejeprojektet Gudmindrup Skovvej skal være færdig maj 2022, hvor en dommerkomite vil bedømme de fem projekter. Der er møder om den nye affaldssortering i Odsherred Kommuneforskellige steder i Odsherred, se dagspressen eller kommunens hjemmeside.

Der skal inden udgangen af 2023 affaldssorteres i 10 fraktioner, også i sommerhusområderne. Intet er dog besluttet endnu.

Der blev spurgt, hvor Grundejerforeningens grunde er. Det er på Gudmindrup Skovvej, Gudmindrup Skovkrog og Alleen, hvor Petanquebanen ligger.

Herefter: valg af grøftelaugsrepræsentanter. Anders Hvass og Poul Faber blev genvalgt.

Mødet var slut kl. 12:30 Referent: Kirsten Løcke

Efter generalforsamlingen var der Vejlaugsmøder, hvor repræsentanter blev valgt og retningslinjer og kontingent for 2022 blev vedtaget.


Gennemgået og godkendt af Palle Juliussen Dirigent


Referat af generalforsamlingen 16.oktober 2021 på Hotel Højbysø

Nyhedsbrev pr. 18. oktober 2021.

Kort nyhedsbrev i forbindelse med den netop afholdte generalforsamling på Hotel Højbysø d. 16/10.

Først, tak til alle jer. Der var mødt op generalforsamlingen og deltog aktivt med mange gode indlæg og debatter.

Dejligt, at der nu er valgt en bestyrelse, med 3 ”gamle” medlemmer og 3 ”nye”, så der endelig, som vi har efterspurgt længe, kan komme en fornyelse.

Der vil selvfølgelig hurtigst muligt blive sendt referat ud, når dette er endeligt godkendt, så I bliver bekendt med bestyrelsens sammensætning.

Den nye bestyrelse vil konstituere sig hurtigst muligt og I vil blive orienteret om de forskellige ansvarsområder og primære opgaver.

Samtidig tak for den opbakning, som blev vist den ”Gamle” bestyrelse. Det var med til at bestyrke os i, at vi har handlet efter medlemmernes interesser. Dog vil, også den nye bestyrelse altid være lydhøre overfor alle medlemmers henvendelser, indslag, gode ideer, ros og kritik.

Lone Cederquist

Formand

Indkomne forslag til Tre Lyng Generalforsamling 16/10 2021

(Alle forslag modtaget i rette tid inden generalforsamlingen)

 

Nr. 1.

Forslagsstiller. Holger Bloch Olsen, Herlufholmsvej 4

Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af reviderede vedtægter

De gældende vedtægter trænger generelt til gennemskrivning og opdatering. På visse punkter er der direkte misforhold paragrafferne imellem og mellem vedtægternes ordlyd og praksis.

Som eksempel på dette, kan nævnes, at generalforsamlingen beskrives som foreningens øverste myndighed, mens bestyrelsen, som de fakto beslutter en del på foreningens vegne, kun nævnes ved deres sammensætning. Vedtægterne bør omfatte bestyrelsens eventuelle bemyndigelse og mandat, så der er klarhed over, hvilke beslutninger bestyrelsen kan træffe, og hvilke beslutninger, der skal godkendes af generalforsamlingen.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at regnskab og budgettet forelægges generalforsamlingen, men ikke, at det skal godkendes af generalforsamlingen. Vedtægterne bør også omfatte procedurer og informationsniveau for budgetbehandlingen.

Formålsparagraffen er i sin nuværende form noget smal i forhold til det, der reelt er en del af foreningens område – fx trailerordningen, rekreative aktiviteter på fællesgrunde m.m.. Formålsformuleringen bør også indgå i revisionen af vedtægterne.

Herudover vil der være nogle mere formelle forhold, der bør præciseres.

Det reviderede forslag til vedtægterne behandles på den ordinære generalforsamling i 2022.

Jeg anbefaler, at arbejdsgruppens medlemmer kommer til at bestå af menige medlemmer af grundejerforeningen samt en til to repræsentanter fra nye valgte bestyrelse.

 

Nr 2.

Forslagsstiller: Torben Arnt, Bregentvedvej 9

* Der udføres test forsøg, med et afrundet vejprofil. Testen udføres hvor der altid er problemer med "vandhuller". F.eks på Havebovej, ved broen over åen og huset der ligger ud til skel. På dette stykke er vejen ensporet og det drejer sig om en belægning i ca. 20 meter´s længde. 

Testen skal vise om et afrundet vejprofil, med en pilhøjde på ca. 20 cm er tilstrækkeligt til at afvande vejen når der samtidigt sørges for at rabatten er lidt lavere liggende, blød og sugende.

 

Nr.3.

Forslagsstiller: Bestyrelsen for GF Tre Lyng

Grundet mange henvendelser om Hjertestarter i foreningen, foreslås at indkøbe en sådan til opsættelse i området.

Betingelser:

 • Der skal findes et egnet sted. (Tilgængeligt, lys og strøm)
 • Der afventes på tilbagemelding fra Trygfonden vedr. allerede fremsendt ansøgning om gratis hjertestarter. (Medio december)
 • Udgifterne til indkøb og drift deles med GF Eldorado, der har meddelt, at de gerne vil indgå i et samarbejde og dele udgifterne.
 • En evt. 3. forening kan indgå i samarbejdet og dermed bidrage til udgifterne.

 

 

Forslagsstiller: Lars Toftegaard alle nedenstående forslag fra 4 - 11

 

Nr.4.

Regnskabsåret ændres til at løbe fra 1. April til 31. Marts således at dette tættest falder sammen med Generalforsamlingen hvorved beslutninger og budgetter dermed er gældende med det samme og ikke først fra start af næste kalenderår. Dette er en vedtægtsændring af §10.

 

Nr.5.

Foreningens formue samles i een pulje i stedet for separate puljer for Grøfter, Sekundære veje og Primærveje. Dermed kan pengene bruges hvor der er behov for det og vi undgår uforholdsmæssigt store separate opsparinger. De enkelte laug og deres virke består som hidtil men finansieres fra den samlede pulje i henhold til budgetter aftalt med bestyrelsen og GF. Dette er en vedtægtsændring af §8 og §9.

 

Nr. 6.

Foreningens samlede opsparing skal ikke overstige 100.000 kr med mindre dette er rettet mod specifikke projekter, tiltag eller hvor der ligger en specifik risikovurdering til grund. Dette er et økonomistyringsprincip som ikke kræver vedtægtsændring.

 

Nr.7.

Bestyrelsen skal gøre bestyrelsesmødereferater tilgængelige på hjemmesiden.

 

Nr. 8.

Bestyrelsen udarbejder en kvartalsmæssig rapport til medlemmerne, inklusiv status på igangværende tiltag samt forventninger til, og nye tiltag for, det kommende kvartal (inkl specifikke datoer og forventet omkostning).

 

Nr. 9.

Indhentede priser og tilbud skal gøres tilgængelige på hjemmesiden.

 

Nr. 10.

Bestyrelsen skal vedligeholde en oversigt af leverandører og aftaler inklusiv priser på hjemmesiden.

 

Nr. 11

”De aktiver (trailer, brændeflækker etc) som medlemmerne kan låne gennem foreningen, skal fremover være fuldt selvfinansierede ved at der indføres et gebyr for at låne tingene.

Det er op til bestyrelsen at fastsætte gebyret/gebyrerne således at alle omkostninger (som for eksempel ved traileren er leje af plads, vedligehold samt afskrivning). Overskud ved udleje går til vedligehold af vejene.”

 

 

 

Mvh og på gensyn d.16/10 på Højby Søhotel kl.10.00

Bestyrelsen for GF Tre Lyng

 

 

 

 

 

 


Nyhedsbrev pr. 20/9 2021

Til medlemmer af GF Tre Lyng


Med dette nyhedsbrev fremsendes invitation til Generalforsamling 2021, der denne gang afholdes på Hotel Højbysø d. 16/10 2021 kl.10.00


Ligeledes fremsendes dagsorden til mødet.

Covid-19 var, som alle ved, årsag til, at ordinær generalforsamling, der normalt afholdes i påsken, blev aflyst i både 2020 og 2021. Det var her i efteråret ikke muligt at være på Højby Kro, som normalt lægger lokale til, men vi var så heldige, at der viste sig en mulighed på Højby Søhotel. Dog skal I være opmærksomme på, at salen her er lidt mindre og kan rumme færre mennesker.

En del medlemmer har i årets løb luftet forslag til den kommende generalforsamling. Derfor, har du stadig tanker om dette, skal forslaget fremsendes til bestyrelsen, som beskrevet i indkaldelsen og indenfor den angivne dato.

Her i eftersommeren har der været holdt møder med henholdsvis vejlaugs- og grøftelaugsrepræsentanter samt med repræsentanter fra omkringliggende grundejerforeninger.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Tre Lyng

 

 

 

Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 16. oktober 2021 kl. 10.00

for medlemmerne af Grundejerforeningen TRE LYNG.

(Med efterfølgende vejlaugsmøder)

 

Mødet afholdes på Hotel Højbysø i Højby

 

 

Hermed fremsendes indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling i overensstemmelse med foreningens vedtægter, § 4.

 

Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Der vil være registrering samt udlevering af stemmekort ved indgang til salen. Derfor, kom i god tid og nyd en kop kaffe.

 

Efter den ordinære generalforsamling, vil der være vejlaugsmøder, valg af vejlaugsrepræsentanter samt fastsættelse af vejlaugsbidrag for det kommende år (2022)

 

Referat fra generalforsamlingen vil følgende blive indlagt på hjemmesiden www.tre-lyng.dk.

samt ophængt i udhængsskabet på foreningens grund på Alleen/Herlufholmsvej.

Ønskes referat fremsendt pr. post, skal du kontakte bestyrelsen.

 

På grund af aflyst generalforsamling i 2020 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.

Desuden skal der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Endelig vil der blive valg til grøftelaugsrepræsentanter.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i år være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 1/10 pr. mail til post@tre-lyng.dk eller pr. post til formanden.

Husk, som forslagsstiller at påføre navn samt sommerhusadresse eller medlemsnummer.

 

I tilfælde af, at et forslag til vedtægtsændring kommer til afstemning og vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 23.10.21 kl. 10.00 på Petanque-banen, Herlufholmsvej 1.

(Der henvises øvrigt til nuværende vedtægter, som findes på hjemmesiden)

 

 

Efter den ordinære generalforsamling er der vejlaugsmøder i 8 grupper.

 

Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe / te / wienerbrød samt øl og vand.

 

 

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn på HOTEL HØJBYSØ

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen TRE LYNG                                     20.09.2021

 GENERALFORSAMLING ÅR 2021

I GRUNDEJERFORENINGEN TRE LYNG AFHOLDES lørdag den 16.oktober 2021

10.00 PÅ HOTEL HØJBYSØ

 

DAGSORDEN Ifølge vedtægterne.

  

 1. Formanden byder velkommen.
 2. 1.  Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Palle Juliussen
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

Der henvises til den udsendte skriftlige beretning

 1. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.

Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Fastsættelse af næste års kontingent (2022)
 3. Valg af bestyrelse.

Formand (Lone Cederquist). På valg

Kasserer (Vakant) På valg

      Medlem (Gurli Rønnekilde, næstformand). På valg

      Medlem (Ole Schmidt, vej-og grøfteansvarlig) På valg

      Medlem (Gorm Grove, sekretær). På valg

 Suppleant (Robin Basse, suppleant). På valg

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 2. Eventuelt

 

           Herefter: Valg af Grøftelaugsrepræsentanter

 

 

*****

 

Dagsorden til vejlaugsmøde i de 8 vejlaug:

 1. Beretning vedr. det forløbne år. v/ de nuværende vejlaugsrepræsentanter.
 2. Valg af vejlaugsrepræsentanter for hvert vejlaug for kommende periode.
 3. Planlægning af kommende vedligeholdelsesarbejder.
 4. Fastsættelse af vejlaugskontingent for det kommende år (2022).   
 5. Formularer vedr. repræsentanternes data afleveres til Bestyrelsen.

 

.

 • Bestyrelsen for grundejerforeningen TRE LYNG

www.tre-lyng.dk


----------------------------------------------------------------------------------------------

 


Nyhedsbrev: d. 18.07 2021


Kære medlemmer af Tre Lyng.

Som de fleste ved, er foreningen ejer af 2 grunde på henholdsvis Gudmindrup Skovvej og Gudmindrup Skovkrog. Men få har fornøjelse af dem.

Vi har tidligere søgt om tilladelse til at sælge og udstykke grundene, hvilket kommunen hidtil ikke har givet tilladelse til pga. af eksisterende servitutter.

Især den store grund, ca. 4 almindelige parceller, er i årevis blevet forsømt, og der har ikke været midler til nogen form for naturpleje, og alt er nu bare et stort vildnis.

Derfor søgte bestyrelsen i Tre Lyng i juni måned midler, der var sat til rådighed via Lokaldemokratifonden til naturpleje.

Lokaldemokratiudvalget ville udvælge 3 projekter, der hver ville få kr. 35.000, -

Tre Lyng var så heldige at blive udvalgt og har nu mulighed for at bruge penge på området, så det kan komme til gavn for alle foreningens medlemmer.

Hovedpunkter i naturprojektet vil være:


Efter samråd med naturagent Henrik Grüttner, som vi havde inviteret til at bese området, kom vi, på hans vurdering og anbefalinger, frem til følgende:

 1. Den tidligere, total tilgroede, sti bør genoprettes til glæde for Tre Lyngs beboere
 2. Underskoven bør ryddes for det tætte birkekrat for at give mere lys til skovbunden og dermed mulighed for større biodiversitet.
 3. Det er essentielt, at de fine høje egetræer bevares og i tilfælde af nogle skal væk, skal de fjernes helt og ikke blot kappes i toppen. Dette gælder også i evt. skovbrynet ud mod vej og private grunde.
 4. Der skal indgå en eller anden form for formidling/fortælling, hvilket vil foregå i samarbejde med Naturagenterne og Odsherred Kommune.
 5. Da der i disse år sker en stor udskiftning i forbindelse med salg af sommerhuse og grunde, kunne man forestille, at man årligt inviterede de nye ejere til en ”naturvandring” i området, med start ved ”den lille skov”.
 6. Man kunne ligeledes forestille sig at ”den lille skov” kunne danne udgangspunkt for yderligere oplysning om naturpleje, ”vild med vilje”, ”grønne lommer” mm, i samarbejde med Naturagenterne.
 7. Hyggeligt småt, overskueligt skovbesøg for familier med små børn.
 8. Projektet skal påbegyndes og være færdiggjort til foråret 2022 hvor det deltager i en konkurrence med de to andre projekter om en præmie.

 

Det er bestyrelsens ønske, at der oprettes en følgegruppe/arbejdsgruppe, måske én fra hvert vejlaug, til at være med i de beslutninger, der skal tages, om hvordan pengene skal bruges. Men alle kan naturligvis melde sig. Der bliver ikke tale om fysisk arbejdsindsats

 

Vi håber på stor interesse omkring projektet og ser frem til at høre fra jer.

Ring til en af os i bestyrelsen eller skriv på mailen post@tre-lyng.dk, hvis du vil vide mere eller tilmelde dig.

 

Vi ser frem til en så bred interessegruppe som muligt, så vi kan få et godt resultat.

Så, hold dig ikke tilbage, men kontakt os hurtigst muligt.

 

mvh

Bestyrelsen i GF Tre Lyng

www.tre-lyng.dk

 

 

Nyhedsbrev 19.08 2021
1.
Siden sidste nyhedsbrev er landet blevet mere ”normaliseret”, og der er pt ingen covid-19 restriktioner, der skulle forhindre os i at kunne afholde ordinær generalforsamling lørdag d. 16. oktober, denne gang på Højbysø Hotel.
Lokalet på Højbysø Hotel kan desværre ikke rumme så mange personer som på Højby Kro (hvilken var optaget).
Vi opfordrer derfor allerede nu til, at der kun møder en person fra hver husstand.
Indkaldelse og dagsorden vil blive udsendt i september måned. Overvej dog allerede nu, om I har forslag til diskussion/vedtagelse og send gerne frem.


2.
I den forløbne periode har vi vurderet, at den gamle trailer efterhånden var udtjent, og at der allerede nu havde været mange reparationer. At ofre flere penge ville nok blot være en midlertidig foranstaltning.
Et flertal i bestyrelsen blev derfor enige om at investere i en ny, mere handy trailer. Vi ved af erfaring, at sensommer og efterår er en meget travl periode for udlån af trailer og ville ikke risikere at være uden trailer. I øvrigt var vi blevet oplyst om, at der var lang leveringstid på netop den type trailer, foreningen havde brug for.
Vores gamle trailer er derfor til salg. Foreningens medlemmer kan byde ind på den. Den skal synes, og der må påregnes reparationer i forbindelse med dette. Tilbud modtages på post@tre-lyng.dk  i august måned. Derefter går den til højestbydende. Vil du vide mere, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Ole Schmidt.
Det skal dog meddeles, at der ikke var enighed om køb at trailer, og at vores kasserer Christine Hansen har meddelt at hun pr. 1. august ikke længere ønsker at være en del af den siddende bestyrelse. Christine har ikke længere tillid til enkelte bestyrelsesmedlemmers dispositioner i forbindelse med beslutningen om indkøb af en ny trailer. Baggrunden og en manglende generalforsamlingsbeslutning om indkøb heraf gør, at Christine træder ud. Hun fortsætter frem til generalforsamlingen rent administrativt som kasserer.


3.
Mht. ”Wild makeover” på vores fælles grund på Gudmindrup Skovvej, er det første møde afholdt. 8 medlemmer har meldt sig som interesse/følgegruppe, hvilket er en god start. Navne på gruppens medlemmer vil blive oprettet på hjemmesiden
Mødet fandt sted på grunden torsdag d.12.august om eftermiddagen. Fra Odsherred Kommune deltog projektansvarlig Nastasja Ernst. Primus motor på mødet var Jørgen Stoltz fra Grønt Råd og kom allerede på dagen med mange gode ideer og forslag.
Der vil komme et referat fra mødet, hvor de mange ideer bliver samlet, så de, der ikke havde mulighed for at deltage, også bliver orienteret.
Det er bestyrelsens hensigt, at det er de 8 medlemmer, der (indtil nu) har meldt sig, som fremover styrer projekt og midler i forbindelse med projektet.
Forhåbentlig kan vi præsentere en skitse til generalforsamlingen.


4.
Asfaltvejen ved nedkørsel til Havebovej har været plaget af mange store og dybe huller. Det har hidtil været en kommunal opgave at renovere dette vejstykke, hvorfor der også i sin tid kun kunne lægges sten op til asfaltens start.
Dette har kommunen nu meddelt, at de ikke er enige i, fordi de ikke kan finde nogen aftale om det!
Da vi ikke kan vente på evt. anden beslutning eller initiativ fra kommunen, har bestyrelsen lavet en midlertidig reparation, da vi anså vejstykket for direkte farligt for alle slags trafikanter, især i mørket.
5.
Der afholdes møde med vej- og grøftelaugsrepræsentanter d. 29. august, så har du noget på hjertet omkring dine veje mm, så kontakt dem gerne inden.
 
Bestyrelsen
GF Tre Lyng
19. august 2021
 
 
 
 
 

 

Nyhedsbrev d. 14. juni 2021

Vores ordinære bestyrelsesmøde i maj måned var præget af en meget lang dagsorden og varede derfor adskillige timer. Vi nåede dog det hele igennem. Nedenstående er især relevant for medlemmerne.
 

 1. Generalforsamling 2021
 2. Primære interne samarbejdspartnere
 3. Odsherred Kommune med flere
 4. Øvrige punkter

 
 
1.
 
Ud fra den nuværende situation skulle vi kunne afholde en ordinær generalforsamling som planlagt d. 16. oktober kl. 10.00 på Højby Søhotel. Konditionerne for at kunne mødes er for tidligt at sige noget endeligt om.
Vi vil løbende orientere om situationen og om kravene.
Den endelige indkaldelse samt dagsorden vil blive opslået på hjemmesiden senest d. 19.september samt komme ud som nyhedsbrev til de tilmeldte.
Alle forslag til behandling på generalforsamlingen, inkl. evt. forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 26. september.
Vi kan allerede nu forudse, at kun en pr. husstand/medlemsnummer kan deltage i selve generalforsamlingen pga. begrænsninger i lokalet.
Vi opfordrer alle, der allerede nu har givet udtryk for forslag til behandling på generalforsamlingen, om, så hurtigt son muligt, at fremsende disse til bestyrelsen.
Flere medlemmer har allerede, telefonisk eller skriftligt, givet udtryk for at ville fremsætte forslag.
 
2.
 
Der er planlagt møder i efteråret med dels Grøfte-og Vejlaugsrepræsentanter samt Fællesmøde med de omkringliggende grundejerforeninger.
Grøfte- og Vejlaugsmødet: Forslag d. 29.august. (Tid og sted oplyses senere.)
Fællesmødet: Forslag d.11.september (Tid og sted senere)
 
3.
 
Stadig en del kontakter og skriverier Tre Lyng og Odsherred kommune imellem.
Det gælder indklipning, men også veje og rabatter, hvor der stadig placeres ulovlige sten, kvasbunker og træstammer mm.
Alle rabatter skal være ”farbare”.
 
Vi har en dialog i gang med kommunen vedr. en bom, placeret mellem Tre Lyng og Froggården. Ingen har dog pt noget overblik eller kendskab til årsagen til placering af bommen, eller hvornår det er sket.
 
Ligeledes har vi nogle spørgsmål vedr. fremtidig brug af vore 2 grunde på Gudmindrup Skovvej/Gudmindrup Skovkrog. Vi har erfaret, at der vil være mulighed for ”grøn” vejledning fra Odsherred Kommune via et nyt tiltag, Naturagenterne, som vederlagsfrit stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Desuden har vi søgt om puljemidler til evt. vedligeholdelse af disse grunde.
 
Der er fremdeles en løbende kontakt til Kommunen vedr. vore grøfter. Dog er der ikke noget nyt i forbindelse med evt. tvunget medlemskab af Pumpestationen ved Højby Lyng.
(Se tidligere nyhedsbreve.)
 
Endelig har vi tilskrevet Vejdirektoratet i forbindelse med, at Raketvej/Skovåsen er blevet benyttet til ”omfartsvej” i forbindelse med renovation af Rute 21, hvilken den har lidt meget under og derfor nu kræver en ekstra/ny istandsættelse, som vi mener Vejdirektoratet bør kompensere for.
 
4.
 
Kommende fastlagte bestyrelsesmøder:  d. 18/6 samt i uge 29.
 
Vi er bekendtgjort med, at nogle medlemmer har nogle ideer til at forbedre selve petanquebanerne. Det ville være dejligt, hvis nogle har lyst til at melde sig under fanerne og evt. være med til at optimere dem, så flere kan have fornøjelse af banerne.
Foreløbig vil der blive sat kasser op med ”lånekugler”, som man kan benytte, hvis man får lyst, når man går tur. Husk selv sprit.
 
Vores trailer, der er 13-14 år gammel, synger på sidste vers og vi overvejer, om det kan betale sig at reparere yderligere på den, eller om der skal investeres i en ny.
Vi håber, at den holder sommeren over.
 
Nye skilte, med legende børn og hastighedsbegrænsning er sat op på alle indfaldsveje. Vi håber selvfølgelig, at ALLE respekterer de 20 km og tager hensyn til vore bløde trafikanter.
Der vil i den kommende periode være rigtig mange børn i området!
 
Da de nuværende 5 opslagstavler ikke mere har nogen funktion, vil de blive fjernet. Kun tavlen på foreningens grund på Alleen, Petanquebanen, vil blive bevaret.
 
Penge, bevilget af Odsherred Kommune, til indkøb af bænke, resulterer nu i 2 ”sladrebænke”, som bliver placeret på henholdsvis Haraldsvej (Fru Larsens Plads) og i svinget ved Kristinevej/Matolievej.
Vi har til dette formål ”hyret” en ”handymand”, som også tager sig af andre opgaver for foreningen, såsom skilte, nedtagning af skilte mm.
 
Et emne, som bestyrelsen er gået i gang med at kigge på, er vore vedtægter. Vi håber at have et forslag parat til generalforsamlingen.
 
Endelig skal I være opmærksom på, at der snarest vil følge et nyhedsbrev vedr. undervisning i kajak/Paddleboard i Sejrøbugten, arrangeret af DGI, Tre Lyng og Karin Levinsen, medlem af Tre Lyng.
 
 
God Sommer
Bestyrelsen for Tre Lyng
 
post@tre-lyng.dk
 

På denne side kan du finde aktuelle nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Book et redskab

Nu er det blevet nemt, hvis du skal låne grundejerforeningens trailer eller brændeflækker. Du kan simpelthen booke redskabet på internettet via hjemmesiden.

Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind til booking-siden, hvor du blot skal følge anvisningen og oprette dig som bruger med nogle få oplysninger. Herefter modtager du pr. mail en kode, som du skal bruge, når du logger ind. Under bookingen får du at vide, om redskabet er optaget eller ledigt den dag, du ønsker det.

Husk, at redskaberne efter brug skal leveres tilbage rengjorte og funktionsdygtige.

Det er Ole Schmidt, som opbevarer og passer redskaberne, som står på hans grund. For det modtager han 1.000 kr. om måneden i honorar.

Betalingsservice

klarer dit kontingent

Nu kan du tilmelde dig til betalingsservice så dit årlige medlemskontingent til Tre Lyng bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Samtidig undgår du kedelige rykkere

Betalingsserviceonline tilmelding, klik her:

Uindregistrerede

køretøjer

Bemærk venligst, at kommunen har forbudt opstilling af uindregistrerede campingvogne og biler på grundene.


---------------------------------

Siden er opdateret 8.oktober 2021. webmaster: Gorm Grove

---------------------------------

 11. februar 2020
Kære medlemmer af GF Tre Lyng.
I forbindelse med årsskiftet en hilsen med et par opdateringer.
Først tak til de grundejere, der på eget initiativ sørger for at få klippet ind og vedligeholdt rabatter efter kommunens forskrifter, så bestyrelsen ikke skal bruge tid på at minde jer om det.
Vi vil, som i 2019, kun fremsende én påmindelse, hvorefter vi med billeddokumentation, desværre må overdrage sagen til Odsherred Kommune, der kan foretage indklipning på grundejers vegne.
Indklipning gælder også evt. ”bagside” til anden vej og rundt om hjørner.
Og til grøfteejere: I har pligt til at beskære grøftesider, så vandet kan løbe frit. Grøftelauget gør ikke arbejdet for jer, men har det overordnede blik og ansvar, hvilket allerede er et stort arbejde.
Som bestyrelsen bekendtgjorde på sidste års generalforsamling, opfordres yngre kræfter til at melde sig under fanerne til at fortsætte i Tre Lyngs bestyrelse. De fleste af os har deltaget i mange år og en løbende udskiftning må påregnes.
Både evt. salg, sygdom og ”træthed” efter mange år i bestyrelsen betyder, at der skal nyt blod til, så vi stadig har en velfungerende forening.
Derfor kontakt os hurtigst muligt, ring eller skriv, så vi ved, at nogle er interesserede, og vi evt. kan mødes. Det er godt med kontinuitet og rettidig omhu.
Sidst vil jeg beklage den uheldige situation, der er opstået i forbindelse med indbetaling af kontingent for 2020. Følger man vejledningen, der lægges ud på hjemmesiden, kan man hurtigt gentilmelde sig PBS og slippe for et girokort.
Endelig, godt nytår til alle, og vi ses til generalforsamling på Højby Kro Langfredag d. 10. april kl. 10.
M.v.h.
Bestyrelsen for GF Tre Lyng
Lone Cederquist