Forside


Nyhedsbrev: d. 18.07 2021


Kære medlemmer af Tre Lyng.

Som de fleste ved, er foreningen ejer af 2 grunde på henholdsvis Gudmindrup Skovvej og Gudmindrup Skovkrog. Men få har fornøjelse af dem.

Vi har tidligere søgt om tilladelse til at sælge og udstykke grundene, hvilket kommunen hidtil ikke har givet tilladelse til pga. af eksisterende servitutter.

Især den store grund, ca. 4 almindelige parceller, er i årevis blevet forsømt, og der har ikke været midler til nogen form for naturpleje, og alt er nu bare et stort vildnis.

Derfor søgte bestyrelsen i Tre Lyng i juni måned midler, der var sat til rådighed via Lokaldemokratifonden til naturpleje.

Lokaldemokratiudvalget ville udvælge 3 projekter, der hver ville få kr. 35.000, -

Tre Lyng var så heldige at blive udvalgt og har nu mulighed for at bruge penge på området, så det kan komme til gavn for alle foreningens medlemmer.

Hovedpunkter i naturprojektet vil være:


Efter samråd med naturagent Henrik Grüttner, som vi havde inviteret til at bese området, kom vi, på hans vurdering og anbefalinger, frem til følgende:

 1. Den tidligere, total tilgroede, sti bør genoprettes til glæde for Tre Lyngs beboere
 2. Underskoven bør ryddes for det tætte birkekrat for at give mere lys til skovbunden og dermed mulighed for større biodiversitet.
 3. Det er essentielt, at de fine høje egetræer bevares og i tilfælde af nogle skal væk, skal de fjernes helt og ikke blot kappes i toppen. Dette gælder også i evt. skovbrynet ud mod vej og private grunde.
 4. Der skal indgå en eller anden form for formidling/fortælling, hvilket vil foregå i samarbejde med Naturagenterne og Odsherred Kommune.
 5. Da der i disse år sker en stor udskiftning i forbindelse med salg af sommerhuse og grunde, kunne man forestille, at man årligt inviterede de nye ejere til en ”naturvandring” i området, med start ved ”den lille skov”.
 6. Man kunne ligeledes forestille sig at ”den lille skov” kunne danne udgangspunkt for yderligere oplysning om naturpleje, ”vild med vilje”, ”grønne lommer” mm, i samarbejde med Naturagenterne.
 7. Hyggeligt småt, overskueligt skovbesøg for familier med små børn.
 8. Projektet skal påbegyndes og være færdiggjort til foråret 2022 hvor det deltager i en konkurrence med de to andre projekter om en præmie.

 

Det er bestyrelsens ønske, at der oprettes en følgegruppe/arbejdsgruppe, måske én fra hvert vejlaug, til at være med i de beslutninger, der skal tages, om hvordan pengene skal bruges. Men alle kan naturligvis melde sig. Der bliver ikke tale om fysisk arbejdsindsats

 

Vi håber på stor interesse omkring projektet og ser frem til at høre fra jer.

Ring til en af os i bestyrelsen eller skriv på mailen post@tre-lyng.dk, hvis du vil vide mere eller tilmelde dig.

 

Vi ser frem til en så bred interessegruppe som muligt, så vi kan få et godt resultat.

Så, hold dig ikke tilbage, men kontakt os hurtigst muligt.

 

mvh

Bestyrelsen i GF Tre Lyng

www.tre-lyng.dk

 

 

Nyhedsbrev d. 14. juni 2021

Vores ordinære bestyrelsesmøde i maj måned var præget af en meget lang dagsorden og varede derfor adskillige timer. Vi nåede dog det hele igennem. Nedenstående er især relevant for medlemmerne.
 

 1. Generalforsamling 2021
 2. Primære interne samarbejdspartnere
 3. Odsherred Kommune med flere
 4. Øvrige punkter

 
 
1.
 
Ud fra den nuværende situation skulle vi kunne afholde en ordinær generalforsamling som planlagt d. 16. oktober kl. 10.00 på Højby Søhotel. Konditionerne for at kunne mødes er for tidligt at sige noget endeligt om.
Vi vil løbende orientere om situationen og om kravene.
Den endelige indkaldelse samt dagsorden vil blive opslået på hjemmesiden senest d. 19.september samt komme ud som nyhedsbrev til de tilmeldte.
Alle forslag til behandling på generalforsamlingen, inkl. evt. forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 26. september.
Vi kan allerede nu forudse, at kun en pr. husstand/medlemsnummer kan deltage i selve generalforsamlingen pga. begrænsninger i lokalet.
Vi opfordrer alle, der allerede nu har givet udtryk for forslag til behandling på generalforsamlingen, om, så hurtigt son muligt, at fremsende disse til bestyrelsen.
Flere medlemmer har allerede, telefonisk eller skriftligt, givet udtryk for at ville fremsætte forslag.
 
2.
 
Der er planlagt møder i efteråret med dels Grøfte-og Vejlaugsrepræsentanter samt Fællesmøde med de omkringliggende grundejerforeninger.
Grøfte- og Vejlaugsmødet: Forslag d. 29.august. (Tid og sted oplyses senere.)
Fællesmødet: Forslag d.11.september (Tid og sted senere)
 
3.
 
Stadig en del kontakter og skriverier Tre Lyng og Odsherred kommune imellem.
Det gælder indklipning, men også veje og rabatter, hvor der stadig placeres ulovlige sten, kvasbunker og træstammer mm.
Alle rabatter skal være ”farbare”.
 
Vi har en dialog i gang med kommunen vedr. en bom, placeret mellem Tre Lyng og Froggården. Ingen har dog pt noget overblik eller kendskab til årsagen til placering af bommen, eller hvornår det er sket.
 
Ligeledes har vi nogle spørgsmål vedr. fremtidig brug af vore 2 grunde på Gudmindrup Skovvej/Gudmindrup Skovkrog. Vi har erfaret, at der vil være mulighed for ”grøn” vejledning fra Odsherred Kommune via et nyt tiltag, Naturagenterne, som vederlagsfrit stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Desuden har vi søgt om puljemidler til evt. vedligeholdelse af disse grunde.
 
Der er fremdeles en løbende kontakt til Kommunen vedr. vore grøfter. Dog er der ikke noget nyt i forbindelse med evt. tvunget medlemskab af Pumpestationen ved Højby Lyng.
(Se tidligere nyhedsbreve.)
 
Endelig har vi tilskrevet Vejdirektoratet i forbindelse med, at Raketvej/Skovåsen er blevet benyttet til ”omfartsvej” i forbindelse med renovation af Rute 21, hvilken den har lidt meget under og derfor nu kræver en ekstra/ny istandsættelse, som vi mener Vejdirektoratet bør kompensere for.
 
4.
 
Kommende fastlagte bestyrelsesmøder:  d. 18/6 samt i uge 29.
 
Vi er bekendtgjort med, at nogle medlemmer har nogle ideer til at forbedre selve petanquebanerne. Det ville være dejligt, hvis nogle har lyst til at melde sig under fanerne og evt. være med til at optimere dem, så flere kan have fornøjelse af banerne.
Foreløbig vil der blive sat kasser op med ”lånekugler”, som man kan benytte, hvis man får lyst, når man går tur. Husk selv sprit.
 
Vores trailer, der er 13-14 år gammel, synger på sidste vers og vi overvejer, om det kan betale sig at reparere yderligere på den, eller om der skal investeres i en ny.
Vi håber, at den holder sommeren over.
 
Nye skilte, med legende børn og hastighedsbegrænsning er sat op på alle indfaldsveje. Vi håber selvfølgelig, at ALLE respekterer de 20 km og tager hensyn til vore bløde trafikanter.
Der vil i den kommende periode være rigtig mange børn i området!
 
Da de nuværende 5 opslagstavler ikke mere har nogen funktion, vil de blive fjernet. Kun tavlen på foreningens grund på Alleen, Petanquebanen, vil blive bevaret.
 
Penge, bevilget af Odsherred Kommune, til indkøb af bænke, resulterer nu i 2 ”sladrebænke”, som bliver placeret på henholdsvis Haraldsvej (Fru Larsens Plads) og i svinget ved Kristinevej/Matolievej.
Vi har til dette formål ”hyret” en ”handymand”, som også tager sig af andre opgaver for foreningen, såsom skilte, nedtagning af skilte mm.
 
Et emne, som bestyrelsen er gået i gang med at kigge på, er vore vedtægter. Vi håber at have et forslag parat til generalforsamlingen.
 
Endelig skal I være opmærksom på, at der snarest vil følge et nyhedsbrev vedr. undervisning i kajak/Paddleboard i Sejrøbugten, arrangeret af DGI, Tre Lyng og Karin Levinsen, medlem af Tre Lyng.
 
 
God Sommer
Bestyrelsen for Tre Lyng
 
post@tre-lyng.dk
 


Beretning, regnskaber og budget.

Som vi har meddelt tidligere er årets traditionsrige generalforsamling langfredag i påsken blevet aflyst på grund af faren for smitte med corona-virus. Generalforsamlingen er pt. udskudt til lørdag den 16. oktober.

Indtil da må vore medlemmer klare sig med bestyrelsens beretning for 2020 og med regnskabet for 2020 både foreningens og vejlaugenes og grøfternes.
Desuden vil man her kunne finde en oversigt over de forventede udgifter i 2021 samt budget for 2022.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Nyhedsbrev 

Februar 2021


 1. Generalforsamling 2021
 2. Primære interne samarbejdspartnere.
 3. Odsherred Kommune
 4. Øvrige punkter (der er blevet behandlet eller diskuteret i bestyrelsen)

 

På bestyrelsesmøde d. 23/1 2021, afholdt virtuelt, blev forskellige problemstillinger sat på dagsordenen. Herunder nævnes de vigtigste punkter.

 

 1. Generalforsamling 2021

Hvorvidt en generalforsamling, hvor 720 medlemmer indkaldes, i det hele taget ville være realistisk i april måned blev drøftet. Det mener vi ikke som bestyrelse at kunne stå inde for på nuværende tidspunkt.

Derfor blev det besluttet at indkalde til generalforsamling 2021 i forbindelse med efterårsferien. Dato vil blive offentliggjort, når vi ved yderligere, også med hensyn til, hvor vi kan være. Vi må nok også allerede nu forudse, at der kan være restriktioner, der gør, at kun én kan møde op pr. medlem.

Dog vil beretning, regnskab og budget som sædvanligt blive udsendt via hjemmesiden i marts måned. Alle i bestyrelsen er indforstået med at fortsætte som en ”provisorisk” bestyrelse, indtil nye kandidater evt. melder sig på banen på den kommende generalforsamling. Alle i den nuværende bestyrelse vil være på valg, nogle fra 2020 og nogle fra 2021.

Det vil fremgå senere, hvem der evt. accepterer genvalg

 

   2. Primære interne samarbejdspartnere (Grøfte- og vejlaugsrepræsentanter)

Da veje, primære som sekundære, samt grøfter og dræn er af vital interesse for alle, er det naturligt, at der her er et tæt samarbejde. Vi vil kontakte alle de nuværende vejlaugsrepræsentanter og bede dem om ligeledes at fortsætte som jeres repræsentanter.

De primære veje, som blev istandsat medio december, ser simpelthen forfærdelige ud, endnu et bevis på, at den megen nedbør ødelægger vejene. At gøre noget nu, er penge ud ad vinduet! Den eneste ”fordel” er, at alle kører ualmindeligt stille og forsigtigt, og det er desuden mere sikkert for alle de mennesker, der går tur i området.

Vejrapport vil blive udlagt på hjemmesiden senere.

Reminder til alle medlemmer:

 • Alle rabatter skal være farbare
 • Derfor må der hverken være bevoksning eller sten på rabatterne.

Der er indtil nu, kun en håndfuld, der ikke har efterlevet Bestyrelsens opfordring til indklipning. Disse sager bliver henvist til kommunal behandling, da det er kommunale regler.

Samtidig er der et par sager i opløb vedr. sten i rabatten, hvor vi vil tage kontakt vedr. disse.

På samtlige indfaldsveje, vil der, efter samråd med Vejlaugsrepræsentanter, blive opsat skilte med legende børn og opfordring til at overholde en hastighed på max 20 km/t.

 

    3. Odsherred Kommune

Med hensyn til den tidligere omtalte sag om Højby Lyng Pumpelaug, der ønsker at udvide bidragerkredsen med adskillige medlemmer i GF Tre Lyng, samt i GF Eldorado, er der intet nyt fra kommunen, siden det afholdte møde i september 2020. (Se Nyhedsbrev fra november 2020). Så snart Foreningen hører yderligere, vil vi udsende særligt nyhedsbrev.

Ligeledes er der ej heller kommet noget svar på vores forespørgsel vedr. den bom, der er opsat mellem Froggårdsvej og Nysøvej.

I efteråret 2020 ansøgte GF Tre Lyng midler fra Fællesskabspuljen til bænke, der kan placeres forskellige steder i området, til glæde for beboere og gæster, der går ture i området. Vi fik bevilget kr. 10.000, som vi vil bruge i løbet af foråret.

Bænkene vil blive jordforankret, når den rette placering er besluttet.

Gode forslag til placering modtages gerne til brug for bestyrelsens beslutningsgrundlag.

 


    4. Øvrige punkter

 • Vi er blevet kontaktet af DGI, Storstrømmen, om vi kunne være interesseret i at understøtte nye fællesskaber i grundejerforeningen. De har planer om at afholde et introduktionskursus i havkajak og SUB (Stand Up Paddleboard) for medlemmer af grundejerforeningen.

Karin Levinsen, Torbenfeldvej 11, er kontaktperson og arbejder videre med planerne.

Når vi ved mere, sender vi invitation til de forskellige planlagte arrangementer.

 • Regler for spil på Petanquebanen vil blive revideret og sat op. Der vil blive indkøbt/opsat skab, med petanquekugler til låns.
 • Foreningens grund på Gudmindrup Skovkrog trænger til udtynding og fjernelse af træer. Træerne vil blive fældet af en professionel, men stammer og grene vil blive ”efterladt” til foreningens medlemmer. Der gives besked, når det sker, som sidst dette blev foretaget.
 • Henvendelser fra medlemmer omkring ændringsforslag til vedtægter.
 • Vi minder om, at Tre Lyngs Facebook side er til intern brug for medlemmerne. Siden bliver IKKE brugt til nogen form for” bestyrelsesarbejde”. Derfor skal alle henvendelser til bestyrelsen foregå pr. Mail eller evt. pr. Telefon.
 • Førstkommende ordinære bestyrelsesmøde er d. 20/3 2021

 

06.02. 2021

Bestyrelsen for GF Tre Lyng


Nyhedsbrev


1. november 2020


Bestyrelsen har haft et travlt efterår.
Der har været afholdt møder med

 1. Omkringliggende Grundejerforeninger
 2. Grøfte- og vejlaugsrepræsentanter
 3. Odsherred Kommune
 4. Ordinært bestyrelsesmøde d. 7/11-20. Herudover ad hoc møder, når det krævedes.

 

1. Omkringliggende Grundejerforeninger

På mødet med Omkringliggende Grundejerforeninger deltog repræsentanter fra Eldorado, Gudmindrup Lyng, Carlshøj og Tre Lyng. Højby Lyng skulle også have deltaget.

På mødet blev diskuteret og udvekslet problemer og erfaringer mht. veje og vedligeholdelse af disse, Skiltning på vejene, indklipning, åbne og rørlagte grøfter samt evt. fælles problemer mht. Odsherred Kommune.

Især blev der brugt en del tid på henvendelsen fra Odsherred Kommune og Højby Lyng vedr. ønsket om udvidelse af bidragsydere til Pumpelauget. Mere om dette andetsteds.

Der var stor interesse for fortsat at afholde disse møder.

Tre Lyng er mødeindkalder.


2. Grøfte- og vejlaugsrepræsentanter

Alle vejlaug, på nær Slotsengen deltog i mødet.

På dagsordenen var punkterne primærveje, grøfter, økonomi, samt skiltning, hastigheder, trafiksanering parkering mm.

Vedr. Primærveje. Reparation af huller med knust asfalt blev diskuteret. Det er dog ikke lovligt at bruge. Der var enighed om, at området ikke skulle udstyres med en skov af skilte, men at indfaldsvejene skulle udstyres med skilt vedr. fartbegrænsning.

Desuden omtaltes ønske fra medlemmer om ønske af fjernelse af bom indtil Froggården. Ved henvendelse til kommunen viste det sig, at de ikke kendte noget til den. Sagen stadig under behandling.

Manglende indklip vil blive overladt til kommunen.  Bestyrelsen vil dog reagere, hvis der opstår farlige situationer, der afstedkommer fare for især bløde trafikanter, fordi der ikke er vigemuligheder. Kun en enkelt henvendelse vil blive fremsendt fra Bestyrelsen. Ved manglende reaktion vil sagen blive fremsendt til Kommunen (Trafikteam).

Vedr. Grøfter: Reminder til alle bredejere vedrørende,  at man selv har pligt til at vedligeholde bredsider.

Desuden var der orientering om ”Pumpestationsmødet” med Odsherred Kommune og Højby Lyng samt mødet med de omkringliggende grundejerforeninger.

 

Da mange veje lider, såvel primære som sekundære, i forbindelse med de mange nybyggerier og andre byggerier, aftales det, at bestyrelsen udarbejder et standardbrev til bygherrer/byggefirmaer om reetablering af veje og rabatter.


3. Odsherred Kommune

I forbindelse med det indkaldte møde d. 3/9 vedr. ansøgning fra Højby Lyng Pumpelaug vedr. udvidelse af bidragskredsen, redegjorde Højby Lyng samt Odsherred Kommune om baggrunden for dette møde.

Deltagere i mødet: Odsherred Kommune, Vandteam (Vandløbsmyndighed), GF Højby Lyng, GF Eldorado og GF Tre Lyng.

Pumpestationens bidragsydere er d.d. Odsherred Kommune og GF Højby Lyng, der bidrager med henholdsvis 40% og 60%.

Såfremt Vandløbsmyndigheden finder ansøgningen om udvidelse af kredsen begrundet, udarbejder Vandløbsmyndigheden ud fra ansøgningen et forslag til ny afgrænsning (udvidelse) af pumpelauget, samt forslag til nye vedtægter.

Vandmyndigheden har til hensigt at udarbejde liste over hvilke ejendomme, der skønnes at have nytte af pumpeanlægget. Herefter er det hensigten at sende forslaget til høring, samt til de berørte parter.

GF Eldorado gjorde opmærksom på, at de allerede havde et velfungerende Pumpelaug.

GF Tre Lyng efterspurgte information om nuværende driftsregnskab, budget samt om tekniske specifikationer og anlæggets tilstand.


4. Ordinært bestyrelsesmøde d. 7/11-20 foruden ad hoc møder, når der krævedes.

Udover faste punkter, blev der brugt meget tid på at diskutere muligheden for at afholde ordinær generalforsamling i 2021. Vi har talt om mange muligheder, som Zoom-møder el. Lign., møder i det fri mm.

Vi har dog valgt, indtil videre, at holde fast ved den fastsatte dato, 2. april 2021 på Højby Kro. Vi vil løbende orientere via hjemmesiden, og må afvente Covid-19 situationen og udviklingen generelt.

Efter det kommende bestyrelsesmøde, som afholdes d. 23. januar 2021, vil vi opdatere mht. til situationen.

Andre punkter, der var på dagsordenen, var bl.a.:

 • Primære veje og økonomi omkring vejene. Orientering om kommende tiltag og vedligeholdelse. Der henvises til vejrapporter.
 • Grøfternes tilstand og vedligeholdelse. Se nyhedsbrev fra Grøftelaug.
 • Henvendelse fra medlemmer, herunder træer på fælles grund, skiltning mm. Det blev bl.a. besluttet at indkøbe ”hastighedssænkende” skilte til placering på indfaldsvejene.
 • Økonomien og restanter blev gennemgået (Kun 7 restanter, arbejdet med at komme på 0 fortsætter)
 • Hjemmeside og Facebook. Facebook bruges af bestyrelsen til servicemeddelelser. Medlemmer må ikke forvente, at alle tråde følges online. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer er brugere af Facebook. Men skriv gerne en mail til bestyrelsen, hvis der er noget, vi skal drøfte eller se på.
 • Evaluering af møder med Højby Pumpelaug, Grøfte- og vejlaugsrepræsentanter og Andre Grundejerforeninger.
 • Beslutning om fremover, ikke at benytte udhængsskabe, til diverse udhæng, bortset fra evt. kort.
 • Stadig opfordring til medlemmer om at vise interesse for bestyrelsesarbejdet. Gerne flere end de to, som har meldt sig. Har du tid, overskud og interesse for Tre Lyng og udviklingen i området, så ring eller skriv til en af os.
 • Husk at følge med på hjemmesiden, især med hensyn til generalforsamling, kommende meddelelser og beretning.

På vegne af bestyrelsen for GF Tre Lyng

Lone Cederquist

Grøftelauget begynder oprensning af grøfter


Grøftelauget vil i samarbejde med vores entreprenør begynde oprensning af grøfter
efter uge 42.
Vi vil være i området inden for den grønne markering som angivet på kortet herunder
samt en strækning ved Stjernestien/Månestien.
Hvor vi er på hvilket tidspunkt, er svært at sige, men vi vil i videst muligt omfang færdiggøre en strækning ad gangen
Vi håber vi kommer i hele det markerede område, men det afhænger af, hvad vi møder på vores vej
Og hvornår penge/tid slipper op
Der vil blive ryddet små træer, buske og øvrig vegetation ca. 1 meter på begge sider af grøften. Dette vil i videst mulig udstrækning blive fjernet
Oprensningen fra grøftebunden vil blive lagt på siderne
Hvis I har spørgsmål til dette, er i meget velkommen til at ringe eller skrive en mail til os i Grøftelauget
enten på telefon 20667624 eller på mail: groeftelaug@tre-lyng.dk

Nyhedsbrev d. 1.9.2020

På bestyrelsesmødet, afholdt ultimo august måned, blev

vi enige om, især da det ikke har været muligt at diskutere evt. problemer på en generalforsamling, at orientere medlemmerne om, hvilke problemer og sager, der løbende fylder bestyrelsesarbejdet. Vi vil derfor bl.a. fremadrettet orientere fra vore bestyrelsesmøder med et summeret nyhedsbrev.


På vore ordinære bestyrelsesmøder er der altid nogle faste hovedpunkter.

Disse er:

 • Godkendelse af referat
 • Meddelelser fra formand
 • Meddelelser fra kasserer
 • Primære veje
 • Grøfter
 • Indklipning
 • Henvendelser fra medlemmer
 • Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
 • Kommende møder


Hertil kommer ad hoc punkter, som kunne være skiltning på vejene, forespørgsler fra andre instanser mm, så 14-15 punkter er ikke unormalt.

Alle punkter har normalt flere underpunkter.


Under punktet Primære veje blev det bl.a. besluttet at afprøve ny belægning på nogle af vore primære, i første omgang Havebovej og Højby Lyngvej.


Af specielle punkter er GF Tre Lyng blevet inviteret til et møde, indkaldt af Odsherred Kommune, foranlediget af GF Højby Lyng, der har bedt kommunen om at finde en anden fordeling på udgifterne til pumpestationen på parkeringspladsen for enden af Ellinge Skovvej. Eldorado deltager også i mødet. Yderligere orientering vil blive givet, når mødet har fundet sted.


Vi er også blevet bedt om at se på placering af bom mellem Nysøvej og Froggårdsvej, hvorfor og hvem der har placeret den, og om den er lovlig?


Der er planlagt møder med omkringliggende grundejerforeningers bestyrelser, lørdag d. 26.september, for at udveksle erfaringer, problemer og evt. nye tiltag.


Der er planlagt møde med grøfte- og vejlaugsrepræsentanter, lørdag d. 17.oktober.

Endelig vil vi minde om medlemsmødet i GHT’s Vandværk, foreløbig berammet til søndag d.18. oktober.

 

Bestyrelsen for GF Tre Lyng.


Endelig aflysning af generalforsamlingen.


I foråret 2020 blev den årlige generalforsamling i Tre Lyng aflyst pga. Covid-19.
Vort håb var dengang, at forholdene ville ændre sig så meget, at den kunne afholdes på et senere tidspunkt i 2020, hvilket nu har vist sig at være utopi.


Derfor har bestyrelsen nu endelig aflyst dette års generalforsamling, og der vil blive indkaldt til ny generalforsamling i 2021, formodentlig Langfredag som sædvanligt.


Vi gør opmærksom på, at beretning, regnskaber og budget allerede ligger på hjemmesiden.
Vi har i forbindelse med aflysningen været i kontakt med samtlige vejlaugsrepræsentanter. Ingen af vejlaugsrepræsentanter har meldt tilbage om ikke at fortsætte.


Ligeledes har samtlige bestyrelsesmedlemmer valgt at fortsætte på posterne, i det mindste indtil generalforsamlingen i 2021.


Valg til samtlige bestyrelsesposter.
Ved den kommende generalforsamling vil det betyde, at der skal være valg til samtlige 6 bestyrelsesposter.


Hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ønsker eller ikke ønsker at fortsætte, er endnu ikke afklaret, men vil naturligvis blive udmeldt ved indkaldelsen.
Vi vil derfor opfordre medlemmer, der har interesse, tid og overskud, til at overveje at indgå i bestyrelsesarbejdet.
Vil du vide mere om, hvad det evt. indebærer, er du mere end velkommen til at kontakte en af os.


Trods Covid-19 har bestyrelsen fortsat haft en aktiv bestyrelsesperiode, med inden- og udendørsmøder, mange, næsten daglige mails og en del telefonopkald, samt kontakter og møder med myndigheder, leverandører, håndværkere mm.


Vi har også valgt at indkalde til det årlige møde med grøfte- og vejlaugsrepræsentanter i oktober måned, da dette antalsmæssigt skulle være muligt. Så har du ønsker eller forslag vedr. dine sekundære veje i dit vejlaug, så kontakt dine vejlaugsrepræsentanter inden efterårsferien.


Ligeledes vil vi undersøge behovet for det årlige møde med de omkringliggende grundejerforeninger for at drøfte fælles problemer og udveksle gode ideer. Nu da Odsherred Kommune har aflyst det store fællesmøde, kunne det være af interesse.


Vi håber, at omstændighederne i 2021 vil være så gunstige, at vi kan afholde vores kommende generalforsamling som sædvanligt.
Bestyrelsen for
GF Tre Lyng. 9.8.2020

Alle skal tilmelde sig PBS igen.


Kære medlemmer.


Der skete som bekendt en teknisk fejl i forbindelse med udskrivning af kontingenter for 2020. Alle PBS aftaler er fejlagtigt blevet annulleret.


Det betyder, at alle medlemmer skal gentilmelde sig den automatiske betalingsordning.
Det gøres nemmest her på hjemmesiden www.tre-lyng.dk, hvor der er et link under denne artikel


Du skal bruge dine personlige oplysninger og dit kundenummer (medlemsnummer), der står på PBS opsigelsen fra banken.


Hvis du ikke har nummeret kan du få det oplyst ved at maile til Kirsten Løcke: locke@stofanet.dk.


Til sidst tilmelder du dig med NEM ID. Sidste frist for tilmelding er den 20. februar. Har du ikke tilmeldt dig inden, vil du få tilsendt et girokort.Vi undskylder meget for besværet.
Mvh. bestyrelsen for Tre Lyng11. februar 2020
Kære medlemmer af GF Tre Lyng.
I forbindelse med årsskiftet en hilsen med et par opdateringer.
Først tak til de grundejere, der på eget initiativ sørger for at få klippet ind og vedligeholdt rabatter efter kommunens forskrifter, så bestyrelsen ikke skal bruge tid på at minde jer om det.
Vi vil, som i 2019, kun fremsende én påmindelse, hvorefter vi med billeddokumentation, desværre må overdrage sagen til Odsherred Kommune, der kan foretage indklipning på grundejers vegne.
Indklipning gælder også evt. ”bagside” til anden vej og rundt om hjørner.
Og til grøfteejere: I har pligt til at beskære grøftesider, så vandet kan løbe frit. Grøftelauget gør ikke arbejdet for jer, men har det overordnede blik og ansvar, hvilket allerede er et stort arbejde.
Som bestyrelsen bekendtgjorde på sidste års generalforsamling, opfordres yngre kræfter til at melde sig under fanerne til at fortsætte i Tre Lyngs bestyrelse. De fleste af os har deltaget i mange år og en løbende udskiftning må påregnes.
Både evt. salg, sygdom og ”træthed” efter mange år i bestyrelsen betyder, at der skal nyt blod til, så vi stadig har en velfungerende forening.
Derfor kontakt os hurtigst muligt, ring eller skriv, så vi ved, at nogle er interesserede, og vi evt. kan mødes. Det er godt med kontinuitet og rettidig omhu.
Sidst vil jeg beklage den uheldige situation, der er opstået i forbindelse med indbetaling af kontingent for 2020. Følger man vejledningen, der lægges ud på hjemmesiden, kan man hurtigt gentilmelde sig PBS og slippe for et girokort.
Endelig, godt nytår til alle, og vi ses til generalforsamling på Højby Kro Langfredag d. 10. april kl. 10.
M.v.h.
Bestyrelsen for GF Tre Lyng
Lone Cederquist
Referat fra generalforsamlingen

langfredag den 19.april 2019


Så foreligger referatet fra generalforsamlingen 2019. Her er en printvenlig udgave.

Indklipning m.m.


Kære medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Desværre mangler en del medlemmer stadig at klippe ind og slå rabatten ud mod vejen.

Dette har man pligt til, også ud til ”bagsiden” af grunden, hvor man måske ikke selv kommer så meget.


Rabatten skal være farbar som vigemulighed, og derfor er sten, pæle og andet ikke tilladt.


Bevoksning i form af buske, træer og anden høj bevoksning skal fjernes.


Vejskilte skal holdes synlige.


Vi håber, at I der endnu mangler indklipning eller rydning af rabat, får det manglende bragt i orden i løbet af de kommende par uger, så vi ikke behøver sende flere breve ud.


Se yderligere på Odsherred Kommunes hjemmeside vedrørende lovkrav mv.: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/grundejer-forpligtigelser/beskaering-af-planter-og-traeer-langs-veje


Ved stadig manglende indklipning og vedligeholdelse af rabat, ser vi os nødsaget til at overlade sagen til Odsherred Kommune, hvilket kan blive en dyr affære.Bestyrelsen for GF Tre Lyng


Nyt kort viser alle vores grøfter

Et detaljeret kort over vores grøfter, både åbne og rørlagte, er nu færdigt. Kortet har været savnet som arbejdsredskab for vores grøftelaug. Vi lægger det hermed ud på hjemmesiden, så alle kan se det.

Her er et link til kortet.

Se billederne fra jubilæumsfesten 12. juli 2014

Sådan håndterer vi dine data i Tre Lyng

I grundejerforeningens bestyrelse har vi været nødsaget til at forholde os til EU's såkaldte persondatafordning, eftersom vi i foreningen opbevarer og behandler data om vores medlemmer.

Forordningen får virkning fra den 25. maj, men i forhold til grundejerforeningen vil du intet mærke til den. Vi har imidlertid pligt til at fortælle dig som medlem, hvordan vi håndterer dine data, og hvad vi bruger dem til.

Og hvis det skulle have din interesse kan du læse mere om vores privatlivspolitik ved at klikke på dette link

Vores grøfter - historisk og økonomisk set

 Ole Schmidt fra bestyrelsen har gravet i fortiden og har

gjort et forsøg på at kaste lys over grundejerforeningens økonomiske deltagelse i grøftevedligeholdelse ved at gennemgå de tal, der i dag er tilgængelige i det materiale, vi har.

Det er i hovedsagen regnskaber samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

På denne side kan du finde aktuelle nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Book et redskab

Nu er det blevet nemt, hvis du skal låne grundejerforeningens trailer eller brændeflækker. Du kan simpelthen booke redskabet på internettet via hjemmesiden.

Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind til booking-siden, hvor du blot skal følge anvisningen og oprette dig som bruger med nogle få oplysninger. Herefter modtager du pr. mail en kode, som du skal bruge, når du logger ind. Under bookingen får du at vide, om redskabet er optaget eller ledigt den dag, du ønsker det.

Husk, at redskaberne efter brug skal leveres tilbage rengjorte og funktionsdygtige.

Det er Ole Schmidt, som opbevarer og passer redskaberne, som står på hans grund. For det modtager han 1.000 kr. om måneden i honorar.

Betalingsservice

klarer dit kontingent

Nu kan du tilmelde dig til betalingsservice så dit årlige medlemskontingent til Tre Lyng bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Samtidig undgår du kedelige rykkere

Betalingsserviceonline tilmelding, klik her:

Nye åbningstider på genbrugs-

stationerne

Der er søndags- og helligdagsåbent på alle kommunes genbrugsstationer og grenpladsen i Rørvig:

• Mandag kl. 7-16

• Tirsdag kl. 7-16

• Onsdag kl. 7-18

• Torsdag kl. 7-16

• Fredag kl. 7-16

• Lørdag kl. 8-16

• Søndag kl. 8-16

• Helligdage kl. 8-16 *


* Genbrugsstationerne holder lukket 24.-26. december, 31. december og 1. januar. 1. maj og 5. juni lukker genbrugsstationerne kl. 12.


Uindregistrerede

køretøjer

Bemærk venligst, at kommunen har forbudt opstilling af uindregistrerede campingvogne og biler på grundene.

---------------------------------

Siden er opdateret 4.maj 2021. webmaster: Gorm Grove

---------------------------------


Pentanque banerne

Tre Lyngs petanquebaner er anlagt for midler fra Sommerhusrådet i Odsherred (SOL), som i foråret 2017 bevilgede 50.000 kr. til formålet efter ansøgning. Baggrunden for anlæg af banerne er, at Tre Lyng ejer tre grunde, som ikke kan hverken sælges eller bebygges. Grunden på Alleen har tidligere huset en telefonboks, som for længst er fjernet.

Husk når du spiller at tage hensyn til naboerne.


Rådyrene er et stigende problem i Odsherred

Grønt Råd Odsherred har på et møde behandlet emnet regulering af råvildt i sommerhusområder, efter af Grundejerforeningen Tre Lyng havde rejst spørgsmålet.

Grønt Råd finder det imidlertid hverken hensigtsmæssigt eller muligt for kommunen at gøre noget ved de problemer, det store antal råvildt i Odsherred medfører. Kommunens Naturteam har efterfølgende udarbejdet et notat, hvor mulighederne for jagt og regulering af råvildt i sommerhusområder beskrives. Notatet er interessant og giver en god forklaring på, hvorfor antallet af rådyr de seneste år nærmest er eksploderet.

Notatet kan du læse ved at klikke på linket her.


Derfor skrev vi til Grønt Råd

Baggrunden for, at vi i grundejerforeningen har rejst problemet over for kommunen er bl.a., at flere af vore egne medlemmer og medlemmer i andre foreninger er begyndt at indhegne deres sommerhusgrunde. Og det er ikke for at forhindre eventuelle hunde i at løbe hjemmefra, men for at forhindre vildtet i at æde løs af beplantningen.

Mange er rigtig trætte af at få ædt beplantning, som dyrene ikke normalt æder, incl. forskellige nytteplanter, frugtbuske og blomster. Selv gammelkendte beplantninger som rododendron, syren, laurbærbuske, cedertræer, lærketræer, tujaer og mange flere indgår i vildtets ernæring og bliver ædt ned til grunden.

Folks terrasser invaderes og krukker med blomster, tomater og krydderurter spises. Det er naturligvis frustrerende  for folk, der gør noget for området og bruger mange penge for at holde området pænt og tiltrækkende. Vildtet er nu så ”tilvænnet” mennesker og måske afhængig af andet foder, end det der er naturligt for dem, fordi bestanden er for stor. Problemet er ikke begrænset til Lyngen, men er over hele Odsherred.


Hjemmevante dyr

Dyrene er nu så ”hjemmevante” i beboede område, at de slår sig ned i nærheden af husene på græsplæner og rabatter, ja selv på folks terrasser. De vandrer ”hjemmevante” rundt på trafikerede veje og har øjensynligt mistet den deres naturlige reaktioner vedr. faresignaler.

Desuden betyder denne nære kontakt, at det forøger risikoen for flåtangreb, da netop vildtet er flåtbærere i stor stil. Børnefamilier er nervøse for at lade deres børn lege på græsplænen, og vi andre er ligeledes tilbageholdende. Dette er et alvorligt problem.

Disse beklagelser og bekymringer kommer ikke fra sommerhusejere, der på nogen måde vil af med dyrene, men har et ønske om, at bestanden reguleres, således at man igen på normal vis kan benytte og nyde sit sommerhus, samt nyde dyrene på afstand i deres naturlige habitat.

Området skulle helst forblive åbent og tilgængeligt med naturlig vegetation uden for mange hegn og plankeværker, så det også i fremtiden vil være et yndet sommerhusområde for alle typer mennesker. Derfor er det vigtigt at standen reguleres til gavn for både mennesker og natur.